งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

2 งานรักษาพยาบาลเปรียบเทียบ ปี 2556-2558

3 การให้บริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เปรียบเทียบ ปี 2556-2558

4 การให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน เปรียบเทียบ ปี 2556-2558

5 แผนภูมิแสดงการจำแนกผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 5 อันดับแรก(ราย) ปี 2558
HT DM Acute Pharyngitis Dyspepsia Common Cold 5

6 แผนภูมิแสดงการจำแนกผู้ป่วยนอกตามคลินิกบริการ ปี 2558

7 ตารางแสดงยอดจำนวนผู้ป่วยส่งต่อไปสถานบริการอื่น ปี 2558
ประเภทหน่วยงานหลัก รวม SURG ORT PED ENT EYE MED OBS GYN PSY อื่นๆ 2556 202 30 136 - 107 746 9 67 20 2 1,319 2557 460 230 162 181 1421 185 79 32 62 2,812 2558 188 61 151 60 182 1067 22 45 14 1,790 อันดับโรค (Top 5 ผู้ป่วยนอก) 1. Cataract ราย 4. DM ราย 2. CHF ราย 5. CA Breast ราย 3. Corneal Ulcer ราย

8 ตารางแสดงสาเหตุการส่งต่อไปสถานบริการอื่น ปี 2558
ที่ สาเหตุที่ส่ง ราย ร้อยละ 1 เพื่อวินิจฉัย ชัณสูตร ส่งต่อ 0.06 2 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านบุคลากร 4 0.23 3 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านเครื่องมือ สถานที่ 74 4.14 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านบุคลากร เครื่องมือ สถานที่ 1,686 94.19 5 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านวิชาการ 6 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่จำเป็นเช่นการผ่าตัด 7 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่ผู้ป่วยและญาติต้องการ 18 1.01 8 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่ต้องการใช้สิทธิ 0.28 9 อื่นๆ - รวม 1,790 100.00

9 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 2557 2558
1.ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกเฉลี่ย ไม่เกิน 90นาที 102.35 98.96 56.76 2. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย นอก > 80% 73.08 81.57 88.28 3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 80 % 85.54 87.54 75.90 4. อัตราการกลับมารักษาซ้ำด้วยภายใน 7 วัน โดยไม่ได้นัด น้อยกว่า 1 % 0.28 4.5 2.78

10 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 2557 2558
5. จำนวนผู้ป่วยรุนแรงไม่ได้รับการตรวจภายใน 10 นาที 0 ราย 6. จำนวนการคัดกรองผิดพลาดในผู้ป่วย AMI 7. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (FBS 70 – 130 mg%) > 60 % 26.46 35.27 30.97 8. อัตราการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน < 5% 0.96 3.44 0.73

11 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2556 2557 2558
9. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการ - Hypoglycemia < 5 % 4.57 3.59 3.21 - Hyperglycemia 3.25 3.29 3.65

12 11. อัตราการ Admitted ด้วยโรค COPD < 15%
ตัวชี้วัด เป้า หมาย ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 10. อัตราผู้ป่วย COPD ได้รับความรู้เรื่องยา การแก้ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน > 50 % 53.10 66.86 67.55 11. อัตราการ Admitted ด้วยโรค COPD < 15% 7.84 5.37 6.99 12. อัตราผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสมี Adherance > 95% > 95% 99.15 98.50 99.12 13. อัตราการตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยเอดส์ 100% 78.34 94.98 (239/227) 99.83

13 ตัวชี้วัด เป้า หมาย ปีงบประมาณ 2556 2557 2558 > 20% > 60%
14. อัตราการลด ละ เลิก บุหรี่ > 20% 66.67 57.14 15. อัตราผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดครบโปรแกรม > 60% 82.57 89.22 30.51

14 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ระบบ IT การ Key ข้อมูลไม่ได้คุณภาพ แนวทางแก้ไข ประสานองค์กรแพทย์ ประสานส่งผู้รับผิดชอบเข้าประชุม/อบรม บันทึกการซักประวัติ clinic DM ลง HosXp ทุกราย โดยพยาบาล เปลี่ยนผู้รับผิดชอบ Clinic

15 แผนที่จะพัฒนาในการดำเนินงานปี 2559
พัฒนาคุณภาพการบริการกลุ่มโรคตาม Service Plan (COPD ,DM ,HT ,Stroke ,ตา ,ไต) พัฒนาระบบคัดกรอง ,การประเมินและการจำแนกผู้ป่วยตามกลุ่มโรคที่ รุนแรงและโรคที่เป็นเข็มมุ่งของโรงพยาบาล พัฒนาระบบคัดกรอง ,การประเมินและการจำแนกผู้ป่วยตามกลุ่มโรคที่ รุนแรงและโรคที่เป็นเข็มมุ่งของ PCT (Pneumonia ,MI ,Stroke) พัฒนางานสุขภาพจิตโดยการจัดบริการคลินิกจิตเวชสัปดาห์ละ 3 ครั้ง พัฒนา QA ของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ตุลาคม 2557 – กันยายน 2558

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google