งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การทำงานแบบเลือกทำ (Selection)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การทำงานแบบเลือกทำ (Selection)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การทำงานแบบเลือกทำ (Selection)

2 การพัฒนาขั้นตอนการทำงานแบบเลือกทำ
การแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขั้น ลักษณะการทำงานแบบลำดับอาจไม่สามารถทำการแก้ปัญหาได้ การตัดสินใจ ในการตรวจสอบเงื่อนไข มีโอกาสใช้ เพื่อเลือกทำงานที่เหมาะสมกับปัญหา วิธีในการอธิบายขั้นตอนการทำงานของ Algorithm และ Pseudo Code ก็จ ต่างกันออกไป

3 การพัฒนาการอธิบายลำดับขั้นตอนการทำงาน แบบเลือกทำจากผังงาน
Algorithm ถ้า เงื่อนไข แล้วทำ 1. Process A มิฉะนั้นแล้ว 2. Process B

4 ตัวอย่าง Algorithm ถ้า a 5 แล้วทำ มิฉะนั้นแล้ว 1. ans a2

5 ขั้นตอนการปรับโครงสร้างผังงานการเลือกทำ
ในบางครั้ง โครงสร้างของผังงานที่เขียนมาได้ไม่สามารถทำการเปลี่ยนให้เป็น อัลกอลิทึม หรือคำสั่งเทียมได้โดยตรง ต้องมีการปรับโครงสร้างของผังงานก่อน วิธีการปรับโครงสร้างของผังงานมี 2 ขั้นตอนคือ 1. เปลี่ยนเงื่อนไขที่ใช้ในการตัดสินใจในสัญลักษณ์การตัดสินใจให้เป็นเงื่อนไขตรงข้าม

6 เงื่อนไข เงื่อนไขตรงข้าม
เงื่อนไข เงื่อนไขตรงข้าม A เท่ากับ B (A=B) A ไม่เท่ากับ B (A<> B) A มากกว่า B (A>B) A ไม่มากกว่า B หรือ A น้อยกว่าหรือเท่ากับ B (A <=B) A น้อยกว่า (A<B) A ไม่น้อยกว่า B หรือ A มากกว่าหรือเท่ากับ B (A>=B) 2. เปลี่ยนสัญลักษณ์ที่ใช้ในการกำกับทิศทาง หลังจากการตรวจสอบเงื่อนไข จาก Y เป็น N และจาก N เป็น Y

7 Flowchart ก่อนปรับโครงสร้าง

8 ขั้นตอนการทำงานในลักษณะของ Algorithm
1. a a + b2 2. c b + s 3. แสดงค่า a, b, c

9 การพัฒนาจากลำดับขั้นตอนการทำงาน แบบเลือกทำ เป็น คำสั่งเทียม
IF แทนข้อความอธิบายว่า ถ้า THEN แทนข้อความอธิบายว่า แล้วทำ ELSE แทนข้อความอธิบายว่า มิฉะนั้นแล้ว

10 ตัวอย่าง Pseudo Code Algorithm If a > 5 then ถ้า a มากกว่า 5 แล้วทำ
ans a + b Else ans a - b Algorithm ถ้า a มากกว่า 5 แล้วทำ 1. Ans a + b มิฉะนั้นแล้ว 2. Ans a - b

11 แบ่งการทำงาน (Process) ได้ 4 การทำงาน
ตัวอย่าง แบ่งการทำงาน (Process) ได้ 4 การทำงาน 1. Start 2. รับค่า a 3. โครงสร้างผังงานการเลือกทำ โดยเปรียบเทียบเงื่อนไขว่า a > 0 หรือไม่ 4. จบการทำงาน

12 Algorithm 1. เริ่มต้น 2. รับค่า a 3. ถ้า a มากกว่า 0 แล้วทำ
1. เริ่มต้น 2. รับค่า a 3. ถ้า a มากกว่า 0 แล้วทำ 3.1 ans root a 3.2 แสดงค่า ans มิฉะนั้นแล้ว 3.3 a root a2 3.4 ans root a 3.5 แสดงค่า ans และคำว่า “J” 4. จบการทำงาน

13 คำสั่งในการเลือกทำ คำสั่งที่ใช้พิจารณาเงื่อนไขเพื่อที่จะเลือกทำคำสั่งใดเป็นคำสั่งถัดไป คือ IF - THEN - ELSE รูปแบบการใช้งาน

14 คำสั่งที่อยู่ถัดจาก then และ else มีได้เพียงคำสั่งเดียวเท่านั้น
ถ้าต้องการมีมากกว่า 1 คำสั่งอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเลือก ต้องรวมให้เป็น คำสั่งรวม (compound statement) วิธีการคือ ใช้คำสั่ง begin และ end ช่วยในการรวมคำสั่ง โดยใช้ begin ในตำแหน่งเริ่มต้น และ end ในตำแหน่งสิ้นสุด

15 ตัวอย่าง การใช้งานคำสั่ง IF
Program Example_IF (Input, Output); VAR a, b : Integer; c, d : Real; Begin Readln (a, c); If a = 1 Then d := c - (c * 0.03) Else begin Readln (b); d := c * 0.01 * b; d := (c + d) / b; end; Writeln (d:10:2); End.


ดาวน์โหลด ppt การทำงานแบบเลือกทำ (Selection)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google