งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

e-Learning แหล่งที่มาข้อมูลอ้างถึง รวบรวม เรียบเรียง : WBI Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "e-Learning แหล่งที่มาข้อมูลอ้างถึง รวบรวม เรียบเรียง : WBI Design"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 e-Learning แหล่งที่มาข้อมูลอ้างถึง รวบรวม เรียบเรียง : WBI Design
Department of Computer Education KMITNB ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

2 เกริ่นนำ WBI Design ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระตุ้นให้เกิดการศึกษาผ่านเครือข่าย โดยเฉพาะอินเตอร์เน็ต สนับสนุนด้านการศึกษา สร้างโอกาสของการเรียนรู้ให้ทัดเทียมกัน สนับสนุนการฝึกอบรมในสถานประกอบการให้ได้รับประโยชน์สูงสุด Online Training ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตในลักษณะของ e-Training e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

3 เกริ่นนำ WBI Design มีบทบาทต่อการเรียนการสอนทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการศึกษาทางไกล(Distance Learning) สนับสนุนการศึกษาแบบ L3 (Life Long Learning) หมายถึงการศึกษาตลอดชีวิต ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลาเดินทางเข้าร่วมศึกษาในชั้นเรียนและไม่ขึ้นอยู่กับเวลา e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

4 ความหมายของ e-Learning
WBI Design e-Learning เกิดจากคำศัพท์ 2 คำ e ซึ่งมาจาก Electronic ที่มีความหมายในเชิงของความรวดเร็วโดยทำงานในระบบอัตโนมัติ Learning ซึ่งหมายถึง การเรียน การเรียนรู้ หรือการเรียนการสอน e-Learning Electronic + Learning e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

5 ความหมายของ e-Learning
WBI Design กระบวนการเรียนรู้ทางไกลอย่างอัตโนมัติผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) ซีดีรอม เครือข่ายอินทราเน็ต เครือข่ายอินเตอร์เน็ต เครือข่ายเอ็กซ์ทราเน็ต ระบบเสมือนจริง (Virtual Reality System) สื่ออื่น ๆ โดยไม่ขึ้นอยู่กับเวลาและสถานที่ e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

6 ความหมายของ e-Learning
WBI Design e-Learning เป็นรูปแบบหนึ่งของการจัดเนื้อหาสาระที่สร้างเป็นบทเรียนสำเร็จรูปที่อาจใช้ซีดีรอมเป็นสื่อกลางในการส่งผ่านความรู้หรือใช้เครือข่ายอินทราเน็ตหรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รูปแบบของ e-Learning อาจเป็น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI–Computer-Assisted Instruction) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยฝึกอบรม(CBT– Computer-Based Training) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ(WBI – Web-Based Instruction) เพื่อใช้ในการเรียนการสอนทางไกล e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

7 ความหมายของ e-Learning
WBI Design Courseware Technology Computer Networking Communication Content Exercise/Test e-Learning Media/Aids Activities e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

8 ประโยชน์ของ e-Learning
WBI Design ความสะดวกสบาย (Convenient) สามารถจัดการศึกษาให้กับผู้เรียนได้ตามความต้องการโดยไม่ต้องอาศัยชั้นเรียน ความสัมพันธ์กับปัจจุบัน (Relevant) สามารถปรับเปลี่ยนเนื้อหาสาระและข้อมูลต่าง ๆ ตามสถานการณ์ปัจจุบันได้ง่าย ความเร็วแบบทันทีทันใด (Immediate) e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

9 ประโยชน์ของ e-Learning
WBI Design ความเป็นเลิศของระบบ (Excellent) สามารถนำเสนอเนื้อหาสาระและระบบการจัดการที่มีความเป็นเลิศ ทันสมัย และน่าสนใจ การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนโดยตรง ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนที่อยู่ต่างชุมชนด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพ เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์องค์ความรู้ในลักษณะของระบบการเรียนรู้ร่วมกัน (Collaborative Learning System) e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

10 ประโยชน์ของ e-Learning
WBI Design ความเป็นสหวิชาการ (Interdisciplinary) เป็นการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกันหลายวิชา หรือเรียกว่า สหวิชาการ e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

11 คุณสมบัติของ e-Learning
WBI Design e-Learning is dynamic หมายถึง เนื้อหาสาระและข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในระบบ e-Learning เป็นข้อมูลที่มีความเป็นพลวัต (Dynamic) เปลี่ยนแปลงได้ง่าย e-Learning operates in real time หมายถึง การทำงานของระบบ e-Learning เป็นระบบเวลาจริง e-Learning is empowering หมายถึง ระบบ e-Learning สามารถควบคุมการนำเสนอเนื้อหาสาระ การจัดกิจกรรมการเรียน การนำเสนอสื่อการเรียนการสอน และส่วนของการจัดการอื่น ๆ ตามความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

12 คุณสมบัติของ e-Learning
WBI Design e-Learning is individual หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของ e-Learning จะสัมพันธ์กับประสบการณ์ของผู้เรียนแต่ละคน e-Learning is comprehensive หมายถึง ความสามารถของ e-Learning ในการจัดการกับข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อย่างเข้าใจและชาญฉลาด e-Learning enables the enterprise หมายถึง ความสามารถในการสร้างงานหรือภารกิจของ e-Learning ต่อกลุ่มผู้เรียนหรือสมาชิกผู้ประกอบการด้วยกัน e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

13 คุณสมบัติของ e-Learning
WBI Design e-Learning is effective หมายถึง ความสามารถทางด้านประสิทธิผลของ e-Learning ในการทำให้ผู้เรียนมีการปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนแล้วได้รับความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ตลอดจนมีความคงทนในการเรียนรู้สูง (Retention of Learning) e-Learning is express หมายถึง ความรวดเร็วของ e-Learning ในการสร้างสรรค์องค์ความรู้ให้กับผู้เรียนได้อย่างรวดเร็วตามต้องการ e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

14 คุณสมบัติของ e-Learning
WBI Design e-Learning is experiencetial ผู้เรียนมีประสบการณ์เหมือนการเรียนในห้องเรียนหลังจากเรียนบทเรียนตามปัจจัยที่ผู้ออกแบบตั้งไว้ การติดตามบทเรียน (Engagement) การอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) การสร้างสถานการจำลองและการฝึกปฏิบัติ (Simulations and Practice) การช่วยเหลือ (Coaching) การแก้ไขและการรักษาบทเรียน (Remediation) สร้างชุมชนการเรียนรู้ (Pier Learning) e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

15 คุณสมบัติของ e-Learning
WBI Design e-Learning is experiencetial (ต่อ) การเรียนรู้แบบมีชีวิตชีวา (Action Learning) การสนับสนุนความสามารถ (Support Performance) ความเข้มข้น (Intensity) ของเนื้อหา การประเมินผลและการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Assessment and Feedback) วัฒนธรรมการสอน (Teaching Culture) e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

16 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning
WBI Design ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

17 สภาวะแวดล้อม อีเลิร์นนิ่ง
Static Content Expert / Faculty Internet Co-Learner Learner Helpdesk Dynamic Content e-Learning

18 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning
WBI Design Student Web-Based Learning Materials Textbooks/Journals Tutorials e-Libraries Lectures e-Discussion Groups Quality and Assessment e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

19 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning
WBI Design ผู้เรียน (Student) วัสดุการเรียนรู้บนเว็บ (Web-Based Learning Materials) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบนเว็บ WBI (Web-Based Instruction) WBT (Web-Based Training) IBT (Internet-Based Training) NBT (Net-Based Training) สไลด์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Slide) Powerpoint Slide e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

20 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning
WBI Design หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) การใช้โปรแกรม Acrobat Reader อ่านไฟล์เอกสาร pdf เอกสารคำสอนอิเล็กทรอนิกส์ (e-Lecture Notes) ไฟล์ doc, ไฟล์ html วีดิทัศน์และเสียงดิจิตอล (Video and Digital Sound) การใช้โปรแกรม RealVideo ดูภาพวีดิทัศน์ และ RealAudio ฟังเสียง เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์และไฮเปอร์มีเดีย (Hypertext and Hypermedia Document) e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

21 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning
WBI Design การบรรยายการสอน (Lectures) ใช้วิธีการบรรยายแบบออนไลน์ผ่านช่องทางโทรคมนาคม ในส่วนเนื้อหาที่สำคัญเป็นครั้งคราว ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ระบบดาวเทียม ระบบโทรทัศน์ตามสาย (Cable TV) ช่องทางอื่น ๆ ตามที่ตกลงกันไว้ก่อนระหว่างผู้ดำเนินการและผู้เรียน e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

22 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning
WBI Design การสอนเสริม (Tutorials) เพื่อเพิ่มความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนที่มีความยาก กระทำโดยวิธีการออนไลน์ผ่านเครือข่ายเช่นเดียวกันกับการบรรยายการสอน หนังสือ/บทความ (Textbooks/Journal) เพื่อให้ผู้เรียนศึกษาเพิ่มเติม ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Libraries) e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

23 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning
WBI Design การวิจารณ์กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ (e-Discussion Groups) เพื่อสร้างบรรยากาศให้ใกล้เคียงห้องเรียนจริงผ่านสื่อออนไลน์ แบ่งตามการใช้งานเป็น ระบบการดำเนินการพร้อมกัน (Synchronous System) การสนทนาแบบเวลาจริง (Realtime Chat) เช่น Facebook messenger, Line Chat เป็นต้น การประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์และเสียง (Video and Audio Teleconferencing) เช่น การใช้โปรแกรม NetMeetings สำหรับการประชุมทางไกลร่วมกัน การเรียนรู้แบบร่วมกัน (Collaborative Learning System) e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

24 ข่ายงาน (Framework) ของ e-Learning
WBI Design ระบบการดำเนินการไม่พร้อมกัน (Asynchronous System) การใช้กระดานอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Board) เช่น การใช้กระดานข่าว BBS (Bulletin Board System), Webboard, Newsgroup การใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( ) เพื่อเป็นช่องทางในการถามตอบปัญหาต่าง ๆ การใช้บริการอื่น ๆ เช่น การถ่ายโอนข้อมูลโดยใช้ ftp e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

25 ส่วนประกอบของ e-Learning
WBI Design Learning Management System (LMS) Content Management System (CMS) Test Management System (TMS) Delivery Management System (DMS) e-Learning Student ส่วนประกอบของ e-Learning e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

26 ส่วนประกอบของ e-Learning
WBI Design Learning Management System (LMS) :ระบบการจัดการด้านการเรียนรู้ จะต้องนำพาผู้เรียนไปยังเป้าหมายที่ต้องการ นับตั้งแต่การลงทะเบียนเรียนจนถึงการประเมินผล เว็บไซต์ Click2learn : LMS เป็นระบบสำหรับนำทางและจัดการเกี่ยวกับบทเรียนทั้งหมด ทั้งความต้องการและกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดขึ้น CISCO e-Learning Solutions : LMS เป็นส่วนประกอบส่วนหนึ่งของ e-Learning ที่ช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกอบรมตามประสบการณ์ของตนเอง ซึ่งเป็นระบบที่ทำหน้าที่จัดการรายการต่าง ๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ นับตั้งแต่การลงทะเบียน การสืบท่อง (Navigation) การเลือกบทเรียน และการต่อเชื่อมเข้าระบบ e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

27 ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS
WBI Design ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

28 ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS
WBI Design LMS มีหน้าที่ดังนี้ การบริหารและการจัดการบทเรียน (Administration) การจัดการรวบรวมเนื้อหาบทเรียน (Organizational Management) การจัดการด้านเวลา (Time Management) การรายงานการเรียน (Reporting) การวิเคราะห์ความต้องการ (Needs Analysis) e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

29 ส่วนประกอบของ e-Learning : LMS
WBI Design LMS มีหน้าที่ดังนี้ การเตรียมการวางแผนบทเรียน (Preplanning) การจัดตารางเวลาการเรียน (Scheduling) การจัดการด้านองค์ความรู้ (Knowledge Management – KM) การวางแผนด้านทรัพยากรข้อมูล (Resources Planning) การจัดการด้านการออกใบรับรองผล (Qualification Management) e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

30 ส่วนประกอบของ e-Learning : CMS
WBI Design Content Management System (CMS) หมายถึงระบบการจัดการด้านเนื้อหา ซึ่งเป็นส่วนบริการสำหรับผู้ออกแบบหรือผู้พัฒนาบทเรียนในการสร้างสรรค์และนำเสนอเนื้อหาบทเรียน เนื้อหา ส่วนของการลงทะเบียน การรวบรวม การจัดการเนื้อหา การนำส่งเนื้อหา การพิมพ์เป็นเอกสาร หรือการบันทึกลงซีดีรอม e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

31 ส่วนประกอบของ e-Learning
WBI Design Delivery Management System (DMS)หมายถึง ระบบการจัดการด้านการนำส่ง ซึ่งเป็นการนำส่งบทเรียนไปยังผู้เรียนได้ศึกษาตามวัตถุประสงค์ การนำส่งบทเรียนจึงรวมถึง การจัดการบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การพิมพ์เป็นเอกสารสำหรับผู้เรียน การบันทึกลงสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การนำส่งบทเรียนในรูปแบบอื่น ๆ ไปยังผู้เรียน e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

32 ส่วนประกอบของ e-Learning
WBI Design Test Management System (TMS) หมายถึง ระบบการจัดการด้านการทดสอบ การจัดการและการนำส่ง การดำเนินการสอบให้กับผู้เรียน การประเมินผลความก้าวหน้าของผู้เรียนในระบบ e-Learning e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

33 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning
WBI Design Blackboard’s Courseinfo (www.blackboard.com), USA. Lotus LearningSpace (www.lotus.com) ของ IBM Corp., USA. WebCT (www.webct.com) ของ University of British Columbia, Canada Topclass (www.wbtsystems.com) ของ WBT System, USA. SAP (www.sap.com) ของ SAP’s Corporate Research Center, Germany Education Sphere (www.educationsphere.com) ของ USA e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

34 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning
WBI Design ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

35 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning
WBI Design ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สจพ. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

36 ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning
WBI Design ซอฟท์แวร์สำหรับพัฒนา e-Learning บทเรียนและ Virtual Lab ในระบบ e-Learning ของ Igenetic, Germany ที่ใช้ SAP เป็น LMS e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

37 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ e-Learning
WBI Design Service Center e-Learning Center VPN (Virtual Private Network)  Central Servers  Search Engine  Learn Center  PC  Proxy Servers Virtual Private Network (VPN) สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ e-Learning e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

38 สถาปัตยกรรมเครือข่ายของ e-Learning
WBI Design ศูนย์บริการ (Service Center) เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง (Central Servers) เครื่องมือช่วยค้นหา (Search Engine) เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (Virtual Private Network - VPN) ศูนย์การเรียนรู้ (e-Learning Center) ศูนย์เรียนรู้ (Learn Center) เครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) เครื่องพร๊อกซีเซิร์ฟเวอร์ (Proxy Servers) e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

39 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning
WBI Design การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning เพื่อจัดการเรียนการสอนทางไกลไปยังกลุ่มเป้าหมาย จำแนกออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ การดำเนินการด้านเทคโนโลยี การดำเนินการด้านเนื้อหาบทเรียน การดำเนินการด้านการบริหารและจัดการระบบ e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

40 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning
WBI Design การดำเนินการด้านเทคโนโลยี เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ (Computer Technology) เซิร์ฟเวอร์ส่วนกลาง (Central Servers) ที่มีความเร็วในการประมลผลสูง มีหน่วยเก็บความจุที่มีปริมาณมากเพียงพอ เทคโนโลยีเครือข่าย (Network Technology) เครือข่ายอินทราเน็ต อินเตอร์เน็ต และเครือข่ายเอ๊กซ์ทราเน็ต เทคโนโลยีการสื่อสาร (Communication Technology) สายโทรศัพท์ สายเช่า เคเบิลใต้น้ำ ดาวเทียมเพื่อการสื่อสาร หรือระบบการสื่อสารอื่น e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

41 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning
WBI Design การดำเนินการด้านเนื้อหาบทเรียน ผู้จัดเตรียมเนื้อหาบทเรียน (Content Provider) ออกแบบ วิเคราะห์ และสังเคราะห์เนื้อหาสาระ ตั้งแต่โครงสร้างของบทเรียน เนื้อหาบทเรียน สื่อการเรียนการสอน วิธีการสอน กิจกรรม การตรวจปรับ และคำถามที่จะใช้ในบทเรียนเพื่อการประเมินผลการเรียนรู้ ผู้จัดการบทเรียน (Program Director) มาออกแบบเป็นคอร์สแวร์ของบทเรียน ซึ่งผลลัพธ์ในขั้นนี้คือบทดำเนินเรื่อง (Storyboard) และผังงานของบทเรียน (Lesson Flowchart) นักโปรแกรม (Programmer) ผู้เชี่ยวชาญ (Expert) จำแนกออกเป็น 2 ด้าน ด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

42 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning
WBI Design การดำเนินการด้านการบริหารและจัดการระบบ เป็นการเลือกใช้ LMS ในการ การประชาสัมพันธ์หลักสูตร การจัดตารางเวลา การลงทะเบียน การกำหนดสิทธิ์ การรักษาความปลอดภัย การสืบท่อง การค้นหา การจัดการเรียนการสอน การรายงานผลการเรียน e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

43 การดำเนินการพัฒนาระบบ e-Learning
WBI Design ประเด็นในการพิจารณาในการดำเนินการด้าน การบริหารและจัดการระบบ การเลือกใช้ระบบ LMS ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ การคุ้มค่าต่อการลงทุน การช่วยส่งเสริมและพัฒนาทักษะของผู้เรียน กระบวนการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ผู้เรียนมีต่อบทเรียน การใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ของการศึกษา การพิจารณาปัจจัยด้านกำลังคน e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

44 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
WBI Design มหาวิทยาลัยรามคำแหงตั้งศูนย์ e-Learning โดยใช้ Education Sphere เป็น LMS จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้จัดตั้งเครือข่าย เพื่อให้บริการการเรียนการสอนระบบ e-Learning ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

45 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
WBI Design การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

46 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
WBI Design การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

47 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
WBI Design การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

48 การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย
WBI Design การจัดการศึกษาระบบ e-Learning ในมหาวิทยาลัยของประเทศไทย e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

49 ปัญหาและอุปสรรคของ e-Learning
WBI Design ปัญหาด้านเทคนิค ปัญหาด้านฮาร์ดแวร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต รวมทั้งอุปกรณ์ต่อเชื่อมระบบ ซึ่งมี Band width ต่ำ ความสามารถของซอฟท์แวร์ในการบีบอัดข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ไม่สามารถส่งข้อมูล Multimedia ได้ดี ความไม่พร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยเฉพาะชนบท ปัญหาลิขสิทธิ์ของซอฟท์แวร์ ซึ่งมีราคาสูง e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

50 ปัญหาและอุปสรรคของ e-Learning
WBI Design ปัญหาด้าน e-Learning ความเป็นมาตรฐานของ e-Learning ซึ่งยังไม่มีทำให้มักออกมาในรูปแบบ e-Book การรักษาความปลอดภัยของระบบ การจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนของ e-Learning ให้เหมือนจริงทำได้ยาก e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

51 ปัญหาและอุปสรรคของ e-Learning
WBI Design ปัญหาทั่ว ๆ ไป จำนวนบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาเนื้อหาสาระของบทเรียนที่ใช้ในระบบ e-Learning ยังมีจำนวนน้อย ขาดการประสานงานที่ดีระหว่างบุคลากรที่ทำหน้าที่พัฒนาบทเรียนร่วมกัน ขาดงบประมาณและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าใช้จ่ายในการต่อเชื่อมเข้ากับเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแต่ละครั้งมีราคาแพง การยอมรับของสังคมในการศึกษาทางไกลยังค่อนข้างต่ำ e-Learning ภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา


ดาวน์โหลด ppt e-Learning แหล่งที่มาข้อมูลอ้างถึง รวบรวม เรียบเรียง : WBI Design

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google