งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถานที่ออกฝึก “ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ” คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถานที่ออกฝึก “ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ” คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถานที่ออกฝึก “ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ” คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

2 ประวัติของสาขาคณิตศาสตร์และ สถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ตั้งอยู่ ตึก 7 คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 680 ม. 11 ถ. นิตโย ต. ธาตุเชิงชุม อ. เมือง จ. สกลนคร 47000 042 – 970 – 030 Fax. 042 – 970 - 029 Wabsite. http : // math1.snru.ac.th E – mail math1@snru.ac.th or mathscsnru@gmail.co m

3 บุคลากรของสาขาคณิตศาสตร์และ สถิติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ มีบุคลากรทั้งหมด 13 คน มีอาจารย์ 12 คน และเป็นผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 คน ประธานสาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ผู้ดูแลให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆ ผู้ดูแลเรื่องการทำงาน และมอบหมายงาน

4 ภาระ / หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย งานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 1. งานที่มีให้ทำเป็นประจำ คือ ส่ง – รับเอกสาร และ ไปถ่ายเอกสาร 2. คีย์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม spss 3. พิมพ์งานเอกสารต่างๆ 4. ฝึกลง windos 7 และ xp แล้วก็ยังฝึกลง โปรแกรม microsoft office และ math type 5. ช่วยอาจารย์ตรวจข้อสอบ และ ช่วยอาจารย์ติว ปรับพื้นฐานให้รุ่นน้อง 6. ส่วนงานที่จะต้องทำเป็นประจำก่อนกลับ คือ ล้างถ้วยจาน ล้างแก้ว เทขยะ และกรอกน้ำ

5 ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ 1. ขาดความรู้ความสามรถในการใช้ Microsoft excel เบื้องต้นและเทคนิคการใช้คำสั่งต่างๆ 2. ขาดทักษะในการพิมพ์ พิมพ์สัมผัสไม่คล่อง ทำ ให้การทำงานในแต่ละครั้งมีความล่าช้า 3. ขาดทักษะการสื่อสารในการส่งเอกสารในบางครั้ง ทำให้ผู้รับเอกสารไม่เข้าใจตรงกัน 4. ตามนิสัยตัวเองแล้วเป็นคนใจเย็น บางครั้งได้รับ งานที่เร่งด่วนจึงทำให้งานนั้นไม่เสร็จตามที่กำหนด ไว้

6 ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ 1. ฝึกความอดทน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ ได้รับมอบหมาย 2. เมื่อเจอกับปัญหาในการทำงาน เราสามารถแก้ไข ปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 3. รู้จักการทำงานที่เป็นขั้นตอน 4. ได้เรียนรู้วิธีการทำงานและประสบการณ์ใหม่ๆ จากบุคลากรในที่ทำงาน 5. มีความกล้าแสดงออก และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี กับบุคลอื่น

7

8


ดาวน์โหลด ppt สถานที่ออกฝึก “ สาขาคณิตศาสตร์และสถิติ ” คณะวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google