งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0
นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0 รองศาสตราจารย์ ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 นวัตกรรมการบริการ ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบและพัฒนาบริการที่มีอยู่เดิม และหรือสร้างบริการใหม่ ที่ตอบสนองความต้องการของ ผู้ใช้บริการ และสร้างคุณค่า ของการบริการ 2

3 อะไรคือคุณค่าของ การบริการห้องสมุด
อะไรคือคุณค่าของ การบริการห้องสมุด ลูกค้า (พอใจ ประทับใจ เชื่อมั่น) ผลกระทบ (การเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ) ทางเลือก ที่ดีกว่า (มีอะไรที่ไม่เหมือนที่อื่น) 3

4 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการปรับปรุงพัฒนานวัตกรรมบริการของห้องสมุด
ทิศทางและเป้าหมายของมหาวิทยาลัย พฤติกรรมของผู้ใช้บริการ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี นวัตกรรมบริการ (Knowledge – what, who, how) 4

5 ประเทศไทย 4.0 Good afternoon,
KKU. KULTHIDA ประเทศไทย 4.0 Good afternoon, First, I would like to thank to Prof. Sugimoto, Director of the Research Center for Knowledge Communities to give me the opportunity to share with you about “Library and Information Science Education in Thailand” today. In the past five to ten years I have seen several changes in library and information education in Thailand. Although library educators claimed the development of information technology was a major impact on changes in library and information education, there are many other factors as well that we need to count on. And I think this is probably not so much different from what you have faced in the other countries.

6 ประเทศไทย 4.0 Good afternoon,
KKU. KULTHIDA ประเทศไทย 4.0 Good afternoon, First, I would like to thank to Prof. Sugimoto, Director of the Research Center for Knowledge Communities to give me the opportunity to share with you about “Library and Information Science Education in Thailand” today. In the past five to ten years I have seen several changes in library and information education in Thailand. Although library educators claimed the development of information technology was a major impact on changes in library and information education, there are many other factors as well that we need to count on. And I think this is probably not so much different from what you have faced in the other countries.

7 ประเทศไทย 4.0 คุณลักษณะของคนไทยที่จำเป็นสำหรับยุคไทยแลนด์ 4.0
มีความคิดสร้างสรรค์ การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเป็นนักบูรณาการ การวิเคราะห์และตัดสินใจ การทำงานร่วมกับผู้อื่น การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม 7

8 นวัตกรรมการบริการ ห้องสมุดจะมีบทบาทในการพัฒนาคน (ผู้เรียน) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างไร 8

9 เรื่องที่ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรสร้างความแตกต่างในการบริการ
นักศึกษา Teaching support Content/ Resources อาจารย์ Learning support Technology อื่น ๆ Research support Space/ Activities 9

10 เรื่องที่ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรสร้างความแตกต่างในการบริการ
ตัวอย่าง ระบบข้อมูล/สารสนเทศที่เชื่อมโยงทรัพยากร กับรายวิชาที่มีการเรียนการสอน ระบบข้อมูล/สารสนเทศที่เชื่อมโยงทรัพยากร กับความสนใจฝความเชี่ยวชาญในการวิจัยของอาจารย์ 10

11 เรื่องที่ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรสร้างความแตกต่างในการบริการ
ตัวอย่าง ช่องทางการสื่อสารที่สามารถเข้าถึงและใช้บริการผ่านออนไลน์ได้ทุกรูปแบบ พื้นที่กิจกรรมสำหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง และการทำงานแบบกลุ่มที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือและเทคโนโลยี 11

12 เรื่องที่ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรสร้างความแตกต่างในการบริการ
ตัวอย่าง จัดกิจกรรมที่สร้างเสริมการเรียนรู้ร่วมกันของนักศึกษาต่างคณะต่างสาขาวิชา จัดบริการที่ทำได้โดยไม่ต้องให้ผู้ใช้บริการมาที่ห้องสมุด 12

13 เรื่องที่ห้องสมุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 ควรสร้างความแตกต่างในการบริการ
ตัวอย่าง พัฒนาทักษะจำเป็นสำหรับนักศึกษาที่อยู่ในขอบข่ายที่ห้องสมุดทำได้ เช่น Digital literacy, Research literacy, English literacy สร้าง Digital collection ในประเด็นความรู้ที่เชี่ยวชาญ เช่น ท้องถิ่น ชุมชน วัฒนธรรม 13

14 สวัสดีค่ะ 14


ดาวน์โหลด ppt นวัตกรรมการบริการสารสนเทศ ในยุคประเทศไทย 4.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google