งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบรรณ ( Code of Ethic) กลุ่มบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด R.X.Group ประกาศต่อผู้บริหารระดับสูง - ต้น 270 คน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ณ S.D. Avenue Hotel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบรรณ ( Code of Ethic) กลุ่มบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด R.X.Group ประกาศต่อผู้บริหารระดับสูง - ต้น 270 คน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ณ S.D. Avenue Hotel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบรรณ ( Code of Ethic) กลุ่มบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด R.X.Group ประกาศต่อผู้บริหารระดับสูง - ต้น 270 คน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ณ S.D. Avenue Hotel

2 ต่อพนักงาน  ไม่เอาเปรียบพนักงานด้าน สวัสดิการ ค่าจ้างเงินเดือน และผลตอบแทน  ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาแก่พนักงานและบุตร ตามสมควร  จัดให้มีการพัฒนาความรู้ความสามารถแก่พนักงาน ทุกคน อย่างต่อเนื่อง  จัดสภาพแวดล้อมการทำงานที่เหมาะสม ส่งเสริมให้ พนักงานมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  ปลูกจิตสำนึกให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ กตัญญู ยึด มั่นในคุณงามความดี ไม่ใช่หวังแต่เพียงผลประโยชน์ ด้านวัตถุ  ส่งเสริมให้พนักงานมีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้า คิด กล้าทำ  ส่งเสริมให้เกิดความรัก มีน้ำใจ ให้เกียรติ เคารพ เกื้อกูล ร่วมมือ ซึ่งกันและกัน ต่อลูกค้า  ซื่อสัตย์ต่อลูกค้า ไม่เอาเปรียบลูกค้า ไม่หลอกลวง ลูกค้า  ไม่ยัดเยียดสินค้าให้ลูกค้า ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ สั่งซื้อ  ขายเฉพาะสินค้าที่มีคุณภาพดี ไม่เสื่อมสภาพ ใน ราคาที่แข่งขันได้  ตั้งมั่นในวินัย ยึดมั่นในพันธะสัญญา

3 ต่อคู่ค้า  ไม่เอาเปรียบคู่ค้าโดยกดราคารับซื้อ ทำให้คู่ค้าอยู่ ไม่ได้  ไม่ยืดเวลาชำระเงินอย่างไร้เหตุผล  ให้การสนับสนุนและพัฒนาคู่ค้าให้เติบโตและมี จิตสำนึกด้านคุณภาพโดยมุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน  ไม่ซื้อหรือให้ความร่วมมือกับคู่ค้าในการผลิตวัตถุดิบ หรือส่งสินค้าที่ต่ำกว่ามาตรฐาน  ตั้งมั่นในวินัย ยึดมั่นในพันธะสัญญา ต่อคู่ค้า ต่อคู่แข่ง  ไม่ปล่อยข่าวลือทำลายคู่แข่ง  ไม่ซื้อความลับของคู่แข่ง

4 ต่อผู้ถือหุ้น  ตอบแทนผู้ถือหุ้นอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม  ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ระยะสั้นโดยไม่คำนึงถึง ความก้าวหน้าระยะยาว  ไม่กระทำการใดๆที่ทำให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยต้องเสีย ประโยชน์  บริหารงานด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ ต่อสังคม  ไม่ขายสินค้าที่ทำลายศีลธรรมและบั่นทอนสุขภาพ  ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลภาวะ  ช่วยเหลือสังคมอย่างสม่ำเสมอโดยจัดงบประมาณไว้ เป็นสัดส่วนของกำไรทุกปี  สนับสนุนให้พนักงานได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม เป็นประจำทุกปี  ไม่สนับสนุนการคอรัปชั่น  ไม่กักตุนและขายสินค้าเกินราคายามขาดแคลน  ไม่ฝักใฝ่หรือสนับสนุนพรรคการเมืองใดๆ


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบรรณ ( Code of Ethic) กลุ่มบริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด R.X.Group ประกาศต่อผู้บริหารระดับสูง - ต้น 270 คน เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2548 ณ S.D. Avenue Hotel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google