งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบ e-GP ในระยะที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบ e-GP ในระยะที่ 3"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบ e-GP ในระยะที่ 3

2 วัตถุประสงค์ สร้างมาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับให้กับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดย พัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ครบวงจร เพิ่มความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เป็นแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างที่ให้หน่วยงานกลาง หรือหน่วยงานภาครัฐนำข้อมูล ไปอ้างอิงในการกำหนดราคากลาง หรือการของบประมาณต่อไปได้ ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อลดต้นทุนของทั้งภาครัฐและเอกชนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

3 วงเงินงบประมาณกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
หลักการจัดซื้อจัดจ้างเดิม วงเงินงบประมาณกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่เกิน 100,000 บาท ตกลงราคา 100,000 – 2,000,000 บาท สอบราคา เกิน 2,000,000 บาท e-Auction

4 หลักการจัดซื้อจัดจ้างใหม่
สินค้ากำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง สินค้าไม่ซับซ้อน สินค้าซับซ้อน E-Market E-Bidding ทุกขั้นตอนเป็นอิเล็กทรอนิกส์ มาแทนวิธีสอบราคา ประกวดราคา และ e-auction

5 หลักการ : การตรวจผู้มีอาชีพ
เดิม ใหม่ ส่วนราชการตรวจ ผู้มีอาชีพกับผู้ค้า ทุกคนที่ยื่นข้อเสนอ ส่วนราชการ ตรวจผู้มีอาชีพเฉพาะผู้ค้าที่เป็นผู้ชนะ การเสนอราคา

6 หลักการ : การใช้ดุลยพินิจ
เดิม ใหม่ ส่วนราชการใช้ ดุลยพินิจในการเลือกผู้ชนะ ระบบเลือกผู้ชนะโดยคัดเลือกจากผู้เสนอข้อเสนอที่ดีสุด

7 หลักการ : สินค้า การซื้อจำเป็นต้องอ้างอิงรหัสสินค้าและบริการภาครัฐทุกครั้ง รหัสสินค้าและบริการภาครัฐสามารถนำไปสู่การเปรียบเทียบราคาได้ รหัสสินค้าและบริการภาครัฐนำไปเชื่อมโยงข้อมูลราคากลางของ หน่วยงานอื่น เช่น สำนักงบประมาณ และกระทรวง ICT

8 e-Market ผู้ค้า ส่วนราชการ e-Catalog Market ประกาศ ผู้ค้า ตอบกลับ
ข้อมูลสินค้า - รหัสสินค้า (UNSPSC) - คุณสมบัติ ประกาศ ผู้ค้า ตอบกลับ ประกาศ สินค้า - คุณสมบัติสินค้า - จำนวน ผู้ค้า - คุณสมบัติ ฯลฯ ใบเสนอราคา - สินค้า - ราคา ฯลฯ ส่วนราชการ RFQ,RFA ผู้ชนะการเสนอราคา

9 e-Bidding ส่วนราชการ ผู้ค้า ประชาชนทั่วไป เสนอราคา เผยแพร่/วิจารณ์
ประกาศ จัดทำ ร่างประกาศ ประกวดราคาฯ ประกาศ ประกวดราคาฯ พิจารณาผล ประกาศผู้ชนะ

10 อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน
ผู้ค้า : ลงทะเบียนและกรอกข้อมูลสินค้า ผู้ค้า ลงทะเบียน บันทึกข้อมูลสินค้า (e-Catalog) อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

11 อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน
ผู้ค้า : เสนอราคา ผู้ค้า ประกาศฯ รับเอกสาร เสนอราคา อิเล็กทรอนิกส์ทุกขั้นตอน

12 การจัดซื้อจัดจ้าง 12 วิธี แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์ แผนที่ Grading การจัดซื้อจัดจ้าง 12 วิธี แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง สร้างโครงการ e-Bidding รับราคา หลักประกันซอง ส่วนราชการ OTP ผู้ค้า e-Market ลงทะเบียน เสนอราคา e-Contract CA e-Catalog UNSPSC ราคากลาง ประวัติ ซื้อจ้าง บริหารสัญญา e-Sourcing RFI

13 ระบบอื่นๆ ระบบลงทะเบียน ระบบบริหารจัดการรหัส UNSPSC e-Catalog Grading
ระบบรับราคา

14 ตัวอย่างระบบลงทะเบียน

15 ตัวอย่างระบบ UNSPSC : UNSPSC คืออะไร?
18/04/57 ตัวอย่างระบบ UNSPSC : UNSPSC คืออะไร? UNSPSC (United Nations Standard Products and Services Code) คือ รหัสสินค้าและบริการที่ใช้ในการแบ่งหมวดหมู่สินค้าและบริการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่กำหนดโดยสหประชาชาติ จัดทำโดยสมาคมการจัดการรหัสพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยรหัส UNSPSC จะแบ่งหมวดหลักๆ ของสินค้าและบริการออกเป็น 55 หมวด เพื่อใช้ในการจำแนกความต่างของสินค้าและบริการแต่ละชนิด แบ่งตามประโยชน์ใช้สอยและวัตถุประสงค์ในการใช้งานอย่างละเอียดประกอบด้วยตัวเลข 8 หลัก แบ่งเป็น 4 คู่โดยมีรูปแบบดังนี้ หมวด ตระกูล ระดับ สินค้า คู่ที่ 1 หมายถึง หมวด (Segment) คู่ที่ 2 หมายถึง ตระกูล (Family) คู่ที่ 3 หมายถึง ระดับ (Class) คู่ที่ 4 หมายถึง สินค้า (Commodity)

16 ตัวอย่างการกำหนดรหัสสินค้าและบริการต่างๆ ของ UNSPSC
18/04/57 ตัวอย่างการกำหนดรหัสสินค้าและบริการต่างๆ ของ UNSPSC หมวด (Segment) : 14 วัสดุสำหรับทำกระดาษ และผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ตระกูล (Family) : 11 ผลิตภัณฑ์จากกระดาษ ระดับ (Class) : 15 กระดาษสำหรับพิมพ์ และเขียน สินค้า (Commodity) : 07 กระดาษถ่ายเอกสาร และพิมพ์งานทั่วไป ระดับ (Class) : 16 กระดาษมีลวดลาย สินค้า (Commodity) : 04 นามบัตร

17 ตัวอย่างการกำหนดโครงสร้างรหัส UNSPSC และ DBID ของ ตลับผงหมึก (Toner)
18/04/57 การกำหนดประเภทสินค้าและบริการย่อย การกำหนดรหัสสินค้าและบริการในระดับ UNSPSC อาจไม่ละเอียดพอ ดังนั้น ในบางสินค้าและบริการกรมบัญชีกลางจึงได้กำหนดรหัสประเภทสินค้าและบริการย่อยไว้ด้วย โดยเรียกรหัสประเภทสินค้าและบริการย่อยดังกล่าวว่า รหัส DBID DBID หมายถึง ประเภทสินค้าและบริการย่อย โดยประกอบด้วยหลายๆ คุณลักษณะเฉพาะ (Attribute) แต่สำหรับสินค้ายา DBID = รหัส TMT (GPUID)   Attribute หมายถึง คุณลักษณะของสินค้า (Specification) เช่น น้ำหนักกระดาษ, ขนาด, วัสดุที่ใช้ผลิต ฯลฯ Attribute Value หมายถึง รายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ หรือ ค่าของคุณลักษณะสินค้านั้นๆ เช่น น้ำหนักกระดาษ: มี Attribute Value คือ 70 แกรม, 80 แกรม หรือขนาด: มี Attribute Value คือ A3 A4 เป็นต้น ตัวอย่างการกำหนดโครงสร้างรหัส UNSPSC และ DBID ของ ตลับผงหมึก (Toner)

18 ตัวอย่างระบบ e-Catalog

19 ตัวอย่างระบบ e-Catalog

20 การยื่นหนังสือค้ำประกันธนาคาร
เลือกแถบเมนูด้านข้างขีดสามขีด เลือกเมนูค้นหาประกาศ เลือกกล่องกิจกรรมโครงการจัดซื้อจัดจ้าง เลือกค้นหาขั้นสูงและใส่เลขที่โครงการ กดปุ่มรายละเอียด/แก้ไข เลือกหนังสือค้ำประกัน online เลือกยื่นหลักประกัน (ยื่นรวม/ยื่นแยก) กรอกจำนวนเงินหลักประกันซองพร้อมกดปุ่มตกลง เลือกธนาคาร รอธนาคาร approve

21 Grading : ประเมินเพื่อลงโทษผู้ค้า
การดำเนินการในกระบวนการจัดหา การบันทึกข้อมูลใน e-Catalog การบันทึกข้อเสนอ ฯลฯ การดำเนินการตามสัญญา ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน บทลงโทษ ลงโทษเป็นผู้ทิ้งงาน พักการเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง

22 ประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มีคุณภาพ
Grading : ประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มีคุณภาพ ประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มีคุณภาพ ประเมินคุณภาพสินค้า ความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ประเมินคุณภาพของผู้ค้า คุณภาพในการดำเนินงานตามสัญญา บริการหลังการขาย การนำผลการประเมินไปใช้ เป็นปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาผู้ชนะ นำข้อมูลไปแสดงระบบ e-Catalog

23 Grading : ประเมินเพื่อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที่มีคุณภาพ
เครื่องมือ ข้อมูลในระบบ e-GP แบบสอบถาม

24 การรับราคา - ราคา - Price Performance

25 Price Performance : ตัวอย่าง
บริษัท ก. เสนอราคาต่ำสุด ด้วยวงเงิน 100,000 บาท ตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน รวม ราคา 60 100 เทคนิค 30 18 Grading 10 6 84 บริษัท ข. เสนอราคาต่ำสุด ด้วยวงเงิน 110,000 บาท ตัวชี้วัด น้ำหนัก คะแนน รวม ราคา 60 90 54 เทคนิค 30 27 Grading 10 80 8 89

26 ภาพรวมระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐอิเล็กทรอนิกส์

27 สินค้านำร่องในระบบ e-market
วัสดุสำนักงาน ได้แก่ รหัส UNSPSC สินค้า ผงหมึก / ตลับผงหมึก (Toner) กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป แฟ้มเอกสาร เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม ซองเอกสาร ยารักษาโรค ได้แก่ รหัส UNSPSC รหัส GPUID ชื่อยา คุณสมบัติยา 698113, , calcium carbonate ยาป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม 317735, , , , , , , doxazosin ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบ e-GP ในระยะที่ 3

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google