งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สนามกอล์ฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สนามกอล์ฟ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สนามกอล์ฟ

2 สนามกอล์ฟ รายรับค่าบริการที่ต้องนำมาคำนวณภาษีสรรพสามิต 1. ค่าสมาชิก
1. ค่าสมาชิก 2. ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ (Green fee) 3. การให้บริการประเภท Complimentary

3 1. ค่าสมาชิก 1.2 รายรับจากค่าสมาชิกที่ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ
1.1 รายรับจากค่าสมาชิก รวมถึงค่าสมัครสมาชิกด้วย 1.2 รายรับจากค่าสมาชิกที่ผ่อนชำระเป็นงวด ๆ 1.3 รายรับจากค่าธรรมเนียมการโอนค่าสมาชิก เฉพาะส่วนที่เป็น รายได้ของสนามกอล์ฟ 1.4 รายรับอื่นใดที่เรียกเก็บจากสมาชิก เช่น ค่าบำรุงสนามที่เก็บ เป็นรายปีหรือรายเดือน เป็นต้น

4 2. ค่าใช้บริการสนามกอล์ฟ (Green Fee)
2.1 ค่ากรีนฟี (Green fee) 2.2 ในกรณีที่ค่ากรีนฟี (Green fee) รวมอยู่ในค่าบริการท่องเที่ยว แบบเหมา (Package tour) ให้คิดค่ากรีนฟี ตามที่ผู้ประกอบการ สนามกอล์ฟได้รับจริงแต่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของค่า Green fee ปกติ ของสนามกอล์ฟนั้น การบริการแบบเหมา (Package tour) ซึ่งคิดค่า Green fee ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของค่า Green fee ปกติ ของสนามกอล์ฟนั้น จะต้องเป็นบริการ ท่องเที่ยวแบบเหมา (Package tour) ซึ่งคิดค่าบริการที่พัก อาหาร และ บริการอื่น ๆ รวมทั้งค่า Green fee ไว้ด้วยกัน และการให้บริการที่พักดังกล่าว จะต้องเป็นการจัดให้พักในห้องพักซึ่งตั้งอยู่บริเวณสนามด้วย

5 3. การให้บริการประเภท Complimentary
การให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนสำหรับสนามกอล์ฟ กรณีที่มีการให้บริการโดยไม่มีค่าตอบแทนสำหรับ สนามกอล์ฟ มูลค่าที่ใช้เป็นฐานในการคำนวณภาษี สรรพสามิต ให้ถือราคาต่ำสุดของราคาที่มีแจ้งไว้ต่อ กรมสรรพสามิตในวันที่ความรับผิดในอันที่จะต้องเสีย ภาษีเกิดขึ้น


ดาวน์โหลด ppt สนามกอล์ฟ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google