งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะตรวจราชการและนิเทศงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะตรวจราชการและนิเทศงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะตรวจราชการและนิเทศงาน
คพสอ.แม่ออน ยินดีต้อนรับ คณะตรวจราชการและนิเทศงาน เขตสุขภาพที่๑ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

2 ผาตั้งคู่เมือง รุ่งเรืองฟาร์มโคนม รื่นรมย์น้ำพุร้อน เมืองออนถ้ำแสนงาม
คำขวัญ คพสอ.แม่ออน ผาตั้งคู่เมือง รุ่งเรืองฟาร์มโคนม รื่นรมย์น้ำพุร้อน เมืองออนถ้ำแสนงาม

3 ข้อมูลทั่วไป 6 ตำบล 49 หมู่บ้าน รวม 8,052 หลังคาเรือน
6 ตำบล 49 หมู่บ้าน รวม 8,052 หลังคาเรือน 21,248 คน (ข้อมูลทะเบียนราษฎร์ 8 กค. 59) 15,230 (ที่อยู่จริง) รพ.สต แห่ง อบต. 6 แห่ง ศูนย์เด็กเล็ก 7 แห่ง อสม คน ประชากรประกอบอาชีพ เลี้ยงโคนม ทำนา ปลูกชา กาแฟ ใบเมี่ยง ใบยาสูบ ข้าวโพดฝักอ่อน เพาะเห็ดหอม ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

4 โครงสร้างประชากร

5 ข้อมูลบุคคลากร โรงพยาบาลแม่ออน
ประกอบด้วย แพทย์ 4 คน ทันตแพทย์ 2 คน เภสัชกร 4 คน พยาบาลวิชาชีพ 33 คน นักเทคนิคการแพทย์ 1 คน นักกายภาพบำบัด 2 คน นักกิจกรรมบำบัด 1 คน ตำแหน่งอื่น ๆ คน จำแนกรายประเภท ข้าราชการ คน พนักงานราชการ 3 คน ลูกจ้างประจำ 6 คน พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 29 คน ลูกจ้างชั่วคราว 14 คน รวมทั้งหมด คน ( ณ 30 มิถุนายน 2559)

6 ข้อมูลบุคลากร สสอ.และรพสต.
ประกอบด้วย ตำแหน่ง สสอ. รพสต. นักวิชาการสาธารณสุข 4 6 เจ้าพนักงานสาธารณสุข 1 พยาบาลวิชาชีพ - พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราว รวม 28 รวมจำนวนบุคลากรทั้งหมด 34 คน (ณ 30 มิย. 59)

7 อัตราเกิด-อัตราตาย-อัตราเพิ่ม

8 ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน
อัตราป่วย 5 อันดับแรก ปี พศ. 2557 2558 2559 อันดับ 1 โรคความดันโลหิตสูง อันดับ 2 โรคเบาหวาน อันดับ 3 ไขมันสูง อันดับ 4 ติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบน อันดับ 5 ปวดกล้ามเนื้อ

9 ติดเชื้อในกระแสเลือด
สาเหตุการตาย ปีพ.ศ. 2556 2557 2558 2559 อันดับ1 มะเร็ง อันดับ2 โรคหัวใจ ไตวาย ติดเชื้อในกระแสเลือด อันดับ3 อันดับ4 ปอดอุดกั้นเรื้อรัง อันดับ5 โรคหลอดเลือดสมอง

10 ผู้ป่วยใน โรงพยาบาลแม่ออน
ปีพ.ศ. 2556 2557 2558 2559 อันดับ 1 COPD C AE COPD c AE Acute Pyelonephritis อันดับ2 Diarrhera อันดับ3 Acute Diarrhera Acute Pyelonephriti s Diarrhea อันดับ4 Vertigo Pneumonia ESRD อันดับ5 Classical Dangue

11 โรคทางระบาดวิทยา ปีพ.ศ. 2555 2556 2557 2558 2559 อันดับ1 อุจจาระร่วง
อันดับ2 ไข้ไม่ทราบสาเหตุ อาหารเป็นพิษ อันดับ3 ตาแดง ไข้เลือดออก อันดับ4 งูสวัด ปอดบวม อันดับ5 สุกใส มือ เท้า ปาก

12 โรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
1. โรคความดันโลหิตสูง 2. โรคเบาหวาน 3. โรคมะเร็ง 4. โรคอุจจาระร่วง 5. โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง

13 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย ประเด็นสำคัญ : 1. ฝากครรภ์ก่อน 12 สัปดาห์ ≥ ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ 65.22 2. ฝากครรภ์คุณภาพครบ 5 ครั้ง ≥ ร้อยละ 60 ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ

14 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
กลุ่มสตรีและเด็กปฐมวัย (ต่อ) ประเด็นสำคัญ 3. เด็ก 9 , 18 ,30 ,42 เดือนได้รับการตรวจคัดกรอง พัฒนาการ ≥ ร้อยละ (เป้าหมาย 50 คน ) (ช่วงรณรงค์ 4-6 กรกฎาคม 2559) ผลการดำเนินงาน : 55 คน (ร้อยละ 100 ) พัฒนาการสมวัย ร้อยละ สงสัยล่าช้า

15 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
กลุ่มวัยเรียน ประเด็นสำคัญ : ภาวะอ้วนในเด็กนักเรียน ประถม ไม่เกิน ร้อยละ 10 ผลการดำเนินงาน : ร้อยละ

16 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วัยรุ่น ประเด็นสำคัญ : อัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ ปี ไม่เกิน 50 ต่อ 1000 ผลการดำเนินงาน : ต่อ 1000

17 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วัยทำงาน อัตราป่วยด้วยโรคเบาหวาน ร้อยละ 3.72 อัตราป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูง ร้อยละ 11.15 ประเด็นสำคัญ : 1. การคัดกรอง DM HT ผลการดำเนินงาน : คัดกรอง DM ร้อยละ 80.63 1.1.1 กลุ่มเสี่ยงร้อยละ 13.90 1.1.2 รายใหม่ ร้อยละ 0.20 : คัดกรอง HT ร้อยละ 81.02 1.2.1 กลุ่มเสี่ยงร้อยละ 1.2.2 รายใหม่ร้อยละ 0.29

18 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วัยทำงาน (ต่อ) 2. จำนวนผู้ป่วย DM คัดกรอง CKD ร้อยละ 2.1 CKD stage ราย ร้อยละ 8.93 2.2 CKD stage ราย ร้อยละ 50.32 2.3 CKD stage ราย ร้อยละ 33.28 2.4 CKD stage ราย ร้อยละ 5.36 2.5 CKD stage ราย ร้อยละ 2.11

19 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วัยทำงาน (ต่อ) 3.จำนวนผู้ป่วย HT ที่คัดกรอง CKD ร้อยละ 71.87 3.1 CKD stage ราย ร้อยละ 11.39 3.2 CKD stage ราย ร้อยละ 51.39 3.3 CKD stage ราย ร้อยละ 34.12 3.4 CKD stage ราย ร้อยละ 2.58 3.5 CKD stage ราย ร้อยละ 0.50

20 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วัยทำงาน (ต่อ) 4. CKD ควบคุมได้ ร้อยละ 59.06 5. ร้อยละผู้ป่วยที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี ร้อยละ 6. ร้อยละผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตได้ดี ร้อยละ 7. อัตราผู้ป่วย DM /HT รับยา รพสต. DM ร้อยละ 46.34 HT ร้อยละ 54.82

21 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
วัยทำงาน(ต่อ) 8. อัตราตายจากอุบัติเหตุทางถนน ต่อแสนปชก. 9. อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดหัวใจ 29 ราย คิดเป็น ร้อยละ 0.14 10.อัตราตาย โรคหลอดเลือดหัวใจ 6 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.03 11.อัตราป่วยด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 35 ราย คิดเป็นร้อยละ 12. อัตราตายด้วยโรคหลอดเลือดสมอง 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 0.02

22 การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย
ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประเด็นสำคัญ : ผู้สูงอายุได้รับการประเมิน ADL ผลการดำเนินงาน 1. ผู้สูงอายุได้รับการประเมิน ADL ร้อยละ 100 2. มีภาวะพึ่งพิง คน

23 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
Service plan 1. สาขาโรคหัวใจ ผู้ป่วยได้รับยา SK 1 ราย 2. สาขาไต ร้อยละผู้ป่วยมีอัตราการลดลง eGFR <4ml/1.72m/year เท่ากับ 59.06 3. สาขาตา ผู้สูงอายุได้รับการตรวจวัดระดับสายตา ผลการดำเนินงาน 1. ได้รับการคัดกรอง ร้อยละ 93.12 2. ตาบอดจากต้อกระจก 8 ราย (ผ่าตัด 8 ราย)

24 ประสิทธิผล ประสิทธิภาพ การเงินการคลัง

25 ตารางสถานการณ์การเงิน ปีงบประมาณ 2555 - 2559
ตารางสถานการณ์การเงิน ปีงบประมาณ

26 ตารางคำนวณวิกฤต 7 ระดับ (ต.ค.58 – พ.ค.59)
ตารางคำนวณวิกฤต 7 ระดับ (ต.ค.58 – พ.ค.59) เดือน CR QR Cash NWC NI+Depleciation Liquid Index StatusIndex SurviveIndex Risk Scoring ต.ค.-58 1.34 1.23 1.01 3,520,856.95 -85,497.03 1 2 พ.ย.-58 1.70 1.56 1.32 5,759,890.46 2,010,898.36 ธ.ค.-58 1.60 1.39 7,269,641.88 4,863,297.86 ม.ค.-59 1.43 1.16 4,690,825.41 4,102,956.33 ก.พ.-59 1.44 1.19 4,136,896.09 2,155,225.90 มี.ค.-59 1.33 1.12 3,838,166.73 1,602,144.95 เม.ย.-59 1.41 1.30 1.15 4,299,425.54 1,507,331.65 พ.ค.-59 1.35 1.21 1.03 3,470,871.49 569,496.23

27 การสนับสนุนงบประมาณให้ รพ.สต. ปี 2558-2559


ดาวน์โหลด ppt คณะตรวจราชการและนิเทศงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google