งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์
กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

2 องค์ประกอบของนิติกรรม
องค์ประกอบหลัก บุคคล วัตถุประสงค์ แบบ การแสดงเจตนา

3 องค์ประกอบเสริม เงื่อนไข , เงื่อนเวลา มัดจำ , เบี้ยปรับ
หลักประกันแห่งหนี้

4 นิติกรรม VS. สัญญา

5 สัญญามีชื่อ สัญญาไม่มีชื่อ
VS. สัญญาไม่มีชื่อ

6 สัญญาต่างตอบแทน VS. สัญญาไม่ต่างตอบแทน

7 สัญญาประธาน VS. สัญญาอุปกรณ์

8 บุคคลธรรมดา บุคคล นิติบุคคล

9 บุคคลธรรมดา : ความสามารถ
ผู้เยาว์ คนวิกลจริต คนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ

10 วัตถุประสงค์ของนิติกรรมที่เป็นโมฆะ (ม.150)
วัตถุประสงค์ของนิติกรรมที่เป็นโมฆะ (ม.150) ต้องที่ห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือ พ้นวิสัย หรือ ขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอัน ดีของประชาชน

11 แบบ VS. หลักฐานการฟ้องคดี

12 การทำนิติกรรมให้แตกต่าง จากบทบัญญัติของกฎหมาย (ม.151)
การทำนิติกรรมให้แตกต่าง จากบทบัญญัติของกฎหมาย (ม.151)

13 การแสดงเจตนาที่มีผลเป็นโมฆะ
เจตนาซ่อนเร้น (ม.154) เจตนาลวง (ม.155 วรรค 1) นิติกรรมอำพราง (ม.155 วรรค 2) สำคัญผิดในสาระสำคัญแห่งนิติกรรม ม.156

14 การแสดงเจตนาที่มีผลเป็นโมฆียะ
สำคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล หรือทรัพย์สิน (ม.157) เพราะถูกกลฉ้อฉล (ม ) เพราะถูกข่มขู่ (ม )

15 การก่อให้เกิดสัญญา คำเสนอ คำสนอง

16 ผลแห่งสัญญา

17 การเลิกสัญญา

18 ตัวอย่างสัญญาที่น่าสนใจ

19 ซื้อขาย ลักษณะทั่วไป แบบ,หลักฐานการ ฟ้องร้องบังคับคดี การโอนกรรมสิทธิ์
หน้าที่และความรับผิด ของผู้ขาย , ผู้ซื้อ

20 เช่าทรัพย์ ลักษณะทั่วไป หน้าที่และความรับผิดของ ผู้ให้เช่า , ผู้เช่า
ความระงับแห่งสัญญาเช่า

21 ลักษณะทั่วไป เช่าชื้อ แบบ การเลิกสัญญาเช่าซื้อ

22 จ้างแรงงาน VS. จ้างทำของ

23 ยืม

24 ค้ำประกัน - จำนอง - จำนำ


ดาวน์โหลด ppt กฎหมายแพ่ง และพาณิชย์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google