งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology ; dlit เป้าหมาย ตาม หลักสูตร + คุณลักษณะ ของคนใน ศตวรรษ ที่ 21 การวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology ; dlit เป้าหมาย ตาม หลักสูตร + คุณลักษณะ ของคนใน ศตวรรษ ที่ 21 การวางแผน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology ; dlit เป้าหมาย ตาม หลักสูตร + คุณลักษณะ ของคนใน ศตวรรษ ที่ 21 การวางแผน การ จัดการ เรียนรู้ การสอบ ที่มี ประสิทธิ ภาพ DLIT คือ เครื่องมือ ที่มี เนื้อหาและ เทคโนโลยีสำหรับ การ พัฒนา คุณภาพ การศึกษา

3 Dlit ดีอย่างไร มีเนื้อหาที่ตอบสนองความ ต้องการ การใช้งานในชีวิตของครูและ นักเรียนทุกคน มีเทคโนโลยียุคใหม่ที่ ส่งเสริมสนับสนุน ให้ครูจัดการเรียนการสอน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ ทันสมัย เป็นสื่อที่เปิด สำหรับทุกคน (Open Resources) ทุกคน เข้าถึง DLIT ได้ทุก ที่ ทุกเวลาและบนเครื่องมือ ทุกชนิด ทุกคนสามารถ เรียนรู้ได้ ด้วยตนเอง และ นำไปใช้ ประกอบการสอน นักเรียนได้ DLIT มีเป้าหมายเพื่อให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาดีขึ้น นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง ประสงค์ที่สอดคล้องกับศตวรรษ ที่ 21 ครูมีเครื่องมือที่ทำให้เกิด การพัฒนาวิชาชีพอย่าง ต่อเนื่อง และการศึกษาไทย ก้าวไปข้างหน้าอย่างแท้จริง

4 DLIT มี 5 รูปแบบ 1. DLIT Classroom ห้องเรียน DLIT การถ่ายทอดการจัดการเรียนรู้หัวข้อเรื่องที่ ยาก จากครูต้นแบบของโรงเรียนชั้นนำไปยังห้องเรียน ปลายทาง เพื่อช่วยครูในห้องเรียนปลายทาง โดยเฉพาะกรณี ที่ครูปลายทางไม่ใช่ครูตรงกลุ่มสาระการเรียนรู้ หรือครูประสบ ปัญหาการสอนหัวข้อเรื่องที่ยากมาโดยตลอด 2. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตร แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3. DLIT Digital Library ห้องสมุดดิจิทัล เพื่อครู นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้สนใจทั่วไป มีเนื้อหาถูกต้อง ตอบสนองความต้องการและความสนใจ เรียนรู้ 4. DLIT PLC (Professional Learning Community) การพัฒนาวิชาชีพครู เครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชน แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู พร้อมพื้นที่แห่งการแบ่งปันและ เรียนรู้หรือ Share and Learn 5. DLIT Assessment คลังข้อสอบ ที่รวบรวมข้อสอบมากมาย ตั้งแต่ประถมศึกษาปี ที่ 1 จนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6

5 การวัดและประเมินผล ชิ้นงาน / กิจกรรมระหว่างเรียน สอดคล้องกับ คุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมาย

6 ICT ทำหน้าที่ แทนครูไม่ได้ ครูสำคัญที่สุด

7 http://spbkk1.sesao1.go.th/ http://spbkk1.sesao1.go.th/dlit58_1.html สื่ออบรม

8 Login ตามขั้นตอน ห้ามเปลี่ยน PASS คุณครูจะได้ user (mail) ของ office 365

9 การ login : office 365 url : Login.microsoftonline.com 1. พิมพ์ user ที่ได้รับ sesao1_xxx@office.dlit.ac.th 2. กรอกรหัสที่ได้รับ xxxxxxxx 3. เปลี่ยนพาสเวิร์ดใหม่ pass@word1sesao1_xxx@office.dlit.ac.th

10 pass@word1 login : office 365 Login.microsoftonline.com

11 นัดหมายเหมือน เฟสบุค ต้องเป็น email เดียวกัน เก็บข้อมูล 1 เทอร์ราไบ ( บิสิเนส ) เขียนเว็บไซต์

12

13

14 ตั้งค่าเวลา เลือกไทย

15 เมนู จุด 9 จุด

16 Office 365 - one Drive หลัง login office 365 แล้ว 1. ไปที่กล่อง 2. คลิก OneDrive ( ก้อนเมฆ ) 3. คลิก New ( ใหม่ ) 4. คลิก New Folder ( โฟลเดอร์ใหม่ ) 5. ตั้งชื่อโฟลเดอร์ 6. คลิกสร้างหรือ create

17 1. Upload 2. ลากจากเครื่องวางใน OneDrive

18

19 แชร์ทั้งโฟลเดอร์

20

21 การใช้ yammer ( ระบบเครือข่ายองค์กร แบบปิด )

22

23

24

25 โพสเอก สาร ทำโพลได้

26 Kahoot.it ดูด้านล่าง ( ตรงกลาง ) 1. คลิก Make You Own at Getkahoot.com 2 คลิก Get my free account 3. คลิก Role เป็น “I’m a teacher” 4. พิมพ์ชื่อโรงเรียน เช่น Microsofe School 5. พิมพ์ user name 6. และ 7 พิมพ์ E-mail ส่วนตัว 8. พิมพ์ Password

27 เข้าเกมที่สร้าง

28 แบบทดสอบ ถามตอบ

29 พิมพ์ชื่อ

30 เลือกเวลาให้ตอบนับคะแนนหรือไม่นับคะแนน ตั้งคำถาม ใส่ วีดีโอหรือรูปภาพ

31 เพิ่มคำถามที่ 2 เพิ่มคำถามเดิม พอใจแล้วเซฟ เลือกตอบถูกหรือผิด

32 คนทั้งโลกเห็น 1 2 3 4 คำอธิบาย 5 ระดับความยากง่าย 6 การค้นหา

33

34

35 ดาวโหลดคะแนน รายบุคล คลิกที่นี่

36 - ประโยชน์ของ one dive สามารถใช้ทำงานบน ออนไลน์ โดยที่ไม่เพี้ยน - พื้นที่ทีได้รับ 1 TB = 1024 จิกไบท์ - สามารถเก็บใบงานเอกสาร - แชร์ได้ 2 แบบ คือ แก้ไขได้ หรือ ให้แชร์อย่างเดียว - แก้ไขทั้ง โฟลเดอร์ คือ ทั้งเพิ่มไฟล์ หรือลบใน โฟลเดอร์ - การใช้ แบ่งประเภทจดหมาย ปฏิทิน - ใช้สไกต์ - นัดประชุมออนไลน์ Yamer สังคมออนไลน์ระดับองค์กร แบ่งปันความรู้ใน องค์กร ไม่มีเกม มีแต่ เนื้อหาสาระ

37 (https://sway.com) การสร้างเว็บอย่างง่าย

38 Import ไฟล์ คลิก สร้าง

39 https://sway.com พื้นที่ สร้างเว็บอย่างง่าย

40 แก้ไขแชร์

41 การเปลี่ยนวิธีการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การจัดการศึกษาทางไกลผ่าน เทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance learning information technology ; dlit เป้าหมาย ตาม หลักสูตร + คุณลักษณะ ของคนใน ศตวรรษ ที่ 21 การวางแผน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google