งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมสรรพากร กระทรวงการ คลัง. การบริหารงานสรรพากร จัดเก็บภาษีให้ทั่วถึงเป็นธรรม มี ความโปร่งใส ค่าใช้จ่ายต่ำ ทั้งส่วนของ ทางการ และเอกชน มุ่งพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมสรรพากร กระทรวงการ คลัง. การบริหารงานสรรพากร จัดเก็บภาษีให้ทั่วถึงเป็นธรรม มี ความโปร่งใส ค่าใช้จ่ายต่ำ ทั้งส่วนของ ทางการ และเอกชน มุ่งพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมสรรพากร กระทรวงการ คลัง

2 การบริหารงานสรรพากร จัดเก็บภาษีให้ทั่วถึงเป็นธรรม มี ความโปร่งใส ค่าใช้จ่ายต่ำ ทั้งส่วนของ ทางการ และเอกชน มุ่งพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ มีเทคโนโลยี ทันสมัยบริหารงาน และ ให้บริการผู้เสียภาษี สนับสนุนการเพิ่มขีด ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศ

3 แผนปฏิรูปกรมสรรพากร แผนปรับปรุงระบบงานภาษี สรรพากร แผน e -Revenue แผนพัฒนาศักยภาพบุคลากร และโครงสร้าง องค์กร

4 แผนปรับปรุง ระบบงานจัดเก็บภาษี แผนปรับปรุง ระบบงานจัดเก็บภาษี เน้นจัดเก็บภาษีให้เป็นปัจจุบันแทน การตรวจสอบย้อนหลัง ปรับปรุงระบบงานคืนภาษี เร่งสำรวจเพื่อขยายฐานภาษี ส่งเสริมให้มีการแจ้งเบาะแสการ หลีกเลี่ยงภาษีอากร และ การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่

5 แผนงาน e -Revenue แผนพัฒนาระบบ Intranet - ขยายระบบงานให้กว้างขวาง ขึ้น - เร่งพัฒนาการทำงานแบบ online มากขึ้น แผนพัฒนาระบบ Internet - พัฒนาการเสียภาษีแบบ online ให้มากขึ้น - ใช้ระบบ Internet ในการ Interface กับประชาชน และหน่วยงานอื่นได้มากขึ้น

6 แผนพัฒนาศักยภาพ บุคลากร และโครงสร้างองค์กร แผนพัฒนาศักยภาพ บุคลากร และโครงสร้างองค์กร ฝึกอบรมด้าน IT ฝึกอบรมเน้นความรู้ ความเข้าใจ ทางธุรกิจ ฝึกอบรมเน้นทัศนคติให้บริการ ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และความโปร่งใส ปรับโครงสร้างองค์กรให้สอดคล้อง กับภารกิจ

7 แนวทางการ ปฏิรูปภาษีสรรพากร แนวทางการ ปฏิรูปภาษีสรรพากร ระบบภาษีมีการกระจายภาระที่ เหมาะสมและเป็นธรรม โครงสร้างอัตราภาษีอยู่ในระดับที่ สอดคล้องกับภาวะ ด้านการคลัง โครงสร้างภาษีเอื้อต่อการลงทุน ทั้งจากในประเทศ และต่างประเทศ ระบบภาษีสะดวกต่อการบริหาร จัดเก็บ และสนับสนุน ต่อการแข่งขันของภาคเอกชน

8 แผน e -Revenue แผนพัฒนาบุคลากร และปฏิรูปองค์กร การบริหารจัดการ การบริการผู้เสียภาษี เพิ่มประสิทธิภาพ สร้างความสมัครใจในการเสียภาษี ทั่วถึง เป็นธรรม โปร่งใส ฐานภาษีที่ยั่งยืน แผนปฏิรูปงานจัดเก็บ แผนปฏิรูปกรมสรรพากร

9 กรมสรรพากร e - Revenue


ดาวน์โหลด ppt กรมสรรพากร กระทรวงการ คลัง. การบริหารงานสรรพากร จัดเก็บภาษีให้ทั่วถึงเป็นธรรม มี ความโปร่งใส ค่าใช้จ่ายต่ำ ทั้งส่วนของ ทางการ และเอกชน มุ่งพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google