งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
มาตรา 50 บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ การศึกษาอบรม การเรียนการสอน การวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครอง

3 พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความเป็นมา พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 12 ได้ให้การรับรองสิทธิในการจัดการศึกษา แก่ บุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ มาตรา ๑๔ กำหนดให้ได้รับสิทธิประโยชน์ตามควรแก่กรณี(ตามที่กฎหมายกำหนด) ๑) ความรู้ในการอบรมเลี้ยงดู ๒) เงินอุดหนุนจากรัฐฯ ๓) การลดหย่อนหรือยกเว้นภาษี

4 องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน
บุคคล กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.๒๕๕๔ ครอบครัว กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. ๒๕๔๗ องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.๒๕๕๕ องค์กรวิชาชีพ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๕๔ สถานประกอบการ กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. ๒๕๔๗ สถาบันศาสนา กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนาพ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๑๒ แห่งพระราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒

5 กระทรวงศึกษาธิการได้ออกกฎกระทรวง
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนพ.ศ.2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2555 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 6 มกราคม 2555 กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2555 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 19 ตุลาคม 2555 “ศูนย์การเรียน” จัดโดย บุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชน และองค์กรเอกชน

6 ผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำแนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ในศูนย์การเรียน
สำนักงานปลัด กระทรวง ศึกษาธิการ สำนักงานสภาการศึกษา สำนักงานคณะกรรม การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ภาคเอกชน NGO ฯลฯ แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในศูนย์การเรียน

7 วัตถุ ประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียน โดยบุคคล องค์กรวิชาชีพ องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎกระทรวงฯ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามรูปแบบที่กำหนดให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม เพื่อเป็นการส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพเท่าเทียมกับการศึกษาในรูปแบบอื่น ๆ ต่อไป

8 แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน บุคคล ในศูนย์การเรียน
แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย บุคคล ในศูนย์การเรียน แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย องค์กรวิชาชีพในศูนย์การเรียน แนวทางการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดย องค์กรชุมชนและองค์กรเอกชน ในศูนย์การเรียน


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google