งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 B อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 B อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 B อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1

2 รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติครู ผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ รวม 11 ประเทศๆ ละ 1 รางวัล รวม 11 รางวัล ดำเนินการทุกๆ 2 ปีโดยพระราชทาน รางวัลครั้งแรกในปี พ.ศ.2558 ซึ่งเป็นปีที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ดำเนินการคัดเลือกระดับจังหวัด เดือนตุลาคม 2557 - กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผลการคัดเลือก เดือนสิงหาคม 2558 พิธีพระราชทานรางวัลฯ เดือนตุลาคม 2558 ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับเหรียญทองรางวัล, ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐ

3 1.การพัฒนาคุณภาพและการกระจายโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียม 2.พัฒนาการเรียนรู้และกระบวนการคิด 3.ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 4.เสริมศักยภาพในเชิงการแข่งขันเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 5.ส่งเสริมจิตสำนึกการเป็นข้าราชการที่ดี มีศักยภาพ 6.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เจตนารมณ์ / นโยบาย / คำแถลง ของ หน. และหน. ฝ่ายสังคมจิตวิทยา

4 1.การปรับปรุงการเรียนการสอนวิชาประวัติศาสตร์ หน้าที่ พลเมืองศีลธรรม 2.การใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 3.การยกระดับคุณภาพการศึกษา 4.การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การจัดการศึกษาเพื่อสนองนโยบายของ คสช.

5 1.รณรงค์ค่านิยมคนไทย 12 ประการ 2.อ่านออกเขียนได้ 3.ทักษะชีวิตและการดูแลเด็ก 4.ผอ.เขต / ผอ.รร. /และครูอยู่ในพื้นที่ ภาระงานเร่งด่วนช่วง 2 เดือนนี้ ( สิงหาคม – กันยายน )

6

7 ให้ดำเนินการโดยเน้นโรงเรียนเป็นหลักเพราะ โรงเรียนคือสนามรบที่สำคัญของ สพฐ. การนำเนินงานตามนโยบายแผนงานโครงการเดิมของ สพฐ. ( ปี 2557)

8 1.การศึกษาสู่อาเซียน 2.ยกระดับคุณภาพการศึกษา 3.การนำนวัตกรรม หรือ Best Practice มาใช้ ปี 2558 สพฐ. จะเน้น 3 เรื่องใหญ่

9 1.Get The Vision Right (การทำวิสัยทัศน์ให้ตรงกัน) 2.Political Support (การสนับสนุนจากการเมือง สังคม ชุมชน) 3.Empowerment (เสริมพลังและการสนับสนุนจากส่วนกลาง) วิธีทำงานของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. กมล รอดคล้าย วิธีทำงานของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดร. กมล รอดคล้าย

10 1.MORE ต้องทำงานให้มากขึ้น เริ่มสิ่งใหม่ให้ดีกว่าเดิมในเรื่อง - ความรัก สามัคคี สร้างความสมานฉันท์ในองค์กร - การสนับสนุนการทำงานซึ่งกันและกัน - ความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการทำงาน - ความรวดเร็ว - ความถูกต้อง ข้อคิดในการทำงาน จากนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11 2. BETTER - การติดตามระเบียบ วิธีการ และข้อปฏิบัติใหม่ฯ - สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ - สร้างข้าราชการรุ่นใหม่ - วิธีการทำงานใหม่ ๆ - กฎ 80/20 20% ใช้ได้ 80% ต้องการพัฒนา จึงต้องดูว่าเป็น Key ที่ต้องดูแลในเขตใครเป็น 20 ใครเป็น 80 ที่ต้องพัฒนา - เป้าหมายชัด แก้ปัญหาให้ตรง ข้อคิดในการทำงาน จากนายโรจนะ กฤษเจริญ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12 ร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558 – 2564)

13 วิสัยทัศน์ สังคมไทยเป็นสังคมสงบสุข สมานฉันท์ ปราศจากความรุนแรงในการแก้ปัญหา เสริมสร้าง ความมั่นคงของชาติให้เข้มแข็งยั่งยืน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เจตนารมณ์ เร่งพัฒนาคุณภาพ เพิ่มโอกาส ให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาได้อย่างเท่าเทียม ปรับปรุงระบบการศึกษา สร้าง ศักยภาพในการแข่งขัน ตอบสนองความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะด้านแรงงาน ส่งเสริมด้านภาษา (ทั้ง ภาษาไทยและต่างประเทศ) ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ วินัย มีสำนึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ตามหลักการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หลักการ/ แนวคิด 1) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดประโยชน์ประชาชนเป็นสำคัญ/ 2) มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ มีแผน เป้าหมาย ระบบ ติดตาม ตรวจสอบที่เป็นรูปธรรม/ 3) ประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และคุ่มค่า/ 4) มุ่งคุณธรรมระดับสากล ปรับปรุงการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติเป็นเลิศ/ 5) ยึดหลักธรรมาภิบาล มีคุณธรรม มีส่วนร่วมโปร่งใส เป้าหมาย คนไทย เป็นคนดี มีความรู้ ความสามารถ สมานฉันท์ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสื่อสาร คิดวิเคราะห์ แก้ปัญหาอย่างมีเหตุผล มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีระเบียบวินัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ยึดมั่นในการ ปกครองระบอบ ประชาธิปไตย รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีค่านิยม ภูมิใจในความเป็นไทย และสามารถก้าวทันโลก ร่าง Roadmap ปฏิรูปการศึกษา (2558 – 2564)

14  รื้อระบบริหารบุคคล : การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ครูและผู้บริหาร ให้คนเก่ง / คนดี ทุกสาขา / สาขาขาดแคลน นักเรียนทุนมาเป็นครูได้  ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  ปรับระบบฐานเงินเดือนครู  ปรับรื้อระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  แก้ปัญหาขาดแคลนครูอาชีวะ สาขาวิชาหลัก – ขาดแคลน  แก้ปัญหาหนี้สินครู  กำหนดมาตรฐานให้ครูอยู่ประจำห้องเรียน และผู้บริหารอยู่ประจำโรงเรียน  ให้มีการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ด้านสมรรถนะในการสอน คูปองการพัฒนาครู  จัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 5 -10 ปี : ลด/เพิ่ม กระจายครูที่เหมาะสม/ วางระบบผลิตและพัฒนาและมาตรการจูงใจ/ แผนพัฒนาสมรรถนะ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ/ บังคับใช้กฎหมาย  รื้อระบบริหารบุคคล : การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ครูและผู้บริหาร ให้คนเก่ง / คนดี ทุกสาขา / สาขาขาดแคลน นักเรียนทุนมาเป็นครูได้  ปลูกฝังจิตวิญญาณความเป็นครู  ปรับระบบฐานเงินเดือนครู  ปรับรื้อระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  แก้ปัญหาขาดแคลนครูอาชีวะ สาขาวิชาหลัก – ขาดแคลน  แก้ปัญหาหนี้สินครู  กำหนดมาตรฐานให้ครูอยู่ประจำห้องเรียน และผู้บริหารอยู่ประจำโรงเรียน  ให้มีการพัฒนาครูอย่างเป็นระบบ ด้านสมรรถนะในการสอน คูปองการพัฒนาครู  จัดทำแผนบริหารจัดการและพัฒนาครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา 5 -10 ปี : ลด/เพิ่ม กระจายครูที่เหมาะสม/ วางระบบผลิตและพัฒนาและมาตรการจูงใจ/ แผนพัฒนาสมรรถนะ และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ/ บังคับใช้กฎหมาย ปฏิรูปครู กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

15  พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล เพื่อเพิ่มคุณภาพและโอกาส  พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง เพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพ  แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ  ปรับระบบเงินอุดหนุนรายหัวทุกระดับ – ประเภท ให้เป็นธรรม  ทบทวนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา : รวมกองทุน กยศ. และ กรอ.  ให้ กสทช. กำหนดช่วงเวลาให้ทุกสื่อจัดรายการเพื่อการศึกษา ในช่วงที่เหมาะสม  ควบคุมร้านเกม : เวลาเปิด - *ปิด เนื้อหาสาระ  ปรับระบบการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ยากจน ด้อยโอกาส  การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โรงเรียนชายขอบ  พัฒนาระบบการศึกษาทางไกล เพื่อเพิ่มคุณภาพและโอกาส  พัฒนาเครือข่ายโรงเรียนอย่างเข้มแข็ง เพื่อช่วยกันพัฒนาคุณภาพ  แก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก  ส่งเสริมการศึกษาพิเศษ  ปรับระบบเงินอุดหนุนรายหัวทุกระดับ – ประเภท ให้เป็นธรรม  ทบทวนกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา : รวมกองทุน กยศ. และ กรอ.  ให้ กสทช. กำหนดช่วงเวลาให้ทุกสื่อจัดรายการเพื่อการศึกษา ในช่วงที่เหมาะสม  ควบคุมร้านเกม : เวลาเปิด - *ปิด เนื้อหาสาระ  ปรับระบบการให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ยากจน ด้อยโอกาส  การพัฒนาการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ / โรงเรียนชายขอบ เพิ่มและกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเท่า เทียม กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

16  ปรับโครงสร้างและบทบาทกระทรวงศึกษาธิการ - การบริหารในพื้นที่  กระจายอำนาจการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน - พื้นที่เป็นฐาน  รวมการดูแลอาชีวะรัฐ + เอกชน  แก้ปัญหาทุจริต คอรัปชั่น  เพิ่มอิสระในการบริหาร และสามารถตรวจสอบได้แก่โรงเรียน - สถานศึกษา  ทบทวนบทบาท วิธีการประเมินของ สมศ.  ปรับรื้อระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ระบบเงินอุดหนุนรายหัว  ทบทวนวิธีการได้มาของตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในคณะกรรมการ  ให้เอกชนจัดมากขึ้น รัฐดูแลเรื่องมาตรฐาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนและภาคประชาสังคม : ร่วมพัฒนาโรงเรียนดี / อาชีวะดี /ครูดี / สื่อดี /อื่น ๆ  ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ-กฎหมายที่เป็นอุปสรรค : พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เร่งรัด พ.ร.บ. สำคัญ และส่งผลกระทบสูงต่อคุณภาพการศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา/ สสค./ วชช./ พ.ร.บ. อุดมศึกษา  ปรับโครงสร้างและบทบาทกระทรวงศึกษาธิการ - การบริหารในพื้นที่  กระจายอำนาจการบริหารจัดการโดยใช้โรงเรียน - พื้นที่เป็นฐาน  รวมการดูแลอาชีวะรัฐ + เอกชน  แก้ปัญหาทุจริต คอรัปชั่น  เพิ่มอิสระในการบริหาร และสามารถตรวจสอบได้แก่โรงเรียน - สถานศึกษา  ทบทวนบทบาท วิธีการประเมินของ สมศ.  ปรับรื้อระบบการจัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา ระบบเงินอุดหนุนรายหัว  ทบทวนวิธีการได้มาของตัวแทนภาคส่วนต่าง ๆ ในคณะกรรมการ  ให้เอกชนจัดมากขึ้น รัฐดูแลเรื่องมาตรฐาน  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชนและภาคประชาสังคม : ร่วมพัฒนาโรงเรียนดี / อาชีวะดี /ครูดี / สื่อดี /อื่น ๆ  ปรับปรุง แก้ไขระเบียบ-กฎหมายที่เป็นอุปสรรค : พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ร.บ.ข้าราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เร่งรัด พ.ร.บ. สำคัญ และส่งผลกระทบสูงต่อคุณภาพการศึกษา  สถาบันเทคโนโลยีเพื่อ การศึกษา/ สสค./ วชช./ พ.ร.บ. อุดมศึกษา ปฏิรูประบบการบริหารจัดการ กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

17  ปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ตอบสนองความ ต้องการพัฒนาประเทศ  จัดทวิภาคี – สหกิจศึกษา – WIL เข้มข้น ให้ภาคเอกชนมี ส่วนร่วมตลอดกระบวนการ  สนับสนุนโรงเรียนในโรงงาน  จัดให้มีหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่สามัญในระดับมัธยมศึกษา  เพิ่มการผลิตแรงงานระดับกลาง / จูงใจ สร้างค่านิยม ภาพลักษณ์ที่ดีให้มีผู้เรียนอาชีวะเพิ่มขึ้น  พัฒนาระบบค่าตอบแทนตามสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ  เร่งใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อน สมรรถนะของแรงงาน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา  ผลิตและพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก  เร่งรัดระบบ และกลไกการเทียบโอนระหว่างการศึกษาใน ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัยให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม  ปรับหลักสูตรอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาที่ตอบสนองความ ต้องการพัฒนาประเทศ  จัดทวิภาคี – สหกิจศึกษา – WIL เข้มข้น ให้ภาคเอกชนมี ส่วนร่วมตลอดกระบวนการ  สนับสนุนโรงเรียนในโรงงาน  จัดให้มีหลักสูตรทักษะอาชีพควบคู่สามัญในระดับมัธยมศึกษา  เพิ่มการผลิตแรงงานระดับกลาง / จูงใจ สร้างค่านิยม ภาพลักษณ์ที่ดีให้มีผู้เรียนอาชีวะเพิ่มขึ้น  พัฒนาระบบค่าตอบแทนตามสมรรถนะ ความรู้ ความสามารถ  เร่งใช้ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อให้ค่าตอบแทนสะท้อน สมรรถนะของแรงงาน  ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะระดับอุดมศึกษา  ผลิตและพัฒนานักวิจัยระดับปริญญาเอก  เร่งรัดระบบ และกลไกการเทียบโอนระหว่างการศึกษาใน ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัยให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อเพิ่ม ศักยภาพการแข่งขัน กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

18  เร่งแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ซ้ำได้  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ห้องเรียน  ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก  ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนการ สอน เน้นความเป็นพลเมือง ประวัติศาสตร์ ระเบียบ วินัย ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอาชีพ และภาษาอังกฤษ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต  เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม  กำหนดจุดเน้นแต่ละช่วงวัย  เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตร บาน แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน  เร่งรัดระบบ และกลไกการเทียบโอนระหว่างการศึกษาใน ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัยให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม  เร่งแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ซ้ำได้  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ห้องเรียน  ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก  ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนการ สอน เน้นความเป็นพลเมือง ประวัติศาสตร์ ระเบียบ วินัย ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอาชีพ และภาษาอังกฤษ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต  เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม  กำหนดจุดเน้นแต่ละช่วงวัย  เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตร บาน แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน  เร่งรัดระบบ และกลไกการเทียบโอนระหว่างการศึกษาใน ระบบ นอกระบบ และการศึกษาตาม อัธยาศัยให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม ปฏิรูปการเรียนรู้ กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  เร่งแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ซ้ำได้  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ห้องเรียน  ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก  ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนการสอน เน้นความเป็นพลเมือง ประวัติศาสตร์ ระเบียบ วินัย ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอาชีพ และภาษาอังกฤษ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต  เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม  กำหนดจุดเน้นแต่ละช่วงวัย  เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น โทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ขยายผลต้นแบบ/การนำร่องรูปแบบที่ดี  เร่งรัด พ.ร.บ. ที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ ได้แก่ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม คุณภาพการเรียนรู้ พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เร่งแก้ปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ให้ซ้ำได้  พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่ห้องเรียน  ส่งเสริมเด็กที่มีความสามารถพิเศษ  ส่งเสริมการศึกษาทางเลือก  ปรับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกระบวนการเรียนการสอน เน้นความเป็นพลเมือง ประวัติศาสตร์ ระเบียบ วินัย ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ทักษะในศตวรรษที่ 21 และอาชีพ และภาษาอังกฤษ  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิต  เพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม  กำหนดจุดเน้นแต่ละช่วงวัย  เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ที่มีมาตรฐาน แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น โทรทัศน์เพื่อการศึกษา  ขยายผลต้นแบบ/การนำร่องรูปแบบที่ดี  เร่งรัด พ.ร.บ. ที่ส่งเสริมการปฏิรูปการเรียนรู้ ได้แก่ พ.ร.บ.กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม คุณภาพการเรียนรู้ พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปฏิรูปการเรียนรู้ กรอบแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

19  จัดทำแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา : พัฒนาเนื้อหาสาระ สื่อต่าง ๆ มีระบบรับรองและ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเนื้อหา เตรียมความพร้อมของครู พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ การเชื่อมต่อ network  ยกเว้นภาษี – อากรการนำเข้าอุปกรณ์ สื่อเพื่อการศึกษา : BOI การศึกษา  มีระบบฟรี Wifi  พัฒนากองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เร่งรัด พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  จัดทำแผนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา : พัฒนาเนื้อหาสาระ สื่อต่าง ๆ มีระบบรับรองและ ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานเนื้อหา เตรียมความพร้อมของครู พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบ การเชื่อมต่อ network  ยกเว้นภาษี – อากรการนำเข้าอุปกรณ์ สื่อเพื่อการศึกษา : BOI การศึกษา  มีระบบฟรี Wifi  พัฒนากองทุนเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ  เร่งรัด พ.ร.บ. สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ปรับระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ การศึกษา กรอบแนวทางการ ปฏิรูปการศึกษา ระยะต้น: ตั้งคณะกรรมการระดับชาติ / สภาปฏิรูปการศึกษา/ ประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมี ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน / แก้ไขระเบียบ กฎหมาย ที่เป็นอุปสรรคในทางปฏิบัติ / เตรียมบุคลากร ระยะปานกลาง – ยาว : blueprint การศึกษาของชาติระยะยาว / แผนการศึกษาแห่งชาติ / แผนพัฒนาคนทุกช่วงวัย / มีองค์กร/กองทุนตาม พ.ร.บ. การศึกษาเพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพต่อเนื่อง / การทดลองนำร่องรูปแบบ / แนวทางด้านต่าง ๆ ของการปฏิรูปการศึกษา / มีระบบฐานข้อมูลและ สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ/มีตัวชี้วัด ประเมินผล และเพื่อการพัฒนา กลไกลขับเคลื่อน / สนับสนุน

20 มาตรฐานและยุทธศาสตร์ ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคม อาเซียน

21 1.มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 2.มาตรฐานด้านคุณภาพการจัดการศึกษา 3.มาตรฐานด้านคุณภาพการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ มาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 21 มาตรฐานในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

22 มาตรฐานและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน 22 ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโรงเรียนสู่ประชาคมอาเซียน

23 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

24 ด้านที่ 1 คุณภาพศิษย์ มี 4 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ 1 ผู้เรียนเป็นคนดี ตัวบ่งชี้ที่ 2 ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามหลักสูตร ตัวบ่งชี้ที่ 3 ผู้เรียนมีความสามารถด้านการคิด ตัวบ่งชี้ที่ 4 ผู้เรียนมีทักษะชีวิต ด้านที่ 2 คุณภาพครู/อาจารย์/ 4 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ 5 ครู/อาจารย์เป็นคนดีมีความสามารถ ตัวบ่งชี้ที่ 6 ครู/อาจารย์สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้คุณภาพ ตัวบ่งชี้ที่ 7 ครู/อาจารย์มีผลงานที่นำไปใช้ประโยชน์ ตัวบ่งชี้ที่ 8 ครู/อาจารย์ได้เพิ่มพูนความรู้/ประสบการณ์ ด้านที่ 3 การบริหารและธรรมภิบาล สถานศึกษา 4 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ 9 การดำเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 10 การดำเนินงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 11 การบริหารความเสี่ยง ตัวบ่งชี้ที่ 12 การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 24 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 4

25 ด้านที่ 4 ความสัมพันธ์กับสังคม/ชุมชน 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ 13 การให้ความร่วมมือกับชุมชน/สังคมที่ส่งผลต่อสถานศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 14 การให้ความร่วมมือที่ส่งผลต่อชุมชน/สังคม ด้านที่ 5 การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ 15 การสนับสนุนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตัวบ่งชี้ที่ 16 การพัฒนาสุนทรียภาพ ด้านที่ 6 อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ 17 อัตลักษณ์ผู้เรียน ตัวบ่งชี้ที่ 18 เอกลักษณ์สถานศึกษา ด้านที่ 7 มาตรการส่งเสริม 2 ตัวบ่งชี้ ตัวบ่งชี้ที่ 19 มาตรการส่งเสริม(ภายในสถานศึกษา) ตัวบ่งชี้ที่ 20 มาตรการส่งเสริม(ภายนอกสถานศึกษา) 25 ตัวบ่งชี้การประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4

26 ป.6 วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558 ม.3 วันเสาร์ ที่ 31 มกราคม 2558 และ 1 กุมภาพันธ์ 2558 ประกาศผล วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2558 26 กำหนดการทดสอบ O-NET ป.6, ม.3 ปี พ. ศ. 2557

27 27 การเลือกตั้งและการสรรหา อ. ก. ค. ศ. เขต การสรรหาและการเลือก กต. ปน. เขต

28 การพัฒนา คุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล การจัดการศึกษาของ สถานศึกษาขนาดเล็ก

29 การประเมินคุณภาพ ภายใน ตามกฎกระทรวงว่าด้วย การประกันคุณภาพ การศึกษา

30 เป้าหมายการจัด การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 1 1. นักเรียนคุณภาพ 2. โรงเรียนคุณภาพ 3. สพป. คุณภาพ 4. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรมืออาชีพ

31 The End


ดาวน์โหลด ppt การประชุม ผู้อำนวยการสถานศึกษา สพป. มหาสารคาม เขต 1 1 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม 4 B อาคารศูนย์ภาษา และคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาสารคาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google