งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Private Key Crypto หรือ Single-key algorithm หรือ one-key algorithm

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Private Key Crypto หรือ Single-key algorithm หรือ one-key algorithm"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Private Key Crypto หรือ Single-key algorithm หรือ one-key algorithm
คือ การเข้ารหัสและถอดรหัสโดยใช้กุญแจรหัสตัวเดียวกัน คือ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องมีกุญแจรหัสที่เหมือนกันเพื่อใช้ในการเข้ารหัสและถอดรหัส

2 รูปการเข้ารหัสแบบกุญแจสมมาตร (Symmetric-key cryptography)
จากรูป ถ้า Mr. A ได้ตกลงกับ Mr. B ว่ากุญแจลับที่จะใช้เข้ารหัสและถอดรหัสคือ การเปลี่ยนตัวอักษรจากเดิมถัดไป1ตำแหน่ง ถ้า Mr. A ต้องการส่งคำว่า HELLO ไปให้ Mr. B ขั้นตอนจะเป็นดังนี้

3 การเข้ารหัสแบบ Private Key Crypto
ข้อดี ข้อเสีย 1. มีความรวดเร็ว เพราะใช้เวลาใน การคำนวณที่น้อยกว่า การบริหารจัดการกุญแจทำได้ ยากเพราะ กุญแจในการเข้ารหัส และ ถอดรหัส เหมือนกัน 2. สามารถสร้างได้ง่ายโดยใช้ฮาร์ดแวร์

4 ประโยชน์ ใช้ในความปลอดภัยในธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในการดำเนินธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้น ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคของการพัฒนา ได้แก่ ความไม่มั่นใจในความปลอดภัยของการทำธุรกรรมโดยเฉพาะความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) เนื่องจากข้อมูลที่ทำการรับส่ง หรือแลกเปลี่ยนกันนั้น เป็นการดำเนินการผ่านเครือข่าย ซึ่งอาจถูกคุกคามได้ในหลายรูปแบบ เช่น การเข้าถึงโดยผู้ไม่มีสิทธิ์ การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือทำลายข้อมูล การปฏิเสธความรับผิดในการทำธุรกรรม เป็นต้น จึงจำเป็นต้องมีการสร้างระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขึ้น โดยครอบคลุมในประเด็นสำคัญ

5 การนำไปประยุกต์งานเชิงสร้างสรรค์
ยางพาราเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของภาคใต้ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตของตลาดสูง จึงควรนำมาเป็นกรณีศึกษา เรื่องเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ กับเกษตรกรรม วิธีศึกษาคือ 1. วางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสวนยางพารา 2. เชื่อมสัญญาณคอมพิวเตอร์เข้ากับต้นยางพาราทุกต้น โดยใช้ชิพ และโปรมแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุม 3. วางท่อทางไหลของน้ำยางมารวมที่จุดเดียวกัน ซึ่งควบเป็นถังที่มีขนาดใหญ่

6


ดาวน์โหลด ppt Private Key Crypto หรือ Single-key algorithm หรือ one-key algorithm

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google