งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BUA 1105 กฎหมายธุรกิจ ๘ มกราคม ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BUA 1105 กฎหมายธุรกิจ ๘ มกราคม ๒๕๕๖"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 BUA 1105 กฎหมายธุรกิจ ๘ มกราคม ๒๕๕๖
กฎหมายและระบบกฎหมาย BUA 1105 กฎหมายธุรกิจ ๘ มกราคม ๒๕๕๖

2 ขอบข่ายการเรียนการสอน
แนะนำการเรียนการสอนวิชากฎหมาย และ ข้อตกลงในการเรียน โครงงานกลุ่ม เนื้อหาวิชาที่จะต้องเรียนในภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๕๖ กฎหมาย และ ระบบกฎหมาย

3 แนะนำการเรียนการสอนวิชากฎหมาย
วิชากฎหมาย คือ การท่องจำ ? การเรียนวิชากฎหมายควรต้องมีทักษะประการใดบ้าง ? อุปกรณ์การเรียนที่ต้องใช้เมื่อเรียนวิชากฎหมาย ?

4 ประมวลกฎหมาย

5 แหล่ง download กฎหมาย Online

6 ข้อตกลงในการเรียน การเข้าเรียน การขาด ลา มาสาย
การร่วมกิจกรรมในชั้นเรียน การสอบ การนำเสนอโครงงาน

7 โครงงานกลุ่ม : Mindmap

8 หัวข้อโครงงาน : กฎหมายธุรกิจ
การจัดตั้งห้างหุ้นส่วน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชน สัญญาซื้อขาย : อธิบายสัญญาซื้อขาย หน้าที่ของผู้ซื้อ และ ผู้ขาย สัญญากู้ยืมเงิน : อธิบายสัญญากู้ยืมเงิน หน้าที่ และ ความรับผิดของผู้กู้ และ ผู้ให้กู้ อธิบายลักษณะของสัญญาค้ำประกัน จำนอง จำนำ อธิบายลักษณะของตั๋วเงิน ตั๋วสัญญาใช้เงิน และ เช็ค การซื้อขายหุ้น สินค้า ในตลาดหลักทรัพย์ วิธีการนำกิจการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์

9 รายการสิ่งที่ต้องส่ง
เล่มรายงานสรุป กระดาษ A3 ที่เขียน Mindmap ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย Present งานโดยใช้ Mindmap การ Present งาน แบ่งเป็น 2 รอบ ก่อน และ หลัง Midterm ตาม หัวข้อที่ได้รับมอบหมาย

10 คำอธิบายรายวิชา กฎหมายเกี่ยวกับ การจัดองค์กรธุรกิจ และกฎหมายที่เกี่ยวกับการประกอบ กิจกรรมทางธุรกิจ หลักกฎหมาย ซื้อขาย เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ กู้ยืม ค้ำประกัน จำนอง จำนำ รวมทั้งกฎหมายเกี่ยวกับ ตราสารทางการเงิน ด้านตราสารทุน และตราสารหนี้ และตั๋วเงิน

11 กฎหมาย และ ระบบกฎหมาย ความหมายของกฎหมาย ?

12 ระบบกฎหมาย

13 Civil Law VS Common Law


ดาวน์โหลด ppt BUA 1105 กฎหมายธุรกิจ ๘ มกราคม ๒๕๕๖

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google