งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) 1

2 การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) 1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีการนำเทคโนโลยีสารเทศมาใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการภายใต้กรอบของแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ ) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ เพิ่มศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานครระยะ 4 ปี (พ.ศ ) ในการนี้กองสารสนเทศ-ภูมิศาสตร์ได้เห็นความสำคัญของการนำระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงเห็นควรเพิ่มช่องทางการพัฒนาศักยภาพข้าราชการกรุงเทพมหานครให้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำความรู้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมการปรับปรุงระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) เพื่อให้ข้าราชการของกรุงเทพมหานครและประชาชนที่สนใจสามารถเรียนรู้ผ่านระบบนี้ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 2

3 การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) 1. หลักการและเหตุผล ปี 2549 กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยฝ่ายระบบเครือข่ายได้จัดทำระบบ GIS e-Learning บทเรียนสารสนเทศภูมิศาสตร์ออนไลน์ โดยมุ่งหวังเป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้พื้นฐานทางสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (หน่วยการเรียนรู้ : สาระภูมิศาสตร์) สำหรับโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร หน่วยงานต่าง ๆ ในกรุงเทพมหานคร และผู้ที่สนใจ ซึ่งมีเป้าหมาย ในการฝึกอบรมให้กับอาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับวิชาภูมิศาสตร์ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ในการจัดทำบทเรียนผ่านระบบ GIS e-Learning ที่ทางฝ่ายระบบเครือข่ายได้พัฒนาขึ้น ซึ่งในปัจจุบันระบบดังกล่าวอยู่ระหว่างการพัฒนาใหม่ให้เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 3

4 การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๒. หลักการและเหตุผล 1. เพื่อพัฒนาระบบ e-Learning ที่สามารถบรรจุเนื้อหา รายวิชา ด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ให้บริการด้านวิชาการแก่ข้าราชการกรุงเทพมหานครและประชาชนที่สนใจ 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยมุ่งให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและสามารถเลือกสรรการเรียนรู้ได้ตามอัธยาศัยได้ตลอดเวลาในทุกที่ทุกโอกาส 4

5 การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๓. เป้าหมาย ระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) พร้อมใช้งาน จำนวน 1 ระบบ 5

6 การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๔. ลักษณะกิจกรรม เป็นกิจกรรมใหม่ซึ่งสอดคล้องกับแผนระดับต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ดังนี้ 4.1 แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร 20 ปี ระยะที่ 1 (พ.ศ ) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การบริหารจัดการ ประเด็นยุทธศาสตร์ย่อยที่ 7.5 เทคโนโลยีสารสนเทศ กลยุทธ์ที่ เพิ่มศักยภาพบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ด้านการใช้งานและการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ๔.2 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกรุงเทพมหานคร ระยะ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนา/ปรับปรุงเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 6

7 การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๕. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ กรุงเทพมหานครมีระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) เพื่อเป็นช่องทางในการเรียนรู้ การใช้งานโปรแกรมทางด้าน GIS ผ่าน WEB เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนำองค์ความรู้ทางด้าน GIS ไปประยุกต์และพัฒนางานตามภารกิจอย่างแพร่หลายและเปิดโอกาสให้สามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ๖. ตัวชี้วัด จำนวนระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) พร้อมใช้งานจำนวน 1 ระบบ 7

8 การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๗. แนวทางการดำเนินงาน ดำเนินการโดยฝ่ายระบบเครือข่าย กองสารสนเทศภูมิศาสตร์ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้ ๗.๑ ศึกษาปัญหาในระบบเดิม และศึกษาเทคโนโลยีที่เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาระบบ GIS e-Learning ๗.๒ กำหนดกรอบแนวทาง รูปแบบของระบบ ๗.๓ ออกแบบระบบ ๗.๔ พัฒนาระบบ ๗.๕ ติดตั้ง และทดสอบระบบ ๗.6 เผยแพร่ผ่าน 8

9 ๗.๑ ศึกษาปัญหาในระบบเดิม และศึกษาเทคโนโลยี
การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๗.๑ ศึกษาปัญหาในระบบเดิม และศึกษาเทคโนโลยี ที่เหมาะสมที่จะนำมาพัฒนาระบบ GIS e-Learning ระบบเดิม 9

10 ๗.๒ กำหนดกรอบแนวทาง รูปแบบของระบบ
การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๗.๒ กำหนดกรอบแนวทาง รูปแบบของระบบ รวบรวมเนื้อหาและแบบทดสอบจากบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเนื้อหาบทเรียน ด้าน GIS และจัดทำโครงสร้างวิชาจำนวน ๖ หมวด ดังนี้ ๑.๑ Geographic Information System (GIS) ๑.๒ เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ ๑.๓ Software GIS ๑.๔ Database Software ๑.๕ Developer GIS Application ๑.๖ ทั่วไป 10

11 ๗.๒ กำหนดกรอบแนวทาง รูปแบบของระบบ
การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๗.๒ กำหนดกรอบแนวทาง รูปแบบของระบบ ๒. จัดทำ Story board สำหรับการจัดทำ GIS e – Learning ตามวิชาที่ได้จาก ข้อ ๑ 11

12 ๗.๒ กำหนดกรอบแนวทาง รูปแบบของระบบ
การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๗.๒ กำหนดกรอบแนวทาง รูปแบบของระบบ ๓. พัฒนาเนื้อหาบทเรียนตาม Storyboard ตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในข้อ 2 แบบทดสอบ บทนำ เนื้อหาบทเรียน 12

13 ๗.๓ ออกแบบระบบ การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๗.๓ ออกแบบระบบ การออกแบบโครงสร้างการทำงานระบบ GIS e-learning 13

14 ๗.๔ พัฒนาระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๗.๔ พัฒนาระบบ GIS e-Learning การทำงานของระบบ GIS e-Learning แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักประกอบด้วย ๑. กลุ่มผู้ดูแลระบบ (Administrator) Flowchart การทำงานของผู้ดูแลระบบ (Administrator) 14

15 ๗.๔ พัฒนาระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๗.๔ พัฒนาระบบ GIS e-Learning การทำงานของระบบ GIS e-Learning แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักประกอบด้วย ๒. กลุ่มผู้สร้างเนื้อหาการเรียน (Content Developer) / ครูผู้สอน (Teacher) Flowchart การทำงานของผู้สร้างบทเรียน (Teacher / Content Developer ) 15

16 ๗.๔ พัฒนาระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๗.๔ พัฒนาระบบ GIS e-Learning การทำงานของระบบ GIS e-Learning แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลักประกอบด้วย ๓. กลุ่มผู้เรียน (Student) Flowchart การทำงานของผู้เรียน (Student) 16

17 ๗.๕ ติดตั้ง และทดสอบระบบ การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning
ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๗.๕ ติดตั้ง และทดสอบระบบ ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Learning ให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักอนามัย จำนวน 5 ราย ในหมวด Health Learning 17

18 ๗.๖ เผยแพร่ผ่าน www.bangkokgis.com
การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตส่วนกลาง (BMA GIS ONLINE) ๗.๖ เผยแพร่ผ่าน 18


ดาวน์โหลด ppt การปรับปรุงระบบ GIS e-Learning

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google