งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย.....นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย.....นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย.....นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

2

3 การทุจริต แก่ตนเอง คอร์รัปชั่น คือ การทุจริตโดยใช้หรืออาศัย ตำแหน่งหน้าที่อำนาจและ อิทธิพลที่ตนมีอยู่เพื่อประโยชน์ แก่ตนเอง

4 ขนาดของการทุจริตขนาดของการทุจริต การคอร์รัปชั่นขนาดเล็ก การคอร์รัปชั่นขนาดใหญ่

5

6 2. การคอร์รัปชั่นขนาดเล็ก เช่นการกระทำของ เจ้าหน้าที่รัฐระดับกลาง และระดับล่างต่อประชาชนทั่วไป โดยการใช้ อำนาจที่ได้รับมอบหมาย ในทางมิชอบ

7

8

9

10 ประเทศไทยประเทศไทย

11

12

13

14

15 ประเทศไทยถือว่าติดสินบนน้อยที่สุดเป็นอันดับ 3 ในอาเซียน รองจากมาเลเซีย ที่มีอัตราการติดสินบนแค่ 3% และฟิลิปปินส์ ที่คนติดสินบน 12% ส่วนประเทศที่คนยอมรับว่าติดสินบน เจ้าหน้าที่รัฐมากที่สุดในอาเซียน ก็คือกัมพูชา ที่มีอัตราคนติด สินบนมากถึง 57% อย่างไรก็ตาม ยังมีอีกหลายประเทศใน อาเซียนที่ไม่มีการสำรวจเรื่องนี้ เช่นบรูไน สิงคโปร์ เมียนมาร์ และลาว ซึ่งถ้าลองคิดดู สิงคโปร์อาจจะเป็นประเทศแชมป์ไม่ ติดสินบน ส่วนเมียนมาร์หรือลาว อาจจะครองแชมป์ติดสินบน มากที่สุดในอาเซียนก็เป็นได้

16 ประเภทของการทุจริต ๑. การติดสินบน ๒.การรีดไถ ๓.การยักยอก/ฉ้อโกง ๔. การเล่นพรรคเล่นพวก ๕.ผลประโยชน์ทับซ้อน ๖. การสนับสนุนพรรคการเมืองอย่างทุจริต

17 การติดสินบน หมายถึง การเสนอ การให้ หรือสัญญาว่าจะให้ ผลประโยชน์ทั้งในรูปของ เงิน สิ่งของ และสิ่งตอบ แทนต่างๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจ ให้เกิดการทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรมอันดี ซึ่งมี รูปแบบหลากหลาย เช่น

18 การติดสินบนมีดังต่อไปนี้ 1. การติดสินบนให้ได้สิทธิพิเศษหรืออิทธิพลมืด 2. การใช้เงินเร่งความเร็ว 3. ติดสินบนเพื่อเลี่ยงภาษีอากร 4. ติดสินบนเพื่อฉ้อโกง 5. ติดสินบนเพื่อให้พ้นผิดหรือได้ลดหย่อนโทษ 6. ติดสินบนโดยให้เงินใต้โต๊ะ 7. ติดสินบนเพื่อให้ได้ข่าววงใน 8. ติดสินบนเพื่อการกู้ยืมเงิน

19 1. การติดสินบนให้ได้สิทธิพิเศษหรือ อิทธิพลมืด เพื่อจะเข้าไปมีอิทธิพลกำหนดการตัดสินใจ ใด ๆ ของรัฐให้ก่อประโยชน์แก่ตน

20 การใช้เงินเร่ง ความเร็ว  ค่าป่วยการเล็ก ๆ น้อย  ค่านายหน้า ในการให้บริการต่าง ๆ ของรัฐ  จ่ายเงิน หรือทิปให้พนักงานเก็บขยะ, จ่ายค่ากรอกคำร้องบาท แก่เจ้าหน้าที่ ช่วยงานทะเบียน  “ทิป” แก่พนักงานสวนสาธารณะที่ คอยกันที่จอดรถให้

21

22

23

24

25 การเล่นพรรคเล่นพวก

26 ผลประโยชน์ทับซ้อน คือ มีความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับใช้ ดุลยพินิจลำเอียง เลือกการตัดสินใจกระทำ ต่างๆ ที่เอื้อประโยชน์ของตนหรือพวกพ้อง มากกว่าประโยชน์ของส่วนรวม เช่น การ เลือกซื้อสินค้าและบริการต่างๆ จากบริษัทที่ ผู้มีอำนาจตัดสินใจมีผลประโยชน์ร่วมหรือ การพัฒนาบางลักษณะที่ทำให้ อสังหาริมทรัพย์ของผู้มีอำนาจตัดสินใจมี มูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างมาก

27 ผลประโยชน์ทับซ้อน

28 การสนับสนุนพรรคการเมือง อย่างทุจริต

29 ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการ กพฐ.

30

31 ดร. เบญจลักษณ์ น้ำฟ้า -- รองเลขาธิการ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

32


ดาวน์โหลด ppt โดย.....นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google