งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วาระที่ 3.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วาระที่ 3.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วาระที่ 3.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ
“ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน”

2 แผนจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
“ใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดิน” ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นเจ้าภาพจัดงานประจำเดือนมกราคม 2558 แจ้งเรื่อง ขอความร่วมมือจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในหัวข้อ “การใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ปวงประชาถวายพ่อของแผ่นดินประจำเดือนมกราคม 2558 ภายใต้แนวคิด “การบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” โดยกำหนดจัดงานวันรณรงค์ในพื้นที่ จำนวน 9 เขต ๆ ละ 1 จุด และคัดเลือกจุดเปิดตัวหลัก 1 จุด(ใน 9 จุด) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (นายสุภาพ โนรีวงศ์) ตำบลดอนเกาะกา อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา (เขต 3) ทั้งนี้ เขต 1 – 2 และ 4 – 9 ยังไม่ได้แจ้งพื้นที่การจัดงาน

3 การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ผลการประชุมหารือ การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 1. โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 2. ความร่วมมือการขยายผล :- โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

4 1. การดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้นฯ
คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้น ฯ โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม 2558 ติดตามผลการปลูกไม้ผลยืนต้น ตามจำนวนบุคลากรของแต่ละกรมฯ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จำนวน 2,589 คน * 6 ต้น = 15,534 ต้น ผลงานจำนวน 23,154 ต้น (รวมหน่วยงานร่วมบูรณาการ) แต่ผลงานในระบบ 1,178 ต้น ขอความร่วมมือให้สำนัก/ศูนย์/กอง ในส่วนกลาง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ 1-10 และสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด จัดทำรายงานตามรูปแบบที่ กำหนด โดยให้จัดทำเป็นไฟล์ Excel เพื่อนำข้อมูล import ส่งมาที่กองประสานงานโครงการพระราชดำริ ภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 ทาง

5 รายงานผลการปลูกไม้ผลยืนต้น เดือน...................................พ.ศ.2557
โครงการเฉลิมพระเกียรติปลูกไม้ผลยืนต้นครัวเรือนละต้น เนื่องในโอกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ ที่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประชาชน ที่อยู่ปัจจุบัน พันธุ์ไม้ผลยืนต้นที่ปลูก วัน/เดือน/ปี ที่ปลูก สถานที่ปลูก การบันทึกแอพพลิเคชั่น หมายเหตุ ชื่อสายพันธุ์ จำนวน (ต้น) เลขที่/หมู่/ตำบล/อำเภอ/จังหวัด ลงแล้ว (ต้น) ยังไม่ลง (ต้น) หมายเหตุ : 1. การรายงานผลการปลูกไม้ยืนต้น (ไฟล์ Excel) พร้อมแนบภาพถ่ายไม้ผลยืนต้นที่ปลูก (ไฟล์ .jpg) 2. สถานที่ปลูก ถ้าหากทราบพิกัด ให้ระบุพิกัดในช่องหมายเหตุด้วย เช่น ร.ร.ตชด.สหธนาคารกรุงเทพ จังหวัดกาญจนบุรี พิกัดคือ MS

6

7 ความร่วมมือการขยายผล :- โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร
ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี • แผนปฏิบัติการภาคเรียนที่สอง :- พฤศจิกายน 2557 – มีนาคม 2558 • แผนปฏิบัติการภาคเรียนที่สอง :- พฤษภาคม 2558 – กันยายน 2558 กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ตุลาคม 2557

8 สาระสำคัญ จุดเน้นและกรอบกิจกรรม จุดเน้น
19-20 มกราคม 2554 สาระสำคัญ จุดเน้นและกรอบกิจกรรม จุดเน้น  ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร  จัดระบบ 2 กิจกรรมหลักโดยยึด “โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง”  เชื่อมโยงกลไก โรงเรียน/ผู้ปกครอง/องค์การบริหารส่วนตำบล/สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน กิจกรรมระบบงานเกษตรโรงเรียน 1 กิจกรรมระบบงานครอบครัวผาสุก บูรณาการผลิตเชิงพื้นที่ (AREA) 5 โรงเรียน ที่เข้าร่วม โครงการ  โรงเรียน  นักเรียน สร้างแหล่งผลิตอาหารชุมชน (Food Bank) กิจกรรมระบบงานเมนูอาหารกลางวันนักเรียน 2 เพื่อลดการซื้อวัตถุดิบนอกชุมชน กิจกรรมงานสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียน 3 กิจกรรมระบบงาน เครือข่ายชุมชนรอบโรงเรียน 6 เน้นการทำงานแบบเป็นกลุ่มเชิงระบบ กิจกรรมระบบงานเกษตรสารนิเทศ สืบสานวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 4 สร้างสื่อการเรียนการสอนด้านเกษตร

9 การบูรณาการโครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตร
ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี “โรงเรียน” เป็นศูนย์กลางการพัฒนา และขยายผลไปสู่ชุมชน ความร่วมมือของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กลุ่มเป้าหมาย 239 แห่ง ใน 240 แห่ง โรงเรียน กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน (สมาชิก กรรมการ ลูกค้า) บัญชีกิจกรรมสหกรณ์ บัญชีเงินออม กิจกรรมระบบงาน เครือข่ายชุมชนรอบโรงเรียน (สก. วิสาหกิจชุมชน กทบ. อบต.) บัญชีสถาบัน กิจกรรมระบบงานครอบครัวผาสุก (ครูบัญชีอาสา นร. ผู้ปกครอง) บัญชีต้นกล้าฯ บัญชีต้นทุนประกอบอาชีพ โครงการอาหารกลางวัน (ตชด. สพฐ.) บัญชีอาหารกลางวัน กิจกรรมระบบงานเกษตร (กสก. ปม. ปศ.) บัญชีกิจกรรม ผลิตทางการเกษตร เชื่อมโยงทุกภาคส่วนสนับสนุนกิจกรรมตามภารกิจ และบริบทของโรงเรียน สนับสนุนระบบงานเกษตรสารนิเทศ (คู่มือบัญชีในแต่ละกิจกรรม)


ดาวน์โหลด ppt วาระที่ 3.1 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google