งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขอความคำสั่งควบคุม แบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขอความคำสั่งควบคุม แบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขอความคำสั่งควบคุม แบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ
1. ขอความสั่งทำซ้ำ (loop statements) 2. ขอความสั่งมีเงื่อนไข (conditional statements)

2 ขอความสั่งมีเงื่อนไข
ขอความสั่งมีเงื่อนไข ไดแก if if / else switch/case

3 คำสั่ง if ทางเลือกเดียว
{ /* จะมีหรือไม่มีก็ได้*/ คำสั่งที่ 1 ; คำสั่งที่ 2 ; คำสั่งที่ 3 ; ; } /* จะมีหรือไม่มีก็ได้*/

4 เครื่องหมายเปรียบเทียบ
> มากกวา >= มากกวาหรือเทากับ < นอยกวา <= นอยกวาหรือเทากับ == เทากัน != ไมเทากัน && AND (และ) : : OR (หรือ) ! NOT

5 Ex1. โปรแกรมรับขอมูลเปนเลข 2 จํานวน แลวนํามาเปรียบเทียบกัน พิมพผลการเปรียบเทียบแจงใหผูใชทราบ

6 ขอความสั่ง if/else แบบ 2 ทางเลือก
{ ขอความสั่ง ; /* ทํ าเมื่อเงื่อนไขเปนจริง */ ; } else ขอความสั่ง ; /* ทํ าเมื่อเงื่อนไขเปนเท็จ */ ;

7 ตัวอยาง

8 ขอความสั่ง if/else แบบซอนกัน (nested if)
{ ขอความสั่ง ; /* ทํ าเมื่อเงื่อนไข 1 เปนจริง */ ขอความสั่ง ; ; } else /* ทํ าเมื่อเงื่อนไข 1 เปนเท็จ */ if (เงื่อนไข 2) ขอความสั่ง ; /* ทํ าเมื่อเงื่อนไข 2 เปนจริง */ else ขอความสั่ง ; /* ทํ าเมื่อเงื่อนไข 2 เปนเท็จ */ ;

9 ตัวอยาง เป็นตัวอยางที่นํามาจากตัวอยางที่ 5.15 โดยแสดงการใชขอความสั่ง if/else ซอนกันแทนแบบเดิม ดังนี้ (ตัวอย่าง หน้า 20)

10 ตัวอยาง โปรแกรมการตัดเกรด แสดงการใชขอความสั่ง if/else ซอนกันหลายชั้น เกณฑการตัดเกรด 90 – = A = B = C = D = E (ตัวอย่าง หน้า 21)

11 ขอความสั่ง Switch/case/bread/default
เปนขอความสั่งประเภทที่มีการตรวจสอบคาของนิพจนหรือคาของตัวแปรที่รับมาวาสอดคลองกับกรณีใดก็จะปฏิบัติงานตามกรณีนั้น แลวออกจากวงวน เมื่อพบคําสั่ง break เพื่อทําตาม ขอความสั่งที่มีตอจากวงวนนั้น จนกวาจะจบโปรแกรม

12 รูปแบบ Switch/Case switch (นิพจน หรือ ตัวแปร๗ {
ขอความสั่ง 1; ขอความสั่ง 2; ; break; case (คาของนิพจนหรือตัวแปร คาที่ 2) : ; . default : ขอความสั่ง ; }

13 ตัวอยาง โปรแกรมที่ใชตัวแปร ch เปนตัวรับขอมูล และนําคาของ ch ไปตรวจสอบวาตรงกับกรณี (case) ใดก็ปฏิบัติตามขอความสั่ง กรณีนั้น ((ตัวอย่าง หน้า 24)

14 ขอความสั่งทำซ้ำ ขอความสั่งทำซ้ำที่ใชงานในภาษาซี ไดแก
1. ขอความสั่ง while 2. ขอความสั่ง do/while 3. ขอความสั่ง for

15 ใชสั่งใหทํางาน วนจนกวาเงื่อนไขที่กําหนดจะเปนเท็จจึงจะหยุดการวน
คำสั่ง while รูปแบบ while (เงื่อนไข) { คำสั่งที่ 1 ; คำสั่งที่ 2 ; คำสั่งที่ 3 ; ; ; } ใชสั่งใหทํางาน วนจนกวาเงื่อนไขที่กําหนดจะเปนเท็จจึงจะหยุดการวน

16 ทิศทางการทำงานของ while
รูปแสดงการทำงาน Statement ของ while Condition เท็จ จริง

17 ตัวอยางโปรแกรม #include <stdio.h> int i=1; main ( ) {
while(i<=5) printf(“COMPUTER\n”); i++ ; } printf (“End of loop.\n”);

18 ตัวอยางโปรแกรมพิมพสูตรคูณ
#include <stdio.h> int i=1; main ( ) { while (i<=12) printf (“ 25x %d = %3d\n”,I,I*25); I++ ; } printf (“End of loop.\n”);

19 ขอความสั่ง do/while ขอความสั่งวงวนแบบนี้จะเริ่มทําตามขอความสั่งในบล็อกกอน 1 รอบแลวจะตรวจสอบเงื่อนไขของขอความสั่ง while ถาเปน จริงก็วนกลัยไปทําตามขอความสั่งทั้งหมดในบล็อก แลวตรวจสอบเงื่อนไขอีก ถาเปนเท็จก็จะเลิกการทําซํ้า แลวขามไปทําตามข้อความสั่งที่เหลือในโปรแกรมตอไปจนจบ

20 รูปแบบของคำสั่ง do/while
{ ขอความสั่งที่ 1 ; ขอความสั่งที่ 2 ; ขอความสั่งที่ 3 ง ; ; } while (เงื่อนไข);

21 ทิศทางการทำงานของ do/while
รูปแสดงการทำงาน Statement ของ while Condition เท็จ จริง

22 ตัวอยางโปรแกรม #include <stdio.h> int i=1; main ( ) { do
printf(“COMPUTER\n”); I ++; } while (i<=5); printf (“End of loop.\n”);

23 ตัวอยางโปรแกรมพิมพสูตรคูณ
main ( ) { int i=1; do printf (“ 25 x %2d = %3d\n”,i,i*25); i++ ; } while (i<=10); printf (“End of loop.\n”);

24 ขอความสั่ง for ขั้นตอนการทำงานของ for 1. กำหนดค่าเริ่มต้นให้กับตัวแปร
2. กำหนดเงื่อนไขที่ใช้ในการตรวจสอบ 3. ปฏิบัติตามเงื่อนไข 3.1 ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงให้ทำตามคำสั่งภายใน Loop for 3.2 ถ้าเงื่อนไขเป็นเท็จให้ออกจาก Loop for 4. เพิ่ม/ลด ค่าของตัวแปร 5. ย้อนกลับไปทำที่ข้อ 3

25 รูปแบบของ for for (ค่าเริ่มต้น;เงื่อนไขที่ใช้ตรวจสอบ;การเพิ่ม/ลดค่าตัวแปร) { statement1; statement2; statement3; ………………; }

26 ทิศทางการทำงานของ for
กำหนดค่าเริ่มต้น เท็จ Condition จริง ทำงานตามคำสั่งของ for เปลี่ยนแปลงค่าของตัวแปร

27 ตัวอยางโปรแกรม main ( ) { int i: for (i=1;i<=5;i++)
printf(“COMPUTER\n”); printf(“End of loop.\n”); printf(“ i = %d\n”,i); }

28 ตัวอยางโปรแกรม for ที่มี 2 ขอความสั่งขึ้นไป
main ( ) { int i; for(i=1;i<=5;i++) printf (“COMPUTER\n”); printf(“ i = %d\n”,i); } printf (“End of loop.\n”); printf (“ i = %d\n”,i);

29 ตัวอย่างโปรแกรม main ( ) { int i: for (i=5;i>0;i --)
printf (”COMPUTER\n”); printf (“End of loop.\n”); }

30 การกําหนดตัวแปรที่มีการเปลี่ยนคาไวมากกวา 1 ตัว
ในภาษาซีมีวิธีกําหนดตัวแปรไวในเงื่อนไขไดมากกวา 1 ตัว โดยใช , คั่นตัวแปรไว แตการกําหนดตัวแปรควบคุมในเงื่อนไขจะตองใชตัวแปรตัวเดียวเทานั้น

31 ตัวอยางกําหนดตัวแปร 2 ตัวไวในวงเล็กหลัง for
main ( ) { int i,j; for (i=1 , j=10;i<=5;i++,j+=10) printf (“%d x%d = %d\n”,i,j,i*j); printf (“End of loop.”)’ }

32 ตัวอยางกําหนดตัวแปร 3 ตัวไวในวงเล็กหลัง for
main ( ) { int i,j,k; for iI=1,j=10,k=100;i<=5;i++,j+=10,k-=30) printf (“%d x %2d x %4d = %6d\n”,i,j,k,i*j*k); printf (“End of loop.\n”); }

33 แบบฝึกหัด จงเขียนโปรแกรมเพื่อหาค่าเฉลี่ยของตัวเลขที่ผู้ใช้กรอกเข้ามาในโปรแกรมจำนวน 10 ตัว โดยแสดงผลการหาค่าเฉลี่ยออกทางจอภาพ จงเขียนโปรแกรมคำนวณค่าอาหารที่ลูกค้าสั่งทั้งหมด โดยภายร้านมีรายการอาหารดังนี้ Pizza Hamburger 50.- Sandwich 25.- โปรแกรมจะต้องวนรับรายการสั่งซื้อจากลูกค้า (1-3) จนกว่าจะครบตามที่ลูกค้าต้องการโปรแกรมจึงจะทำการคิดเงินรวมออกมาให้


ดาวน์โหลด ppt ขอความคำสั่งควบคุม แบงเปนกลุมใหญ ๆ ได 2 กลุม คือ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google