งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

How do scientists think and find( พบ ) answers?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "How do scientists think and find( พบ ) answers?."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 How do scientists think and find( พบ ) answers?

2

3 What is science? If you do not make mistakes( ข้อผิดพลาด ) you are doing it wrong! If you do not correct your mistakes you are doing it really wrong! If you can not accept( ยอมรับ ) you are mistaken( ผิดพลาด ) you are not doing science! The organization ( องค์กร ) of knowledge ( องค์ความรู้ ) based on observations that lead to testable hypotheses( สมมติฐาน ).

4 Use general principles( หลักทั่วไป ) to predict specific( เจาะจง ) results.

5 1.Let's look at what each step in the deductive reasoning process means. 2.1. The first step names a definitive property of X, whatever X is

6

7 general ( ทั่วไป ) to specific ( เจาะจง ). "top-down" approach.


ดาวน์โหลด ppt How do scientists think and find( พบ ) answers?.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google