งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา
โดย นางสาวศิริวรรณ นพรัก กรมทรัพย์สินทางปัญญา

2 ประเด็น * สิ่งที่ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้
* หลักเกณฑ์การพิจารณางานลิขสิทธิ์ * สิ่งที่ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้ * สิทธิเจ้าของลิขสิทธิ์ * การละเมิดลิขสิทธิ์ (ข้อยกเว้นและบทกำหนดโทษ) * ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ฯ * การกรอกคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ลข.01)

3 หลักเกณฑ์การพิจารณางานลิขสิทธิ์
งานที่แสดงออกถึงความคิด งานที่ริเริ่มสร้างสรรค์ด้วยตนเอง มีการทุ่มเทกำลัง ความรู้ ความสามารถ ความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะในการสร้างสรรค์ มีลักษณะเข้าข่ายตามประเภทของงานที่กฎหมายลิขสิทธิ์รับรอง งานที่ไม่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดี

4 ประเภทของงานลิขสิทธิ์
วรรณกรรม ดนตรีกรรม ศิลปกรรม C ภาพยนตร์ นาฏกรรม โสตทัศนวัสดุ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ สิ่งบันทึกเสียง งานอื่นใดฯ

5 งานวรรณกรรม จุลสาร สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ เทศนา ปาฐกถา สุนทรพจน์
หนังสือ สิ่งเขียน สิ่งพิมพ์ เทศนา ปาฐกถา สุนทรพจน์ คำปราศรัย โปรแกรมคอมพิวเตอร์

6 งานนาฏกรรม การแสดงใบ้ การแสดงประกอบ การทำท่า การเต้น การรำ

7 ศิลปกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม ศิลปประยุกต์ สถาปัตยกรรม ภาพถ่าย
ภาพประกอบ แผนที่ ภาพพิมพ์

8 งานศิลปประยุกต์ * งานที่นำเอางานอื่น (เช่น ประติมากรรม จิตรกรรม) ไปใช้ประโยชน์อย่างอื่น - นำไปใช้สอย - นำไปใช้ตกแต่งวัสดุ/สิ่งของเครื่องใช้ - นำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการค้า

9 ตัวอย่าง งานศิลปประยุกต์
ตัวอย่าง งานศิลปประยุกต์ ปลอกหมอน หมอนขวานผ้าขิด โคมไฟเครื่องปั้นดินเผา

10 ตัวอย่าง ตุ๊กตาชาววัง แจกันลายผ้าไทย ผ้าคลุมไหล่

11 ดนตรีกรรม ทำนอง โน้ตเพลง คำร้องที่แต่งเพื่อประกอบทำนอง ทำนองและคำร้อง
แผนภูมิเพลง โน้ตเพลง

12 สิ่งบันทึกเสียง เสียงดนตรี เสียงการแสดง เสียงอื่นๆ

13 โสตทัศนวัสดุ ลำดับภาพ ลำดับภาพและเสียง เสียงประกอบ

14 ภาพยนตร์ ภาพยนตร์และ เสียงประกอบของภาพยนตร์

15 งานแพร่เสียงแพร่ภาพ งานแพร่ภาพ งานแพร่เสียง งานแพร่เสียงและแพร่ภาพ

16 งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์/ศิลปะ
งานอื่นใดในแผนกวรรณคดี วิทยาศาสตร์/ศิลปะ

17 สิ่งที่ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้
กรรมวิธี ความคิด ขั้นตอน ระบบ หลักการ แนวความคิด วิธีใช้หรือทำงาน ทฤษฎี การค้นพบ

18 สิ่งที่ยื่นแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ไม่ได้ (ต่อ)
ข่าว คำพิพากษา กฎหมาย ข้อมูลข้อเท็จจริง คำแปล/การรวม กฎหมาย คำพิพากษา ฯลฯ

19 ตัวอย่าง สิ่งที่ไม่ใช่ “งานลิขสิทธิ์”
ตัวอย่าง สิ่งที่ไม่ใช่ “งานลิขสิทธิ์” รูปแบบตัวอักษร E = MC2 ชื่อหนังสือ คำขวัญ ชื่อเพลง วิธีจัดการธุรกิจ เทคนิควิธีการเขียน

20 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์
ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า ต้นฉบับหรือสำเนางาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งบันทึกเสียง ภาพยนตร์ โสตทัศนวัสดุ

21 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (ต่อ)
* ให้ประโยชน์อันเกิดจากลิขสิทธิ์แก่ผู้อื่น * อนุญาตให้ใช้ลิขสิทธิ์ สิทธิทางเศรษฐกิจ

22 สิทธิของเจ้าของลิขสิทธิ์ (ต่อ)
* แสดงตนว่าเป็นผู้สร้างสรรค์ * ห้ามผู้ใด บิดเบือน ตัดทอน ดัดแปลง หรือทำ โดยประการอื่นใดแก่งาน จนเกิดความเสียหาย ต่อชื่อเสียง หรือเกียรติคุณของผู้สร้างสรรค์ สิทธิทางศีลธรรม

23 ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์
ผู้สร้างสรรค์และเจ้าของลิขสิทธิ์ อาจเป็น คนเดียวกันหรือ คนละคนขึ้นอยู่กับ “การสร้างสรรค์งาน” - สร้างสรรค์โดยอิสระ - ในฐานะลูกจ้าง (ลิขสิทธิ์เป็นของผู้สร้างสรรค์) ในฐานะนายจ้าง (สิทธิในการนำงานออกเผยแพร่ ตามวัตถุประสงค์ของการจ้างแรงงาน) * ไม่ได้ตกลงกันไว้เป็นอย่างอื่น

24 ใครคือเจ้าของลิขสิทธิ์
ในฐานะผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิในงาน (ไม่ได้ตกลงอย่างอื่น) - ภายใต้การจ้างหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ เจ้าของลิขสิทธิ์อาจได้ลิขสิทธิ์มาโดย - การดัดแปลงงานของผู้อื่น - การรวบรวม - การรับโอนลิขสิทธิ์

25 อายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์
บุคคลธรรมดา ตลอดอายุของผู้สร้างสรรค์ + 50 ปี นิติบุคคล 50 ปีหลังจากสร้างสรรค์ หรือโฆษณาครั้งแรก ภาพถ่าย ภาพยนตร์ สิ่งบันทึกเสียง โสตทัศนวัสดุ แพร่เสียงแพร่ภาพ 50 ปีนับแต่วันสร้างสรรค์ ศิลปประยุกต์ 25 ปีนับแต่วันสร้างสรรค์

26 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์
เงื่อนไขทั่วไป (1) การกระทำต้องไม่ขัดต่อการแสวงหา ประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ และ (2) การกระทำนั้นไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิ อันชอบด้วยกฎหมายของเจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร

27 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ต่อ)
หลักเกณฑ์ของข้อยกเว้น กรณีเฉพาะ (1) วิจัยหรือศึกษา (2) ใช้เพื่อหาประโยชน์ของตนเอง (3) ติชม วิจารณ์ หรือแนะนำผลงาน (4) ทำซ้ำ ดัดแปลง นำออกแสดงทำให้ปรากฏโดยผู้สอน เพื่อใช้สอนไม่หากำไร

28 ข้อยกเว้นการละเมิดลิขสิทธิ์ (ต่อ)
* การกล่าว คัด ลอก เลียน หรืออ้างอิงงาน บางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ จะต้องมีการรับรู้ถึงความเป็นเจ้าของ ลิขสิทธิ์ในงานนั้น

29 ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า
บทกำหนดโทษ ละเมิดโดยทางตรง ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน ให้เช่า ปรับ 20, ,000 บาท กระทำเพื่อการค้า จำคุก 6 เดือน ปี หรือ ปรับ 100,000 บาท ,000 บาท หรือ ทั้งจำทั้งปรับ

30 บทกำหนดโทษ (ต่อ) ละเมิดโดยทางอ้อม * รู้หรือมีเหตุอันควรรู้ว่างานทำขึ้นโดยละเมิดลิขสิทธิ์ * กระทำเพื่อหากำไร โดยขาย ให้เช่า เผยแพร่ต่อ สาธารณชน แจกจ่าย นำหรือสั่งเข้ามาในราชอาณาจักร ปรับ 10, ,000 บาท กระทำเพื่อการค้า จำคุก 3 เดือน - 2 ปี หรือ ปรับ 50, ,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

31 สถานที่ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 สถานที่ยื่นคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ - กรมทรัพย์สินทางปัญญา - สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด - ทางไปรษณีย์ - สถานที่ที่กรมฯกำหนด เช่นศูนย์บริการร่วมกระทรวงพาณิชย์ หน่วยบริการเคลื่อนที่ (Mobile Unit) สถานที่ต่างๆ (มหาวิทยาลัย ห้างสรรพสินค้า)

32 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
คำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ลข.01) คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์ (ลข.02) คำขอเพิกถอนข้อมูลลิขสิทธิ์ (ลข.03) คำขอออกใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ลข.04) คำขอตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์ (ลข.05)

33 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
คำขอออกหนังสือรับรองตามทะเบียนข้อมูล ลิขสิทธิ์เดิม (ลข.06) หนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ยกเลิกหนังสือรับรองฉบับเดิม)

34 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
เอกสารประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ - หนังสือรับรองความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ - สำเนาบัตรประชาชน (กรณีบุคคลธรรมดา) - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ไม่เกิน 6 เดือน (กรณีนิติบุคคล) - หนังสือมอบอำนาจ

35 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
เอกสารประกอบการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ (ต่อ) - สำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ - สำเนาหนังสือแต่งตั้งผู้บริหารหน่วยงานหรือองค์กร (กรณีหน่วยงานหรือองค์กรฯของรัฐ)

36 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
ผลงานลิขสิทธิ์ที่ยื่นแจ้งข้อมูล - วรรณกรรม (สำเนาปกหนังสือ และสำเนาเอกสาร 5 หน้า แรก 5 และหน้าสุดท้าย หรือแผ่นซีดี) - โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สำเนา Source Code จำนวน 5 หน้าแรกและ 5 หน้าสุดท้าย หรือแผ่นซีดี) - นาฏกรรม (แผ่นวีซีดี ดีวีดี ภาพการแสดงพร้อม บรรยายประกอบท่าทางทุกขั้นตอน)

37 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
ผลงานลิขสิทธิ์ที่ยื่นแจ้งข้อมูล - ศิลปกรรม (ภาพถ่ายผลงาน ภาพร่างผลงาน ภาพพิมพ์ เขียว หากเป็นงานประติมากรรม ใช้ภาพถ่ายด้านซ้าย ด้านขวา ด้านหน้า และด้านหลัง) - ดนตรีกรรม (เนื้อเพลง แผ่นซีดี โน้ตเพลง) - สิ่งบันทึกเสียง (แผ่นซีดี)

38 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
ผลงานลิขสิทธิ์ที่ยื่นแจ้งข้อมูล - โสตทัศนวัสดุ ภาพยนตร์ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (แผ่นวีซีดี ดีวีดี) - งานอื่นๆ (ภาพถ่ายผลงาน)

39 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
รายละเอียดผลงานลิขสิทธิ์ - วรรณกรรม (เนื้อหาโดยย่อ) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (แรงจูงใจการสร้างงาน) งานนาฏกรรม (รายละเอียดท่ารำ ท่าเต้น แรงจูงใจ) ศิลปกรรม (รายละเอียดการสร้างสรรค์)

40 รายละเอียดผลงานลิขสิทธิ์
ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556 รายละเอียดผลงานลิขสิทธิ์ งานดนตรีกรรม (เนื้อเพลงโดยย่อ แรงบันดาลใจ) งานภาพยนตร์ โสตทัศนวัสดุ งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (เนื้อเรื่อง เนื้อหาของรายการโดยย่อ) งานสิ่งบันทึกเสียง (รายชื่อเพลง) งานอื่นๆ (รายละเอียดการสร้างสรรค์)

41 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
การพิจารณาคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ รับคำขอ เข้าข่ายงานลิขสิทธิ์ เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง

42 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
ปฏิเสธไม่รับคำขอ เอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง (แก้ไข) ไม่เข้าข่ายงานลิขสิทธิ์ ผู้ขอโต้แย้งการปฏิเสธ รับคำขอไว้ เสนอผู้บังคับบัญชา เสนออธิบดี

43 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์ * ชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ - โอนลิขสิทธิ์ - เปลี่ยนชื่อ * ชื่อตัวแทน * สถานที่ติดต่อในประเทศไทย

44 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์ * ชื่อผู้สร้างสรรค์ * ชื่อผู้สร้างสรรค์ร่วม * อื่นๆ (ชื่อผลงาน) - ไม่สามารถแก้ไขเนื้อหาของงาน

45 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลลิขสิทธิ์ - บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูล - บันทึกลงด้านหลังของหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลฯ

46 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
การจัดทำทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ *การกำหนดสัญลักษณ์จำแนกตามประเภทผลงาน ลิขสิทธิ์ วรรณกรรม (ว.) โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (ว.1) นาฏกรรม (น.)

47 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
การจัดทำทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ *การกำหนดสัญลักษณ์จำแนกตามประเภทผลงาน ลิขสิทธิ์ - ศิลปกรรม จิตรกรรม (ศ.1) ประติมากรรม (ศ.2) ภาพพิมพ์ (ศ.3) สถาปัตยกรรม (ศ.4) ภาพถ่าย (ศ.5) ภาพประกอบ แผนที่ฯ (ศ.6) ศิลปประยุกต์ (ศ.7)

48 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
การจัดทำทะเบียนข้อมูลลิขสิทธิ์ *การกำหนดสัญลักษณ์จำแนกตามประเภทผลงาน ลิขสิทธิ์ - ดนตรีกรรม (ด.) โสตทัศนวัสดุ (ส.) ภาพยนตร์ (ภ.) - สิ่งบันทึกเสียง (บ.) งานแพร่เสียงแพร่ภาพ (พ.) - งานอื่นๆ (อ.)

49 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
การเพิกถอนคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ * ขอเพิกถอนงานตนเอง -แนบหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลฯ * ขอเพิกถอนงานบุคคลอื่น - คำพิพากษาถึงที่สุดของศาล - คำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการ หรือหนังสือโอนสิทธิ์ - หลักฐานการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ในต่างประเทศ

50 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
การเพิกถอนคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ * เพิกถอนงานบุคคลอื่น - แจ้งให้ผู้ยื่นคำขอทราบ - ไม่โต้แย้งภายใน 30 วัน (เพิกถอน) - โต้แย้ง (สรุปความเห็นเสนออธิบดี)

51 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
ใบแทนหนังสือรับรองการแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ * สูญหายหรือชำรุด - แจ้งความหาย แนบหนังสือรับรองฯที่ชำรุด * หนังสือรับรองฯที่เคลือบพลาสติก

52 ระเบียบกรมฯว่าด้วยการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ การให้บริการข้อมูลลิขสิทธิ์ พ.ศ.2556
การบริการข้อมูลลิขสิทธิ์ - สำนักลิขสิทธิ์ - ตรวจค้นจากฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ตรวจค้นในแฟ้มคำขอและผลงาน (เจ้าของประสงค์ให้ตรวจค้นข้อมูลได้)

53 การตรวจค้นข้อมูลลิขสิทธิ์
- เว็บไซต์กรมฯ * บริการออนไลน์ – ระบบลิขสิทธิ์ - สอบถามข้อมูลลิขสิทธิ์ ลข.01, 02, 03 * ค้นหาตามเลขคำขอ * ค้นหาตามชื่อผลงานลิขสิทธิ์ * ค้นหาตามชื่อเจ้าของลิขสิทธิ์ * ค้นหาตามชื่อผู้สร้างสรรค์

54 ลิขสิทธิ์คุ้มครองโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องจดทะเบียน

55 ข้อดีของระบบลิขสิทธิ์
๏ ได้รับความคุ้มครองโดยไม่ต้องจดทะเบียน ไม่มีภาระในการต่ออายุความคุ้มครอง ๏ ไม่มีค่าธรรมเนียม ๏ อายุความคุ้มครองนาน

56 การแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์
ประโยชน์ * เป็นหลักฐาน / ข้อสันนิษฐานเบื้องต้นว่าผู้แจ้งเป็น ผู้สร้างสรรค์หรือเจ้าของลิขสิทธิ์ * รวบรวมข้อมูลไว้ที่กรมทรัพย์สินทางปัญญา * เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาคดีของศาล

57

58 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สายด่วนทรัพย์สินทางปัญญา โทร เว็บไซต์

59 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt และการรับแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google