งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ศูนย์สารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

2 ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ข้อมูลที่เป็นภารกิจของสำนัก/กอง ที่ใช้ในการดำเนินงานและเป็นข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระบบรายงานข้อมูลภายใน

3 ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
ข้อมูลที่เป็นภารกิจของสำนัก/กอง ที่ใช้ในการดำเนินงานและเป็นข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ใช้ในการวัดและประเมินผลการดำเนินงาน/กิจกรรมด้านการพัฒนาชุมชน ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระบบรายงานข้อมูลภายใน ความเป็นมา เพื่อให้มีฐานข้อมูลที่มีเอกภาพ ลดความซ้ำซ้อนและไม่สอดคล้องกันของข้อมูลหน่วยงานต่างๆ ภายในกรมการพัฒนาชุมชน ด้วยการบริหารจัดการฐานข้อมูลแบบรวมศูนย์ (CDD Center) เพื่อให้หน่วยงานในสังกัดทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และทุกส่วนราชการได้ใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาการดำเนินงาน

4 ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
เพื่อจัดเก็บและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชนหรือนโยบายรัฐบาลอย่างมีระบบ เพื่อลดปัญหาการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อน ฐานข้อมูลอยู่ในรูปแบบเดียวกันนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ง่าย มีข้อมูลครบถ้วน และประชาชน/หน่วยงานต่างๆ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกจากจุดเดียว เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูลของกรมการพัฒนาชุมชน ให้มีเอกภาพและมีมาตรฐานเดียวกัน (Centralized/Standardized Database) เพื่อให้บุคลากร กรมการพัฒนาชุมชน พัฒนาการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรม ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล (Self-Learning Organization) ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระบบรายงานข้อมูลภายใน ความเป็นมา ภารกิจ

5 ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดความซ้ำซ้อนของรายงาน ยกเลิกแบบรายงานที่ไม่ใช้ประโยชน์ และลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานประกอบด้วย ศูนย์ข้อมูลกลางฯ ระบบรายงานข้อมูลภายใน ความเป็นมา ภารกิจ การปรับปรุงข้อมูล กำหนดรูปแบบและขั้นตอนการงาน จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ประชุมคณะทำงาน ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ/ระบบรายงาน สรุปผลการบูรณาการการรายงานเสนอผู้บริหาร ประกาศใช้ผลการบูรณาการรายงานของกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2558 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการบูรณการรายงาน ของกรมการพัฒนาชุมชน

6 แนวทางการดำเนินงานศูนย์ข้อมูกลางฯ
ขั้นตอนที่ 1 (พ.ย. 58) ประชุมคณะทำงานบริหารข้อมูล เพื่อกำหนดกรอบงาน 1 7 2 ขั้นตอนที่ 7 (ก.ย.59) สรุปผลการดำเนินงาน รายงานผลต่อผู้บริหารและคณะทำงาน ขั้นตอนที่ 2 (พ.ย. 58) ปรับคำสั่งคณะทำงานฯ ให้เป็นปัจจุบัน 7 Process 6 3 ขั้นตอนที่ 6 (ม.ค.-ก.ย.59) ตรวจสอบข้อมูล คณะทำงานตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ขั้นตอนที่ 3 (พ.ย. 58) สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับฐานข้อมูลให้กับคณะทำงาน 5 4 ขั้นตอนที่ 5 (ม.ค.-ก.ย.59) ดำเนินการจัดเก็บและบันทึกข้อมูล โดยจังหวัด, อำเภอ และ ผู้ที่รับผิดชอบ ขั้นตอนที่ 4 (ธ.ค. 58) พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูล เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

7 ฐานข้อมูลที่มีในระบบ
ผู้นำชุมชน องค์กรชุมชน ผู้นำ อช. กลุ่มออมทรัพย์ฯ กข.คจ สถาบันการเงินทุนชุมชน เครือข่ายกองทุนชุมชน ทุนสังคม ทุนธรรมชาติ ทุนมนุษย์ ทุนกายภาพ ข้อมูลยอด OTOP ทะเบียนคัวเรือนยากจน กองทุนแม่ฯ ครุภัณฑ์และรถยนต์ ข้อมูลกลาง

8 แบบรายงานศูนย์ข้อมูลกลาง ปีงบประมาณ 2559
ลำดับ ฐานข้อมูล/แบบรายงาน หน่วยรับ ผิดชอบ กำหนด รอบรายงาน หน่วยรายงาน หมายเหตุ อำเภอ จังหวัด 1 การดำเนินกิจกรรมวันครบรอบโครงการพัฒนา ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน สสช. มีนาคม บันทึกทุกรอบรายงาน 2 การดำเนินงานตามระบบมาตรฐานการพัฒนาชุมชน มี.ค. และ ก.ย. 3 ข้อมูลผู้นำ กลุ่มองค์กร เครือข่ายและชุมชน กันยายน - ผู้นำ, ผลการประเมินผู้นำ อช. ข้อมูลสะสม - กลุ่มองค์กร เครือข่ายและชุมชน 4 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สทอ. 5 โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ) 6 สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน 7 เครือข่ายกองทุนชุมชน  8 ข้อมูลผลการยอดจำหน่ายสินค้า OTOP ประจำเดือน สภว. วันที่ 10 ของเดือน 9 ผลตรวจสุขภาพกองทุนแม่ กผ. ข้อมูลสะสม คือ ข้อมูลที่เก็บสะสมทุกปี มีจำนวนและความเคลื่อนไหวของข้อมูลน้อย แต่มีการปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ ทั้งนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขให้เป็นปัจจุบันตามรอบรายงานได้เลย และหากไม่ปรากฏว่ามีข้อมูลในระบบก็สามารถบันทึกเพิ่มข้อมูลใหม่ตามรอบรายงานที่กำหนด บันทึกทุกรอบรายงาน คือ ข้อมูลที่ต้องบันทึกใหม่ตามรอบรายงานที่กำหนด (โดยวิธีการเพิ่มข้อมูล หรือ copy จากงวดงานก่อนหน้ามาบันทึกใหม่)

9 โครงสร้างระบบศูนย์ข้อมูลกลาง
Information Data Warehouse Data Mining Decision Support System (War Room) Input PC Network DBMS Database Server Web

10 กระบวนการจัดเก็บข้อมูลศูนย์ข้อมูลกลาง
Server กรมฯ ตรวจสอบข้อมูล/การบันทึก และนำเสนอข้อมูลต่อผู้บริหาร 4 จังหวัดบันทึกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์(ระดับจังหวัด) 3 2 พัฒนากรบันทึกข้อมูล ผ่านเว็บไซต์(ระดับอำเภอ) แบบสำรวจ 1

11 Web Application (เว็บแอพพลิเคชั่น)
คือโปรแกรมของ Web Application จะที่ถูกติดตั้งไว้ที่ Server คอยให้บริการกับ Client โดยที่ Client ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมเพิ่มเติม สามารถใช้โปรแกรมประเภท Brower ที่ติดมากับ OS ใช้งานได้ทันที อย่าง Internet Explorer หรือโปรแกรมฟรี ได้แก่ Firefox, Google Chrome ซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก ด้วยความสามารถของ Brower ที่หลากหลาย ทำให้ไม่จำกัดว่าเครื่องที่ใช้เป็น OS อะไร หรืออุปกรณ์อะไร อย่างอุปกรณ์ Touchpad หรือ Smartphone ก็สามารถเรียกใช้งานได้ ลดข้อจำกัดเรื่องสถานที่ใช้งานอีกด้วย

12 Firefox Chrome Internet Explorer
Web Browser

13 การใช้งานระบบศูนย์ข้อมูลกลางฯ

14

15 เข้าสู่ระบบ (Login)

16 เข้าสู่ระบบ (Login) หมายเหตุ:
ให้ใช้ User Name/Password ระดับจังหวัดในการบันทึกข้อมูล เช่น User Name: cdd (16: รหัสจหวัด, ตามด้วย 00) Password : 16 00 ให้ใช้ User Name/Password ระดับอำเภอในการบันทึกข้อมูล OTOP เท่านั้น User Name: cdd (16: รหัสจหวัด, 00, และตามด้วย 01: รหัสอำเภอ) Password :

17

18

19

20

21

22

23 การบันทึกข้อมูล กลุ่มออมทรัพย์ฯ

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 ห ม า ย เ ห ตุ ! กรณี 1 หมู่บ้านมีกลุ่มออมทรัพย์มากกว่า 1 กลุ่ม ?
 สามารถ Copy และบักทึกข้อมูลได้ทั้ง 2 กลุ่ม คะแนนการประเมิน ไม่ตรง ? ระดับ 1 หมายถึง มีคะแนนรวมต่ำกว่า 58 คะแนน ระดับ 2 หมายถึง มีคะแนนรวม >=58 คะแนน และตัวชี้วัดหลัก >= 6 ตัว ระดับ 3 หมายถึง มีคะแนนรวม >=77 คะแนน และตัวชี้วัดหลัก >= 8 ตัว

37 การบันทึกข้อมูล โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน

38

39

40

41

42

43 การลบ/แก้ไข/เรียกดู

44 การลบ/แก้ไข/เรียกดู ไม่ใช่ ใช่ ลบข้อมูลแถวข้อมูลนี้ ?

45 การลบ/แก้ไข/เรียกดู

46 การลบ/แก้ไข/เรียกดู

47 ระบบรายงาน

48

49

50

51

52

53 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์ข้อมูลกลางเพื่อบริหารจัดเก็บและใช้ประโยชน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google