งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้างควบคุมและคำสั่งแบบเงื่อนไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้างควบคุมและคำสั่งแบบเงื่อนไข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้างควบคุมและคำสั่งแบบเงื่อนไข
Hand out 4 โครงสร้างควบคุมและคำสั่งแบบเงื่อนไข

2 โครงสร้าง และ การควบคุม
- การเขียนโปรแกรม Pascal มีลักษณะภาษาแบบ โครงสร้าง (structure) และมีทิศทางการทํางานที่แน่นอน (บน – ล่าง)

3 โครงสร้างควบคุม 1. โครงสร้างแบบลําดับ (Sequence structure)
2. โครงสร้างแบบเลือก (Selection structure) 3. โครงสร้างแบบกรณี (Case structure) 4. โครงสร้างแบบซํ้า ในขณะที่ เงื่อนไขเป็นจริง (Do while structure) 5. โครงสร้างแบบทําซํ้า จนกระทั่ง เงื่อนไขเป็นจริง (Do until structure)

4 โครงสร้างควบคุม 1. โครงสร้างแบบลําดับ (Sequence structure)
ลักษณะการทํางานมีลําดับ ก่อนหลัง ตามที่กําหนดไว้ในโปรแกรม สามารถแทนได้ด้วยผังงานดังนี้

5 โครงสร้างควบคุม 1. โครงสร้างแบบลําดับ (Sequence structure)

6 โครงสร้างควบคุม 2. โครงสร้างแบบเลือก (Selection structure)
เป็นการทํางานที่มีการตัดสินใจ จากเงื่อนไขที่กําหนดให้

7 โครงสร้างควบคุม 2. โครงสร้างแบบเลือก (Selection structure)

8 โครงสร้างควบคุม 3. โครงสร้างแบบกรณี (Case structure)

9

10 โครงสร้างควบคุม 4. โครงสร้างแบบซํ้าในขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง (Do while structure) เป็น การทํางานซํ้าขณะที่เงื่อนไขเป็นจริง ได้แก่คําสั่ง while do และ for …do

11 โครงสร้างควบคุม 5. โครงสร้างแบบทําซํ้าจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง (Do until structure) เป็นการทํากิจกรรมซํ้าเมื่อ เงื่อนไขเป็นเท็จจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง ได้แก่คําสั่ง repeat until

12 โครงสร้างควบคุม 5. โครงสร้างแบบทําซํ้าจนกระทั่งเงื่อนไขเป็นจริง (Do until structure)

13 คำสั่งควบคุม ที่ใช้ในภาษา Pascal
โครงสร้างควบคุม คำสั่งควบคุม ที่ใช้ในภาษา Pascal 1. คําสั่ง IF (IF statement) 2. คําสั่ง CASE (Case statement) 3. คําสั่ง FOR (For statement) 4. คําสั่ง REPEAT UNTIL (Repeat until statement) 5. คําสั่ง WHILE DO (While do statement)

14 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.1 คำสั่ง if then-- > เป็นคำสั่งเลือกทำแบบทางเดียว การเลือกทําแบบทางเดียวในภาษาปาสคาลจะใช้คําสั่ง if – then ในการทํางานของคําสั่ง คอมพิวเตอร์จะตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทําคําสั่งหรือ สเตตเมนต์ที่ตามหลัง then แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จคอมพิวเตอร์จะทํา คําสั่งหรือ สเตตเมนต์ต่อไป รูปแบบของคําสั่งเป็นดังต่อไปนี้

15 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.1 คำสั่ง if then รูปแบบคำสั่ง : โดยการตรวจสอบเงื่อนไขจะเป็นการกระทํา แบบบูลีน ถ้าหากมีการใช้ตัวดําเนินการ จะใช้ตัวดําเนินการบูลีน สําหรับการทํางานของคําสั่ง if –then สามารถเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้ if (…เงื่อนไข -- condition……) then…….

16 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.1 คำสั่ง if then - - > ใน 1 โปรแกรมสามารถมี if then ได้หลายที่ Flow Chart :

17 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.1 คำสั่ง if then ตัวอย่างโปรแกรม:1 - - >โปรแกรมในฝัน var age:integer; begin If (age >= 18) then writeln (‘of age’); writeln (‘good luck’); Readln; end.

18 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.1 คำสั่ง if then ตัวอย่างโปรแกรม:2 - - >โปรแกรมในฝัน var age:integer; Begin write(‘insert your age: ’); read(age); If (age >= 18) then writeln (‘your age is : ’); Readln; end.

19 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.1 คำสั่ง if then ตัวอย่างโปรแกรม:3 - - >ของจริง โจทย์ ให้รับค่าคะแนนของนิสิตจากหน้าจอภาพแล้วตัดเกรดโดยมีเกณฑ์ดังนี้ 1. คะแนนน้อยกว่า 50 ได้เกรด F 2. คะแนนมากว่าเท่ากับ 50 แต่น้อยกว่า 55 ได้เกรด D 3. คะแนนมากว่าเท่ากับ 55 แต่น้อยกว่า 60 ได้เกรด D+

20 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.1 คำสั่ง if then ตัวอย่างโปรแกรม:3 - - >ของจริง โจทย์ 4. คะแนนมากว่าเท่ากับ 60 แต่น้อยกว่า 65 ได้เกรด C 5. คะแนนมากว่าเท่ากับ 65 แต่น้อยกว่า 70 ได้เกรด C+ 6. คะแนนมากว่าเท่ากับ 70 แต่น้อยกว่า 75 ได้เกรด B 7. คะแนนมากว่าเท่ากับ 75 แต่น้อยกว่า 80 ได้เกรด B+ 8. คะแนนมากว่าเท่ากับ 80 ได้เกรด A

21 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.2 คำสั่ง (if – then – else) เป็นคำสั่งเลือกทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ในกรณีที่คอมพิวเตอร์ต้องเลือกทําอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยตรวจสอบเงื่อนไขที่กําหนดจะใช้ คําสั่ง if – then –else โดยถ้าเงื่อนไขเป็นจริงจะทําคําสั่งหลัง then แต่ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จจะทําคําสั่งหลัง else โดยนิพจน์ที่ตามหลัง if จะเป็นข้อมูลทางตรรกะ รูปแบบคําสั่งเป็นดังนี้

22 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.2 คำสั่ง if- then - else รูปแบบคำสั่ง : หลัง statement ที่ 1 ไม่มี semicolon ( ; ) [ข้อยกเว้น] โดยการตรวจสอบเงื่อนไขจะเป็นการกระทํา แบบบูลีน คําสั่ง if – then – else สามารถเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้ if (…เงื่อนไข -- condition……) then statement 1 else statement 2

23 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.2 คำสั่ง if - then - else Flow Chart :

24 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.2 คำสั่ง if - then - else ตัวอย่างโปรแกรม:1 - - >โปรแกรมในฝัน var scroe:integer; begin If (score >= 50)Then WRITE (‘You pass’) ELSE WRITELN (‘You fail); readln; end.

25 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.1 คำสั่ง if then ตัวอย่างโปรแกรม:3 - - >ของจริง โจทย์ ตัวอย่าง โปรแกรมต่อไปนี้เป็นโปรแกรมคํานวณราคาต้นทุนสินค้า ถ้าหากผลิตมากกว่า 10 ชิ้นจะ ชิ้นละ 6.5 บาท แต่ถ้าไม่เกิน 10 ชิ้นจะราคาชิ้นละ 7 บาท

26 1. คําสั่ง IF (IF statement)
1.2 คำสั่ง if - then - else


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้างควบคุมและคำสั่งแบบเงื่อนไข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google