งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔
แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ความรุนแรงของสถานการณ์ วัณโรคของไทย ผป. วัณโรคที่เริ่มรักษาล่าช้า แพร่เชื้อผ่านทางเดินหายใจ คนเราเลือกลมหายใจไม่ได้

2 WHO ตั้งเป้าหมาย End TB ปี 2578 (2035)
อัตราป่วย 10 ต่อแสน เป้า End TB อัตราลดเฉลี่ยปัจจุบัน จำนวนผู้ป่วยใหม่ปีละ 120,000 ราย เสียชีวิตปีละ 12,000 ราย อัตราป่วย 171 ต่อแสนประชากร สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก 1.3 เท่า ไทยติดอันดับ 1 ใน 14 ประเทศของโลกเช่นเดียวกับ จีน อินเดีย เมียนมา เคนยา เอธิโอเปีย ที่มีภาระโรควัณโรคสูง รวมทั้งวัณโรคดื้อยาและวัณโรคที่สัมพันธ์กับเอดส์ ค่าใช้จ่ายในการรักษา 2,000 บาทต่อราย หากเป็นวัณโรคดื้อยาหลายขนาน 200,000 บาทต่อราย กรณีวัณโรคดื้อยาหลายขนานรุนแรง 1,200,000 บาทต่อราย อีกทั้งความยากลำบากในการรักษา 2 ปี กินยา 14,000 เม็ด ฉีดยาทุกวัน 6-8 เดือน ผู้ป่วยวัณโรค 1 ราย หากไม่รักษาแพร่เชื้อให้คนรอบข้างได้ คนต่อปี กราฟ คำถามสำคัญ ลดป่วยเท่าไหร่จึงจะได้ตาเป้าหมายระดับโลก ถ้าจะไปให้ถึง 10 ต่อแสนในยี่สิบปีข้างหน้า เราต้องลดให้ได้ปีละ 12% ต่อเนื่องไปทุกปี หรือถ้าจะไปถึงการลดป่วย 20% ในห้าปีแรก ต้องลดป่วยปีละ 4-5% ซึ่งทั้งสองแบบก็สูงกว่าค่าเฉลี่ยที่ลดลงปีละ 2.7% ในช่วงประมาณสิบปีที่ผ่านมา ประเด็นที่จะช่วยลดการป่วยวัณโรคได้มากสำหรับประเทศไทย คือ ลดวัณโรคในผู้ติดเชื้อเอชไอวีด้วยการให้ยา ARV โดยไม่คำนึงถึงระดับ CD4 จะทำให้ภูมิคุ้มกันดีขึ้น สถานการณ์ที่พบ TB/HIV ร้อยละ 13 จะลดลงได้ องค์การอนามัยโลกมีแนวทางในยุทธศาสตร์ที่จะไปถึงเป้าหมายได้คือ ต้องมี 90 สามตัว (สาม 90) ซึ่งหมายความว่าอย่างไร ไปดูในสไลด์ถัดไป

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเร่งรัดการค้นหาและรายงานผู้ป่วยวัณโรคให้ ครอบคลุม 100% โดยให้กลุ่มเสี่ยงได้รับการคัดกรอง ด้วยการวินิจฉัยที่รวดเร็ว โดยเทคโนโลยีอณูชีววิทยา รวมทั้งการเข้าถึงการรักษาและการดูแลที่เป็น มาตรฐาน เพื่อลดอัตราตายในผู้ป่วยวัณโรคลง 50% ภายใน พ.ศ เมื่อเทียบกับ พ.ศ. 2558 เพื่อสร้างความเข้มแข็งในความเป็นผู้นำ และ ศักยภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ของการ ป้องกันและควบคุมวัณโรค เพื่อสร้างความยั่งยืนของการสนับสนุนอย่างจริงจัง ต่อเนื่องในระดับนโยบาย (Political commitment) ด้วยการระดมทรัพยากรในการดำเนินงาน ป้องกัน ดูแล และควบคุมวัณโรค เพื่อเร่งรัดการศึกษาวิจัยที่สามารถชี้นำ แนวทางการ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานวัณโรค รวมทั้ง ส่งเสริมนวัตกรรมสำหรับการพัฒนางานให้ สอดคล้องกับสถานการณ์ของพื้นที่

4 (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. 2560-2564
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ มาตรการ ค้นให้พบ ค้นหาวัณโรคและวัณโรคดื้อยาในกลุ่มเสี่ยง ด้วยเครื่องมือใหม่ๆ งาน Infection Control ร่วมประสานภาครัฐ และเอกชน 12% ต่อปี อุบัติการณ์ วัณโรค ลดลง 171 ต่อแสน ปชก. 88 [ ] ดูแลรักษาผู้ป่วยต่อเนื่องจนครบ โดยผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เร่งรัดงาน TB HIV รักษาวัณโรคดื้อยาอย่างมีประสิทธิภาพ เร่งรัดการกำกับและประเมินผลการดำเนินงาน จัดทำระบบเฝ้าระวังที่เก็บข้อมูลผู้ป่วยรายบุคคล พ.ศ. 2559 เพิ่มคุณภาพการพัฒนาบุคลากรด้านวัณโรค สร้างกองทุนพิเศษ ดำเนินงานโรคเอดส์ วัณโรค และมาลาเรีย รวมทั้งพัฒนาระบบสนับสนุนเบี้ยยังชีพแก่ผู้ป่วยวัณโรคดื้อยา ส่งเสริมการใช้กฎหมาย ดำเนินงานวัณโรคอย่างจริงจัง พัฒนาหัวข้อการศึกษาวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมการดำเนินงานวัณโรคอย่างเป็นระบบ

5 ข้อเสนอเพื่อพิจารณา ขอความเห็นชอบให้
เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการ ป้องกันและควบคุมวัณโรค แห่งชาติ ต่อ ครม. เสนอกรอบแผนยุทธศาสตร์ วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔ ต่อ ครม. เพื่อพิจารณา

6 รองนายกรัฐมนตรี ประธานกรรมการ
รมว. สธ. รองประธานกรรมการ ปลัด สธ. กรรมการ ปลัด กลาโหม ปลัด พม. ปลัด กทม. ... อธิบดีกรมควบคุมโรค กรรมการและเลขานุการ


ดาวน์โหลด ppt แผนยุทธศาสตร์วัณโรคระดับชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google