งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปกครองบังคับบัญชา นศท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปกครองบังคับบัญชา นศท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปกครองบังคับบัญชา นศท.
การปกครองบังคับบัญชา นศท.

2 ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาวิชาทหาร
ในระหว่าง นศท. อยู่ใน สถานศึกษา ของตนเอง ได้แก่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ ได้แก่ อธิการบดี , คณบดี , ผู้อำนวยการ , ครูใหญ่

3 ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาวิชาทหาร
ในระหว่าง นศท. อยู่ใน สถานศึกษา ของตนเอง ได้แก่ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ ผู้ที่มีอาวุโส รองลงมา จาก ผกท.(พ) เช่น อาจารย์ , ครู หรือ เจ้าหน้าที่ บริหารที่ได้รับการแต่งตั้ง จาก ทบ.

4 ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาวิชาทหาร
ในระหว่าง นศท. อยู่ใน สถานศึกษา ของตนเอง ได้แก่ ผู้ช่วย ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ได้แก่ ผู้ที่มีอาวุโส รองลงมาจาก ผกท. และได้รับการแต่งตั้งจาก ทบ.

5 ผู้บังคับบัญชา ของ นักศึกษาวิชาทหาร
ในระหว่าง นศท. รับการฝึกจาก หน่วยฝึก นศท.ฯ มีดังนี้ - ครูฝึก - ผู้บังคับหน่วยฝึก - ผู้บังคับการจังหวัดทหารบก น่าน - แม่ทัพภาคที่ ๓ - ผู้บัญชาการทหารบก

6 ผู้ช่วยในการปกครองบังคับบัญชา นศท.

7 ผู้ช่วยในการปกครองบังคับบัญชา นศท.
ในการฝึก ได้แก่ ผกท.พ. , ผกท. และ ผช.ผกท. และ นศท.บังคับบัญชา ที่ได้รับการพิจารณาแต่งตั้ง จาก คณะครูฝึก ฯ โดยมีตำแหน่งดังนี้ หัวหน้าหมู่ หัวหน้าหมวด หัวหน้ากองร้อย หัวหน้ากองพัน

8 สิทธิของ นศท. บังคับบัญชา
มีคะแนนสอบเพิ่ม ประจำปีการศึกษา ดังนี้ (ทฤษฎี + ปฏิบัติ ) หัวหน้ากองพันและหัวหน้ากองร้อย ได้เพิ่ม ร้อยละ ๕ หัวหน้าหมวด ได้เพิ่ม ร้อยละ ๔ หัวหน้าหมู่ ได้เพิ่ม ร้อยละ ๓

9 ความมุ่งหมายการฝึก ต้องการให้มีลักษณะ ความเป็นผู้นำ มีความเชื่อมั่นในตนเอง เป็นผู้มีระเบียบวินัย เป็นพลเมืองที่ดี มีความสำนึกที่จะอุทิศตน เพื่อประโยชน์และความมั่นคง ของชาติ


ดาวน์โหลด ppt การปกครองบังคับบัญชา นศท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google