งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา น. ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ International Affairs Division, Kasetsart University

2 แนวปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา ชิณศรี รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี International Affairs Division, Kasetsart University

3 เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์
กรรมการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล ขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างภายในสลับซับซ้อน มีความร่วมมือกับ สถาบันคู่สัญญา 453 แห่ง องค์กรต่างประเทศ 23 แห่ง มีบุคลากรกว่า 10,000 คน ปฏิบัติงานร่วมกันและในจำนวนนั้นมีผู้รับผิดชอบปฏิบัติงาน ด้านวิเทศสัมพันธ์ มากกว่า 400 คน จึงจำเป็นต้องมีการสื่อสารภายในที่ดี ภายใต้แนวคิดที่ว่าถ้าสามารถพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารภายในให้ดี ก็จะเพิ่ม ความสำเร็จในการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้น International Affairs Division, Kasetsart University

4 สร้างเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารภายในเกี่ยวกับงานวิเทศสัมพันธ์ รวมทั้งสร้างระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์เพื่อเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน International Affairs Division, Kasetsart University

5 เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์
สร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสารภายในและดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตั้งแต่ปี 2002–ปัจจุบัน) จัดหลักสูตรส่งเสริมเอกภาพและกระบวนทัศน์ด้านวิเทศสัมพันธ์และการพัฒนา ศักยภาพนักวิเทศสัมพันธ์ (International Affairs Personnel Capacity Building Program ) เพื่อพัฒนานักวิเทศสัมพันธ์ และผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ ดำเนินการไปแล้ว 7 รุ่น มีผู้ผ่านการฝึกอบรม 317 คน International Affairs Division, Kasetsart University

6 เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์
บริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ 2 ชุด ดำเนินการประชุม ปีละ 2-4 ครั้ง โดยมีกองวิเทศสัมพันธ์เป็นเลขานุการ คณะกรรมการระดับนโยบาย เพื่อให้ทุกหน่วยงานภายในได้รับทราบ และมีส่วนร่วม ในการกำหนดนโยบาย กำกับการดำเนินงานด้านวิเทศสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด คณะกรรมการประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ สถานี คณะกรรมการระดับปฏิบัติการ เพื่อปฏิบัติภารกิจด้านวิเทศสัมพันธ์ร่วมกันในแต่ละ โครงการ กิจกรรม คณะกรรมการประกอบด้วย รองอธิการบดี รองคณบดี รองผู้อำนวยการ สำนัก สถาบัน ศูนย์ สถานี และผู้ปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ของ ทุกหน่วยงานภายใน International Affairs Division, Kasetsart University

7 เครือข่ายวิเทศสัมพันธ์
งานเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ปรับปรุงข้อมูลสมาชิกเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ทุกปี ถ่ายทอดนโยบาย ความรู้ แนวปฏิบัติ ทักษะที่ใช้ในการปฏิบัติงานวิเทศสัมพันธ์ ในปี 2017 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2017 จัดสัมมนาเพื่อถ่ายทอดนโยบายและแนว ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2017 ที่จะถึงนี้ มีกำหนดจัด กิจกรรม The Writing Project : How to Write Better English จัดสัมมนาเครือข่ายประจำปี (2007–ปัจจุบัน) แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารผ่าน Social Network มีเพจเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ใน Facebook International Affairs Division, Kasetsart University

8 ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์
ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์ ซึ่งให้บริการด้านต่างๆคือ ฐานข้อมูลงานวิเทศสัมพันธ์ แนวทางการปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ขั้นตอนการให้บริการงานด้านวิเทศสัมพันธ์ รวมถึงสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการประชาสัมพันธ์ Partnership Database ข้อมูลสถาบันคู่สัญญา ความสัมพันธ์และการ ดำเนินงานในโครงการร่วมกัน 453 แห่ง รวมทั้งองค์กรระหว่างประเทศ 23 แห่ง International Affairs Division, Kasetsart University

9 ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์
แนวปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ Memorandum of Understanding (MOU), Memorandum of Agreement (MOA), Letter of Intent (LOI) แนวปฏิบัติการเดินทางไปต่างประเทศเป็นหมู่ คณะ โดยจะดำเนินการตรวจสอบ Work Plan, Study Plan ของโครงการ /กิจกรรมที่หน่วยงานเสนอ เพื่อเสนอแนะให้มี Work Plan, Study Plan ที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เดินทาง จากข้อมูลความร่วมมือทางวิชาการตาม MOU, MOA, LOI และ การเป็นสมาชิกองค์กรความร่วมมือต่างประเทศ Letter Templates และตัวอย่างการใช้ภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ 21 รูปแบบ และแบบฟอร์มต่าง ๆ เช่น หนังสือรับรอง International Visitor Request Form ระบบการรับนิสิตต่างชาติ แบบ Non-degree International Affairs Division, Kasetsart University

10 ระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์
จัดทำสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่มีรูปแบบหลากหลาย ทั้ง Printed Media และ Electronic Media และนำขึ้นไว้บนเว็บไซด์ โดยนำเสนอให้มีความน่าสนใจ ทั้งรูปลักษณ์ คอลัมน์ใหม่ Non See Newsletter (1995–ปัจจุบัน) Knowledge of the Land Website ใช้ Social Network ให้เกิดประโยชน์กับงานด้านวิเทศสัมพันธ์ สร้างแฟนเพจ International Affairs Division, Kasetsart University ใน Facebook เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสาร งานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีเนื้อหาที่เป็น Interactive Content สามารถ กด Like กด Share โต้ตอบกับคนที่เข้ามาดู ทำให้ยอดviews สูงขึ้น ใช้ Official Account ใน Line ส่งข้อมูลข่าวสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ใช้ Youtube แชร์วีดีโอคอนเท้นท์เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มคนได้อย่างกว้างขวาง International Affairs Division, Kasetsart University

11 โครงการเสริมสร้างศักยภาพนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สู่สากล ปี 2560
โครงการที่ 1 แลกเปลี่ยนนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อการถ่ายโอนหน่วยกิต โครงการที่ 2 พัฒนาศักยภาพด้านการต่างประเทศของนิสิตระดับปริญญาตรี โครงการที่ 3 ส่งเสริมการผลิตบทความทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา โครงการที่ 4 ศึกษาแลกเปลี่ยนจากต่างประเทศ โครงการที่ 5 ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานคู่สัญญาในต่างประเทศ โครงการที่ 6 เปิดโลกทัศน์นิสิตเพื่อความเป็นสากลสำหรับผู้นำองค์กรกิจกรรมนิสิต โครงการย่อยที่ 7 หลักสูตรสองปริญญา(Double Degree Program) กับหน่วยงานคู่สัญญาในต่างประเทศ International Affairs Division, Kasetsart University

12 การเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นหมู่คณะ
การเดินทางไปต่างประเทศของบุคลากรและนิสิตมีมากขึ้น ลักษณะกิจกรรมมีความหลากหลาย มีค่าใช้จ่ายและผลสัมฤทธิ์ที่คาดหวังแตกต่างกัน แนวปฏิบัติในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศ 8 ข้อ กองวิเทศสัมพันธ์ได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบก่อนเสนออธิการบดีพิจารณาอนุมัติ หลักการ ตรวจสอบ Work Plan, StudyPlan ของโครงการ/กิจกรรม ให้เกิดประโยชน์จากความความร่วมทางวิชาการและการวิจัยที่มี International Affairs Division, Kasetsart University

13 1. ขั้นตอนขออนุมัติโครงการ
หน่วยงานเสนอเรื่องขออนุมัติโครงการ กองวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบตามหลักเกณฑ์ ตรงตามเกณฑ์ ไม่ตรงตามเกณฑ์ กองวิเทศสัมพันธ์เสนออธิการบดี ให้ความเห็นชอบ กองวิเทศสัมพันธ์แจ้งหน่วยงานทราบ เพื่อดำเนินการ อธิการบดีให้ความเห็นชอบ กองวิเทศสัมพันธ์ เสนอต่อกองการเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและเสนออธิการบดีอนุมัติโครงการ ก่อนเดินทางโครงการต้องดำเนินการขออนุมัติเดินทางไปราชการอีกครั้ง อธิการบดีให้อนุมัติโครงการ กองการเจ้าหน้าที่แจ้งหน่วยงานทราบและดำเนินการต่อไป

14 มีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่ไปดูงานอย่างครบถ้วน
2. แนวปฏิบัติในการเดินทางไปดูงานต่างประเทศของบุคลากรเป็นหมู่คณะและของนิสิต การเดินทางไปดูงานต่างประเทศของบุคลากรเป็นหมู่คณะ และของนิสิต ให้เดินทางเท่าที่มีความจำเป็น การเดินทางไปดูงานต่างประเทศของนิสิต ต้องมีกำหนดไว้ในหลักสูตร หรือในโครงการที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ไว้แล้ว จำนวนนิสิตกับคณาจารย์ผู้ดูแลนิสิตต้องเหมาะสม นิสิตที่ร่วมเดินทางมีจำนวนไม่มากเกินไป คณาจารย์ผู้ดูแลมีจำนวนไม่มากเกินไป โปรแกรมการดูงาน ต้องเป็นการดูงานในหน่วยงานที่ตรง/สอดคล้องกับหลักสูตร และควรมีการสร้างความ ร่วมมือทางวิชาการที่ยั่งยืน ไม่เป็นการดูงานอย่างฉาบฉวยหรือมีโปรแกรมการเดินทางที่เน้นการท่องเที่ยวหรือดูงาน ด้านศิลปวัฒนธรรม ระยะเวลาของโครงการให้เหมาะสมกับผลสัมฤทธิ์ และงบประมาณ ทั้งนี้ระยะเวลาต้องไม่เกิน 15 วัน ค่าใช้จ่ายที่ใช้ต้องเหมาะสม ทั้งนี้จะต้องไม่เกินหนึ่งล้านบาท และไม่ใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ แหล่งเงินที่ใช้ต้องเหมาะสม การใช้แหล่งเงินงบประมาณและเงินรายได้ในการสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้นิสิตไปงานต่างประเทศควรระมัดระวังให้ไม่มีคำครหาเรื่องการเลือกปฏิบัติโดยเลือกสนับสนุนเฉพาะนิสิตเพียงบางราย มีหนังสือตอบรับจากหน่วยงานที่ไปดูงานอย่างครบถ้วน International Affairs Division, Kasetsart University

15 บริการสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) และ สื่อดิจิตอล (Digital Media)
International Affairs Division, Kasetsart University

16 บริการสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) และ สื่อดิจิตอล (Digital Media)
ส่งข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ที่อีเมล์กองวิเทศสัมพันธ์ f ประกอบด้วย จัดส่งข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษหรือเป็นภาษาไทย ความยาวประมาณ ½ - 1 หน้ากระดาษ ขนาด A4 ชื่อบุคคล หน่วยงาน ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อเฉพาะ ฯลฯ ขอให้ ส่งเป็นภาษาอังกฤษ ภาพประกอบถ่ายจากกล้องดิจิตอล บันทึกในรูปแบบไฟล์ บันทึกในรูปแบบไฟล์ JPEG, BMP หรือ TIFF ความละเอียดของภาพ (Resolutions) ระดับ 300 dpi. ขึ้นไป ระบุชื่อ-นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ให้ข้อมูล International Affairs Division, Kasetsart University

17 หนังสือแนะนำมหาวิทยาลัย (Knowledge of the Land) หนังสือแนะนำ
สื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) และ สื่อดิจิตอล (Digital Media) ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ หนังสือแนะนำมหาวิทยาลัย (Knowledge of the Land) หนังสือแนะนำ มหาวิทยาลัยฉบับสองภาษาไทย - ภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วยข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ข้อมูลสถิติ ได้แก่ ประวัติ ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ สถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ เครือข่ายความร่วมมือ และองค์กรระหว่างประเทศ วิทยาเขต หลักสูตรนานาชาติ ฯลฯ จำนวนพิมพ์ 3,000 – 5,000 เล่ม วีดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย เวอร์ชั่นภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 8 นาที International Affairs Division, Kasetsart University

18 บริการสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) และ สื่อดิจิตอล (Digital Media)
ส่งข้อมูลที่ต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้ที่อีเมล์กองวิเทศสัมพันธ์ ติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ งานสารนิเทศ กองวิเทศสัมพันธ์ ชั้น 10 อาคารสารนิเทศ 50 ปี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ หรือหมายเลขภายใน 4156 International Affairs Division, Kasetsart University

19 แนวปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ชไมภัค เตชัสอนันต์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการกองวิเทศสัมพันธ์

20 ระบบการรับสมัครนิสิตต่างชาติ
ความเป็นมาของระบบการรับสมัครนิสิตต่างชาติ 3 หน่วยงานที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย กองวิเทศสัมพันธ์ ฝ่ายการศึกษานานาชาติ (สำนักทะเบียนและประมวลผล) และ บัณฑิตวิทยาลัย International Affairs Division, Kasetsart University

21 การรับสมัครนิสิตต่างชาติแบบ Non-degree Program
คำจำกัดความของ Degree Program และ Non-degree Program ขั้นตอนการรับสมัตรนิสิตต่างชาติแบบNon-degree Program กองวิเทศสัมพันธ์: รับสมัคร  ออกหนังสือตอบรับ(LOA) หนังสือตอบรับ(LOA) Download Application Form ส่งมาที่ กองวิเทศสัมพันธ์: International Affairs Division, Kasetsart University

22 การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU,MOA,LOI)
แนวปฏิบัติในการจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันคู่สัญญาต่างประเทศ การจัดทำบันทึกความร่วมมือทางวิชาการทุกรูปแบบ (MOU,MOA,LOI) ควรให้กองวิเทศสัมพันธ์ตรวจสอบใจความสำคัญ  เสนอ อธิการบดีเพื่อลงนาม  จัดเก็บในฐานข้อมูลสถาบันคู่สัญญา (Partnership Database) 2/24/2019

23 Partnership Database International Affairs Division, Kasetsart University

24 “ International Affairs Division”
Letter Templates International Visitor Request Form “ International Affairs Division” International Affairs Division, Kasetsart University

25 ขอข้อมูลจากหน่วยงาน ข้อมูลหลักสูตรนานาชาติ, Short Course, รายวิชาที่สอน เป็นภาษาอังกฤษ + Contact Person ตัวอย่าง บันทึกความร่วมมือทางวิชาการ (MOU,MOA,LOI) 2/24/2019

26 ถาม ตอบ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
International Affairs Division, Kasetsart University

27 Thank You! International Affairs Division, Kasetsart University


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2560

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google