งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชุมชนปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชุมชนปลอดภัย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชุมชนปลอดภัย

2 แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุ หมายถึง เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ และเหตุการณ์นั้นต้องทำให้บุคคลถึงแก่ความตาย บาดเจ็บ หรือทรัพย์สินเสียหาย

3 แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
อุบัติเหตุสามารถจำแนกประเภท ได้ดังนี้ 1. อุบัติเหตุในเคหสถาน หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นในครอบครัว อาจเกิดขึ้นได้ทั้งในบ้านและนอกบ้าน เช่น ไฟฟ้าดูด น้ำร้อนลวก และอื่นๆ 2. อุบัติเหตุจากการประกอบอาชีพ หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงานหรืออาชีพบางอาชีพ เช่น การทำงานในโรงงาน การทำงานก่อสร้าง

4 แนวคิดเกี่ยวกับอุบัติเหตุ
3. อุบัติเหตุในสาธาณสถาน หมายถึง เหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรือน โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ รวมทั้งอัคคีภัย เป็นต้น 4. ภัยพิบัติจากธรรมชาติ เช่น น้ำท่วม ไฟป่า แผ่นดินไหว เป็นต้น 5. อุบัติเหตุ จากการจราจร หมายถึง อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนื่องจากกานคมนาคม หรือการขนส่ง ได้แก่อุบัติเหตุทางอากาศ ซึ่งอุบัติเหตุจากกาจจราจร ทางบกเป็นอุบัติเหตุ ที่มีปริมาณที่เกิดขึ้นบ่อยที่สุด

5 การป้องกันอุบัติเหตุ
หลักการวิเคระห์ความปลอดภัย 3 ประการ ดังนี้ 1.การแยกแยะ 2.การควบคุม 3.การประเมินผล

6 หลัก 3 E ในการป้องกันอุบัติเหตุ
หลักการ 3 E ในการป้องกันอุบัติเหตุ โดยเพื่อเป็นการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลักการ 3 E ได้แก่ 1.E ตัวแรก คือ Engineering คือ การใช้ความรู้ทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์ในวณ และออกแบบเครื่องจักร เครื่องมือ ที่มีสภาพการใช้งานที่ปลอดภัยที่สุด การติดตั้งเครื่องป้องกัน อันตรายให้แกส่วนที่เคลื่อนไหว หรืออันตรายของเครื่องจักร การวางผังโรงงานระบบไฟฟ้า แสงสว่าง เสียง การระบายอากาศ เป็นต้น

7 หลัก 3 E ในการป้องกันอุบัติเหตุ
2. E ตัวที่สอง คือ Education คือ การให้การศึกษา หรือการฝึกอบรม และแนะนำคนงาน หัวหน้างาน ตลอดจน ผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันอุบัติเหตุ และการเสริมสร้างความปลอดภัยในโรงงาน ให้รู้ว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้น และป้องกันได้อย่างไร และจะทำงานวิธีใดจะปลอดภัยที่สุด เป็นต้น Education = เอดยุเค-ฌัน [n.] การศึกษา การเรียน, การให้ความรู้ 

8 หลัก 3 E ในการป้องกันอุบัติเหตุ
3. E ตัวที่สาม คือ Enforcement คือ การกำหนดวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย และมาตรการควบคุมบังคับให้คนงานปฏิบัติตามเป็นระเบียนปฏิบัติที่ต้องประกาศให้ทราบทั่วกันหากผู้ใดฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามจะต้องถูกลงโทษ เมื่อให้เกิดสำนึก และหลีกเลี่ยง การกระทำที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นอันตราย Enforcement = เอ็นโฟซ-เม็นท [n.] ใช้ (กฎหมาย)บังคับ, บังคับ, บังคับการให้เป็นไปตาม(กฏหมาย)

9 การวางแผนและการกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัย
อุบัติเหตุ (Accident) หมายถึง เหตุการณ์อันตรายที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือคาดคิดมาก่อนทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินบุคคลได้รับ อันตรายทั้งร่างกาย และจิตใจ อาจบาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิต

10 การวางแผนและการกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัย
การลดอุบัติเหตุ คือ การลดหรือป้องกันเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือคาดคิดมาก่อนทำให้ลดการเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน และบุคคลได้รับอันตรายทั้งร่างกาย และจิตใจ และอาจลดการ บาดเจ็บ พิการ หรือรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

11 การวางแผนและการกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัย
การวางแผนและการกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุและสร้างเสริมความปลอดภัย มีขั้นตอนดังนี้ 1.การสำรวจข้อมูลในชุมชน สำรวจปัญหาต่างๆ สำรวจความต้องการของคนในชุมชน จัดลำดับความสำคัญของปัญหา ศึกษาแนวทางและหลักการในการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน จัดลำดับความสำคัญในการแก้ปัญหา

12 การวางแผนและการกำหนดแนวทางลดอุบัติเหตุ และสร้างเสริมความปลอดภัย
2.การกำหนดวางแผนเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน การระบุข้อมูลเกี่ยวกับสภาพปัญหาและความต้องการ การพิจารณาแนวโน้มการพยากรณ์ในอนาคต การกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายชัดเจน การกำหนดวิธีการดำเนินงาน การปฏิบัติตามแผน การประเมินผล

13 สรุป ชุมชนปลอดภัย สร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน มีความสำคัญต่อสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตของบุคคลที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งหลักการดำเนินงานของกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีประสิทธิภาพนั้น ต้องยึดหลักความร่วมมือกันของคนในชุมชนเป็นพื้นฐาน ตลอดจนต้องมีการประเมินกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนที่มีความถูกต้องตรงกับข้อเท็จจริง เพื่อนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขโครงการสร้างเสริมความปลอดภัยที่กำลังดำเนินการและที่จะจัดทำต่อไปในอนาคตบรรลุผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ชุมชนจะต้องสร้างความตระหนักในความปลอดภัยของบุคคลในชุมชนด้วย รวมทั้งต้องร่วมกันเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย และทราบแหล่งให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านความปลอดภัย เพื่อการคุ้มครองความปลอดภัยของตนเอง ครอบคัว และชุมชน ความปรารถนาที่จะมีชีวิตที่มีความสุขและปลอดภัยจากภัยอันตราย เป็นความต้องการตามธรรมชาติของเราทุกคน กระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชนเป็นความจำเป็นพื้นฐานที่ทุกชุมชนควรดำเนินการ เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยและการมีชีวิตที่ดีของคนในชุมชน การเรียนรู้และทำความเข้าใจเรื่องกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในชุมชน จะช่วยให้นักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสร้างเสริมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองได้

14 THE END


ดาวน์โหลด ppt ชุมชนปลอดภัย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google