งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น (การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น (การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น (การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน)
ธีรเนตร มโนธรรม

2 การจัดการศึกษาของไทย
ความเป็นมา การศึกษาประชาบาล สู่การศึกษาท้องถิ่น (อปท.) 9/16/2018 Free template from

3 การพัฒนาการเรียนการสอน
การปฏิรูปการเรียนรู้ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 9/16/2018 Free template from

4 การจัดการศึกษาของ อปท.
กระทรวงมหาดไทยกับการพัฒนา “คน” ประโยชน์การจัดการศึกษาของ อปท. เป้าหมายของการจัดการศึกษา คุณภาพการศึกษา ผู้บริหาร อปท.และการบริหารโรงเรียนสังกัด อปท. จุดแข็ง และจุดอ่อนของ อปท.ในการจัดการศึกษา ข้อได้เปรียบของ อปท.ในการจัดการศึกษา 9/16/2018 Free template from

5 การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน
วัตถุประสงค์ของการบริหารสถานศึกษา ขอบข่ายของงานบริหารสถานศึกษา งานวิชาการเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในสถานศึกษา 9/16/2018 Free template from

6 การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง (พ.ศ.2552-2561)
 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

7 ภารกิจส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพการศึกษา
ตัวอย่าง ภารกิจส่งเสริมการพัฒนา คุณภาพการศึกษา แบนเนอร์ “สานฝันการศึกษาท้องถิ่น”

8 Free template from www.brainybetty.com
การศึกษา สร้างคน สร้างชุมชน สร้างชาติ สวัสดี 9/16/2018 Free template from


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศึกษาในโรงเรียนท้องถิ่น (การจัดการศึกษาในระบบโรงเรียน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google