งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการของจริยธรรมทางกฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการของจริยธรรมทางกฎหมาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการของจริยธรรมทางกฎหมาย
ลองยกตัวอย่างของนักกฎหมายที่ดี ใน สังคมไทย มาหนึ่งคน และอธิบายว่า คนนั้น ดีอย่างไร? จริยธรรมทางกฎหมาย ต่างจาก “ความ ดี” ของ “คนดี” II Basic Prinicples of Legal Ethics

2 ความเป็นมาของวิชาชีพนักกฎหมาย
การเกิดขึ้นของกฎหมาย การเกิดขึ้นของวิชาชีพนักกฎหมาย เมื่อต้องมี การตัดสิน และกระบวนการยุติธรรม เช่น การเกิดข้อพิพาท จะใช้ใครในการตัดสิน? จะให้ใครเป็นผู้ว่าต่าง แก้ต่าง การเริ่มต้นมีผู้ตัดสินคดี การเริ่มต้นมีอัยการ ฟ้องคดีผู้กระทำความผิด การมีทนายความ ที่ว่าความให้ลูกความ การมีที่ปรึกษากฎหมาย อาสาสมัครกฎหมาย Paralegal Introduction

3 การเข้าสู่การประกอบวิชาชีพกฎหมาย
การเป็นนักกฎหมาย ในกระบวนการยุติธรรม เช่น ทนายความ อัยการ และตุลาการ จะต้องทำอย่างไรบ้าง จึงจะเข้าสู่วิชาชีพกฎหมาย นั้นๆ ได้ ต้องจบกฎหมาย ต้องผ่านการสอบขององค์กรวิชาชีพต่าง ๆ มีการควบคุมใบประกอบวิชาชีพ – เมื่อมีการร้องเรียน อาจเพิกถอนใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพนั้น หรือการให้ออก/ไล่ออกจากงาน Introduction

4 ความคาดหวังของสังคม ต่อบทบาทของ ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย
คนกลุ่มต่างๆ ในสังคม ที่มีความคาดหวัง ต่อนักวิชาชีพ กฎหมาย ผู้เสียหาย ผู้ถูกกล่าวหา คนทั่วไปในสังคม นักธุรกิจ ผู้ประกอบการ นักกฎหมาย ได้แก่ นิติบัญญัติ นิติกร ตำรวจ อัยการ ผู้ตัดสินคดี ราชทัณฑ์ II Basic Prinicples of Legal Ethics

5 ทำไม คนทั่วไปจึงต้องอาศัยนักกฎหมาย?
ทำไมคนจึงเชื่อนักกฎหมาย? เวลาเราจะปรึกษาคดี เราจะเลือกปรึกษาใคร? นักกฎหมายควรมี “ความน่าเชื่อถือ” หรือไม่? ความน่าเชื่อถือของนักกฎหมายคืออะไร? ความยุติธรรม? ความซื่อตรง ซื่อสัตย์? การทำหน้าที่ของนักกฎหมาย คืออะไร? หน้าที่ต่อใคร? อย่างไร? Introduction

6 บทบาทของนักกฎหมายแต่ละประเภท กับบทบาทของความเป็นกลาง
วิชาชีพกฎหมายที่แตกต่างกัน ทำให้บทบาทของการ ทำหน้าที่ต่างกันไป เช่น เป็นผู้ว่าต่าง แก้ต่างให้ ลูกความ, การเป็นอัยการ, การเป็นผู้ตัดสินคดี บทบาทของนักกฎหมาย ต่อกฎหมาย Duty to the Law บทบาทของนักกฎหมายต่อศาล – การรักษาความ ยุติธรรม Duty to the Court อุดมการณ์ทางกฎหมาย? ถ้าเป็นทนายความ ความเป็นกลางควรเป็นอย่างไร หากเป็นผู้ตัดสินคดี จะต้องมีความเป็นกลางอย่างไร? อคติ ความไม่รู้ บั่นทอนความเป็นกลาง II Basic Prinicples of Legal Ethics

7 Duty to the Law การทำหน้าที่ในการรักษากฎหมาย
ให้ยกตัวอย่างการใช้กฎหมายในสังคม ที่ ละเลยกฎหมาย/ละเมิดกฎหมาย ตย. การที่นักกฎหมายด้านภาษี แนะนำให้ ลูกความตกแต่งบัญชี เพื่อเลี่ยงภาษี กระทบ ต่อหน้าที่นี้หรือไม่? II Basic Prinicples of Legal Ethics

8 Duty to the Court การมีหน้าที่ต่อกระบวนการยุติธรรม – การ พิจารณาคดีในศาล การรักษาเวลา อะไรคือการ “ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม” การละเมิดอำนาจศาล ในปัจจุบัน การใช้กฎหมายเกี่ยวกับเรื่อง ละเมิดอำนาจศาลเป็นอย่างไร... II Basic Prinicples of Legal Ethics

9 ความเป็นกลางหมายความว่าอย่างไร?
จุดยืนทางอุดมการณ์ ความเชื่อ การรับฟังเหตุผลแห่งคดี ความมืดบอด Blind: class; race; and gender ความสัมพันธ์ของบุคคลและองค์กร II Basic Prinicples of Legal Ethics

10 จุดยืนทางอุดมการณ์ ในสังคมมีแนวความคิดอย่างไรบ้าง เสรีนิยม? อำนาจนิยม?
สังคมนิยม? การใช้กฎหมายบนอุดมการณ์ความเชื่อต่างๆ ส่งผลกระทบ เกี่ยวกับหน้าที่ของนักกฎหมาย ต่อกฎหมายหรือไม่? ยกตัวอย่าง... II Basic Prinicples of Legal Ethics

11 ความเชื่อ การรับฟังเหตุผลแห่งคดี
การรับฟังพยานหลักฐานในคดี Due Process of Law เหตุผลทางกฎหมายในการตัดสินคดี จะเป็น เครื่องช่วยในการปฏิบัติตามตรรกะ - เหตุผล ได้มากขึ้น II Basic Prinicples of Legal Ethics

12 ความมืดบอด Blind II Basic Prinicples of Legal Ethics

13 ความมืดบอด Blind ความมืดบอด – อคติ ฐานอคติ 3 ประการ ชนชั้น Class
ชาติพันธุ์ Race เพศ Gender ตัวอย่าง... II Basic Prinicples of Legal Ethics

14 ความสัมพันธ์ของบุคคลและองค์กร
นักกฎหมายต้องทำทุกอย่าง ตามที่ได้รับ มอบหมาย อย่างนั้นหรือ? นิติบริกร ยกตัวอย่าง... II Basic Prinicples of Legal Ethics

15 การบ้านครั้งที่ 2 (10 คะแนน)
ให้นศ. ไปค้นคว้า หาข้อเท็จจริงมา 1 เรื่อง (พร้อมกับ อ้างอิง ว่าเป็นเหตุการณ์เมื่อไร ได้ข้อมูลจากไหน ที่เป็น กรณีที่แสดงถึง ความมืดบอด – อคติในการใช้กฎหมาย ในสังคมไทย ในอคติ ข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ ฐานอคติ 3 ประการ ชนชั้น Class ชาติพันธุ์ Race เพศ Gender และให้นศ.อภิปรายว่าเหตุใดนศ.จึงคิดว่าเหตุการณ์ ดังกล่าว เป็นอคติในด้านนั้นๆ (ที่นศ.เลือกมา) ให้นศ. ตอบใน cmu online วิชา ส่งวัน จันทร์ที่ 3 กย. (ส่งช้า หักวันละ 1 คะแนน)

16 II Basic Prinicples of Legal Ethics


ดาวน์โหลด ppt หลักการของจริยธรรมทางกฎหมาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google