งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดราคาขาย การลดต้นทุน และการวางแผนจัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดราคาขาย การลดต้นทุน และการวางแผนจัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดราคาขาย การลดต้นทุน และการวางแผนจัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

2 ประเภทของค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายในการจัดนำเที่ยวสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภท คือ 1. ค่าใช้จ่ายคงที่ (Fixed Cost) 2. ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) 3. ค่าใช้จ่ายกึ่งผันแปร (Semi Variable Cost) 4. ค่าใช้จ่ายพิเศษ (Specific Variable Cost)

3 รายละเอียดค่าใช้จ่ายในการจัดนำเที่ยว
ต่อไปนี้จะเป็นการแยกย่อยประเภทค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดนำเที่ยวออกมาเป็นรายละเอียดต่าง ๆ อันได้แก่ 1. ค่าอาหาร 2. ค่ายานพาหนะเดินทาง 2.1 เครื่องบิน 2.2 รถเช่า 2.3 ยานพาหนะอื่น ๆ เช่น เรือ หรือรถไฟ รถสองแถว 3. ค่าที่พักแรม 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชม 5. ค่าทิป 6. ค่าภาษี 7. ค่าขนสัมภาระกระเป๋า 8. ค่าวีซ่า 9. ค่าการตลาด 10. ค่าเบี้ยเลี้ยง 11. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ หรือค่าเบ็ดเตล็ด

4 การคิดราคาขาย การคิดราคาขายโดยมากคำนึงหลักการคิด 2 แบบ คือคิดราคาขายกรณีขายทัวร์หน้าร้าน ส่วนอีกแบบคือคิดราคาขายตามกำลังซื้อของคณะนักท่องเที่ยว กรณีนี้จะคิดราคาขายตามความ ต้องการและกำลังซื้อของกลุ่มลูกค้า โดยการคิดราคาจะต้องทราบรายการนำเที่ยวว่าจะเที่ยวกี่วัน เที่ยวที่ไหน อย่างไร อาหารกี่มื้ออย่างไร มีมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหรือมีหัวหน้าทัวร์หรือไม่ รถบัส ระดับไหน โรงแรมระดับกี่ดาว คณะทัวร์มีกี่คน เป็นต้น โดยบริษัทนำเที่ยวจะขอราคาจากสถาน ประกอบการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นผู้ซื้อบริการตามแต่จะตกลงกันว่าจะให้ราคากันอย่างไร เช่นหากมาเป็นกลุ่มคณะ 15 คน ก็อาจให้ 15+1 F.O.C. (Free of Charge) คือดิน ทาง 15 คนได้ฟรี 1 คน คือหัวหน้าทัวร์ เป็นต้น โดยส่วนใหญ่คำว่ากรุ๊ปหรือกลุ่มทัวร์ (Group Tour) นั้น มักจะนิยมนับตั้งแต่ 15 คนขึ้นไป ตามหลักสากล การคิดคำนวณราคาขายรายการนำเที่ยวแต่ละรายการ จะต้องคำนึงความเป็นไปได้ของ ราคาที่ตั้งไว้ ต้องไม่สูงหรือต่ำจนเกินไป ราคาที่ตั้งไว้หลังจากที่หักต้นทุนทุกอย่างแล้ว จะต้องมี กำไรเหลืออยู่พอที่จะดำเนินธุรกิจอยู่ได้ โดยในแต่ละบริษัทจะมีวิธีการคิดคำนวณราคาที่แตกต่าง กัน ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละบริษัทจะมีวิธีคิดจุดคุ้มทุน (Break Even Point หรือ BEP) อย่างไร แต่โดยมากแล้วรายการนำเที่ยวรายการเดียวกัน ราคาขายของแต่ละบริษัทก็จะไม่แตกต่าง กันมากนัก

5 การคำนวณราคาขายในการจัดรายการนำเที่ยว จะต้องคำนึงถึงองค์ประกอบของ รายการนำเที่ยวและสิ่งหลัก ๆ ต่าง ๆ ต่อไปนี้ 1. ค่ายานพาหนะ (Transportation Cost) ซึ่งประกอบด้วยค่ายานพาหนะทุก ชนิด 2. ค่าโรงแรมและที่พัก (Hotel and Lodging Cost) คือ ค่าบริการที่พักค้างคืน 3. ค่าอาหาร (Meal Cost) คือ ค่าอาหารทุกมื้อที่จัดบริการให้ลูกค้ามา 4. ค่าธรรมเนียมเข้าชม (Fee Cost) คือค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ 5. ค่าประกันภัย (Insurance Cost) 6. ค่าภาษี (Tax Cost) 7. ค่าการตลาด (Marketing Cost) 8. ค่าเบ็ดเตล็ด (Fragmentary Cost)

6 การพิจารณาตั้งราคาขาย อาจคิดตามวิธีการได้ 2 แบบ ดังนี้
1. คิดราคาขายตามวิธีของแมนซินี (Mancini, M.1990) คือการคิดคำนวณค่าใช้จ่ายสมมติคิดจากจำนวน 35 คน (ในกรณีใช้รถโค้ช) ซึ่งเป็นจำนวนลูกค้า เป้าหมายที่เหมาะสม เมื่อคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมดต่อคนได้แล้ว ก็นำมาคำนวณราคาขายโดยคิดกำไรอยู่ในช่วง % 2. คิดราคาขายตามวิธีของ โซโต้ (Souto, M.1993) คือการคิดโดยเมื่อคิดค่าใช้จ่ายต้นทุนต่อคนได้แล้ว ก็ให้คิดหากำไร การคิดกำไรถือว่าเป็นส่วน สำคัญ ถ้าคิดกำไรต่ำเกินไปบริษัทก็จะได้กำไรน้อย ถ้าคิดกำไรสูงไปก็จะไม่มีการตอบสนองจากลูกค้า การคิดกำไรในช่วงที่นิยมควรคิดอย่างน้อยที่สุด 10 % และอย่างมากสุด 40 % (ไม่เป็นที่แน่นอน ตายตัว) แต่ส่วนที่เป็นที่นิยมและเพียงพอสำหรับให้บริษัทพอมีกำไรและในขณะเดียวกันก็ยุติธรรมกับ ลูกค้าด้วยคือ 25 % โดยวิธีคิดของ Souto นี้จะให้ความสำคัญต่อต้นทุน โดยดูจากจำนวนลูกค้า เป็นหลัก ฉะนั้น ถ้าจะคิดวิธีขายตามวิธีนี้ก็ต้องเลือกยานพาหนะให้เหมาะสมกับจำนวนลูกค้าที่มีด้วย

7 การคิดค่าใช้จ่ายแยกตามประเภทของการจัดนำเที่ยว ต่อไปนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องมีในการจัดนำเที่ยวแต่ละประเภท ดังนี้ 1. การจัดนำเที่ยวเข้าประเทศ (Inbound Tour) จะมีการคิดราคา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เฉพาะค่าใช้จ่ายภายในประเทศ 2. การจัดนำเที่ยวไปต่างประเทศ (Outbound Tour) การคิด ราคาค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่หมดไปกับค่าพาหนะเดินทาง ค่าดำเนินการของบริษัท ตัวแทนในต่างประเทศ (Land Arrangement Cost) ค่าดำเนินการ ด้านเอกสารในการไปต่างประเทศ และค่าอื่น ๆ 3. การจัดนำเที่ยวในประเทศ (Domestic Tour) จะมีการคิดราคา ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เฉพาะค่าใช้จ่ายภายในประเทศ

8 การลดต้นทุนในการจัดนำเที่ยว
โดยเทคนิคการลดต้นทุนหรือตัดทอนราคา อาจทำได้ในแต่ละด้านดังนี้ 1. การลดต้นทุนหรือตัดทอนราคาด้านอาหาร 2. การลดต้นทุนหรือตัดทอนราคาด้านที่พัก 3. การลดต้นทุนหรือตัดทอนราคาด้านยานพาหนะ 4. การลดต้นทุนหรือตัดทอนราคาด้านแหล่งเข้าชม 5. การลดต้นทุนค่าใช้จ่ายกรณีจัดนำเที่ยวระหว่างประเทศ 6. การลดต้นทุนหรือตัดทอนราคาด้านจิปาถะอื่น ๆ


ดาวน์โหลด ppt การคิดราคาขาย การลดต้นทุน และการวางแผนจัดนำเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google