งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

15 กันยายน 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "15 กันยายน 2559."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 15 กันยายน 2559

2 สมาชิกกลุ่ม คุณปิติพร ปิติเสรี สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณพัชรินี ไชยจันทร์ สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คุณสุกัญญา บัวจันทร์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณอัจฉราพรรณ ปันบุตร กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณชาญยุทธ เออชูชื่น กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ คุณบุญเกียรติ สวัสดิ์โชติชวลิต สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) คุณเอกชัย ธีรัทธานนท์ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

3 ข้อเท็จจริงที่พบ ข้อมูลคนพิการของหน่วยงานรัฐ ไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน การให้สิทธิประโยชน์ที่เหมาะสมกับคนพิการและประเภทความพิการของ หน่วยงานรัฐ มีความซ้ำซ้อนและไม่ทั่วถึง การให้สิทธิประโยชน์แก่ผู้ไม่มีสิทธิได้รับ เช่น คนไม่พิการ คนพิการที่ เสียชีวิตแล้ว ทำให้ภาครัฐสูญเสียงบประมาณเกินความเป็นจริง

4 ข้อมูลปัจจุบัน* จำนวนคนพิการที่มีบัตรทั่วประเทศ 2,060,777 ราย
*ข้อมูลประมวลผลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (1 สิงหาคม 2559) จำนวนคนพิการที่มีบัตรทั่วประเทศ 2,060,777 ราย มีชีวิต 1,628,864 ราย เสียชีวิต 431,883 ราย ถ้าไม่มีการปรับปรุงข้อมูลผู้เสียชีวิต จะสูญเสียงบประมาณในส่วน ของเบี้ยคนพิการไปเปล่าๆ ประมาณ 345 ล้านบาท ต่อเดือน จำนวนคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย 784,276 ราย ถ้าเป็นผู้ที่ต้องรับกายอุปกรณ์ประเภท รถเข็น/รถโยก ราคาคันละ 5,000 บาท จำนวน 100,000 คัน ต่อปี จะต้องใช้งบประมาณ 500 ล้านบาท ต่อปี

5 บูรณาการสิทธิคนพิการ
เพื่อให้สามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ ของคนพิการ จากสิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ ตลอดจน สวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นๆ จากหน่วยงานรัฐ

6 ภาพความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงาน

7 ขั้นตอนการใช้งาน ตู้ KIOSK ยืนยันตนด้วย OTP ยืนยันตนด้วย
ระบบตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงจากหน่วยงานต่างๆ ยืนยันตนด้วย OTP หน้าจอเข้าสู่ระบบ ระบบตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูล ที่เชื่อมโยงจากหน่วยงานต่างๆ ยืนยันตนด้วย PIN CODE อินเทอร์เน็ต

8 ตัวอย่างหน้าจอ

9 ตัวอย่างหน้าจอ

10 ประโยชน์ ต่อหน่วยงานรัฐ
ประโยชน์ ต่อคนพิการ เพื่อให้คนพิการรู้ว่าตนเองยังคงมีสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับ เช่น การกู้ยืมเงินกองทุน เบี้ยคนพิการ กายอุปกรณ์ เป็นต้น ประโยชน์ ต่อหน่วยงานรัฐ หน่วยงานภาครัฐสามารถตรวจสอบการให้สิทธิประโยชน์กับคนพิการ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการให้บริการ ประหยัดเงินงบประมาณ และกระจายให้บริการแก่คนพิการได้อย่างทั่วถึง

11 ขอบคุณค่ะ/ครับ


ดาวน์โหลด ppt 15 กันยายน 2559.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google