งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม
ว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗

2 การสั่งการและประชาสัมพันธ์
กระทำได้ ๓ วิธี ๑. กระทำด้วยหนังสือ ๒. กระทำด้วยวาจา ๓. กระทำด้วยเครื่องสื่อสาร

3 หนังสือสั่งการ หนังสือสั่งการมี ๓ ชนิด ๑. ข้อบังคับ ๒. ระเบียบ
๑. ข้อบังคับ ๒. ระเบียบ ๓. คำสั่ง

4 หนังสือประชาสัมพันธ์
หนังสือประชาสัมพันธ์มี ๓ ชนิด ๑. ประกาศ ๒. แถลงการณ์ ๓. ข่าว

5 การสั่งการและประชาสัมพันธ์ด้วยวาจา หรือเครื่องมือสื่อสาร
ในกรณีที่เป็นเรื่องสำคัญ ให้มีหนังสือยืนยันส่งตามไปโดยเร็วที่สุด

6 อำนาจการสั่งการ หัวหน้าหน่วยชั้นแม่ทัพ : จะมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร
หัวหน้าหน่วยชั้นแม่ทัพ : จะมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ข้าราชการตำแหน่งใดในสังกัด มีอำนาจหน้าที่ทำการแทนและสั่งการ ในนามหัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยนั้น ๆ ในบางกรณี ก็ได้

7 การสั่งการ * การสั่งการในนามผู้บังคับบัญชา ให้เขียนว่า
* การสั่งการในนามผู้บังคับบัญชา ให้เขียนว่า รับคำสั่ง พล.อ.อ.

8 การสั่งการ * ข้อความที่สั่งการขัดกัน
- ให้ถือการสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาชั้นสูงกว่า - ถ้าผู้บังคับบัญชาชั้นเดียวกัน ให้ปฏิบัติตามการสั่งการ ครั้งหลังสุด

9 การสั่งการ การรักษาราชการ : ตำแหน่งในส่วนราชการ หรือหน่วยงานใด
การรักษาราชการ : ตำแหน่งในส่วนราชการ หรือหน่วยงานใด ว่างลง และยังไม่มิได้แต่งตั้งข้าราชการผู้ใด ให้ดำรงตำแหน่งนั้น ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควร รักษาราชการในตำแหน่งที่ว่างนั้นได้

10 การสั่งการ การรักษาราชการแทน : ผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการ หรือ
การรักษาราชการแทน : ผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการ หรือ หน่วยงานใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นครั้งคราว ผู้บังคับบัญชาจะสั่งให้ข้าราชการที่เห็นสมควร รักษาราชการแทนเป็นการชั่วคราวก็ได้

11 การสั่งการ การทำการแทน : ถ้าผู้ดำรงตำแหน่งในส่วนราชการหรือ หน่วยงานใด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ เป็นครั้งคราว และยังมิได้แต่งตั้ง ข้าราชการผู้ใดรักษาราชการ หรือรักษา ราชการแทน ให้ รอง, ผู้ช่วย หรือเสนาธิการ ทำการแทนเป็นการชั่วคราวได้

12 การสั่งการ หลักเกณฑ์การจัดลำดับทำการแทน
- ผู้ดำรงตำแหน่งสูง เป็นผู้ทำการแทน - ตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้มียศสูง ทำการแทน - ยศเท่ากัน ให้ผู้มีอาวุโสในยศสูง ทำการแทน

13 การสั่งการให้รักษาราชการ
ตำแหน่ง ผู้มีอำนาจ * ผบ.หมู่/นายตอน หรือเทียบเท่า ผบ.ร้อย,ผบ.เรือ ๓ ต้นเรือ ๒,ผบ.มบ.๒ หรือเทียบเท่า ขึ้นไป * กองทัพอากาศ * ผบ.พล.บ. * ผบ.ร้อย,ผบ.เรือ ๓ ต้นเรือ ๒, ผบ.กรม,ผบ.มว.เรือ,ผบ.กองบิน ผบ.มบ.๒ หรือเทียบเท่าลงไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป * ผบ.กรม,ผบ.มว.เรือ, ผบ.พล,ผบ.กองเรือ,ผบ.พล.บ. ผบ.กองบิน หรือเทียบเท่าลงไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป * ผบ.พล.,ผบ.กองเรือ,ผบ.พล.บ ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, หรือเทียบเท่า ผบ.ทบ., ผบ.ทร., ผบ.ทอ. * กองทัพอากาศ * ผบ.ทอ. * แม่ทัพ หรือเทียบเท่า รมว.กห.

14 การสั่งการให้รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง ผู้มีอำนาจ * ผบ.หมู่/นายตอน หรือเทียบเท่า ผบ.ร้อย,ผบ.เรือ ๓ ต้นเรือ ๒,ผบ.มบ.๒ หรือเทียบเท่า ขึ้นไป * ผบ.ร้อย, ผบ.เรือ ๓ ต้นเรือ ๒, ผบ.กรม, ผบ.มว.เรือ, ผบ.กองบิน ผบ.มบ.๒ หรือเทียบเท่าลงไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป * ผบ.กรม,ผบ.มว.เรือ, ผบ.พล, ผบ.กองเรือ, ผบ.พล.บ. ผบ.กองบิน หรือเทียบเท่าลงไป หรือเทียบเท่าขึ้นไป * ผบ.พล.,ผบ.กองเรือ,ผบ.พล.บ. ปล.กห., สรอ., ผบ.ทหารสูงสุด, หรือเทียบเท่า ผบ.ทบ., ผบ.ทร., ผบ.ทอ. * แม่ทัพ หรือเทียบเท่า รมว.กห.


ดาวน์โหลด ppt ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google