งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

น.พ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "น.พ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 น.พ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค
นโยบาย และยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน Public-Private Partnership  ในงานวัณโรค น.พ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค

2 สังเขปขนาดปัญหาวัณโรคของโลก
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 9 ล้านรายต่อปี ได้รับการรักษา 6 ล้านราย missing 3 ล้านราย – ไม่ได้รับวินิจฉัย ไม่ได้รับการ รักษา ไม่ถูกรายงานเข้าระบบ อัตราป่วยรายใหม่ลดลงปีละ 2 %

3 จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ต่อปี
ขนาดปัญหาthe burden จำนวนผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ต่อปี TB incidence เป้าหมาย ทั่วโลก 10 ต่อแสน 125 107 92 79 68 58 50 43 37 32 28 24 20 18 15 13 11 10 9 8 7 6 5 4 ต่อแสน year Courtesy slide: Dr. Lucica Ditiu, Stop TB Partnership

4 สังเขปขนาดปัญหาวัณโรคของประเทศไทย
ผู้ป่วยวัณโรครายใหม่ 80,000 รายต่อปี ขึ้นทะเบียนรักษา หมื่นราย missing 2 หมื่นราย – ไม่ได้รับวินิจฉัย ไม่ได้รับการ รักษา ไม่ถูกรายงานเข้าระบบ อัตราป่วยรายใหม่ลดลงปีละ 3 %

5 Global TB Report 2013 = 80,000 รายต่อปี TB incidence: 2012
TB (all form) incidence -Green TB/HIV incidence - Red Rate (per 100,000) TB incidence: 2012 119 / Pop = 80,000 รายต่อปี TB/HIV incidence: 2012 15.2/ pop Source: Global TB Report 2013, WHO Released 23 Oct 2013 หมายเหตุ – อัตราติดเชื้อเอชไอวีสูงสุดประมาณ ปี ( ), AEM

6 Thailand’s TB Situation
Rate (per 100,000) TB (all form) incidence -Green TB/HIV incidence - Red Mortality rate (per 100,000) TB TB death TB/HIV ประเทศไทยมีอัตราป่วยวัณโรครายใหม่ ปี 2011 ที่ 124 ต่อประชากรแสนคน [รูปซ้าย เส้นเขียว] ซึ่งลดลงต่อเนื่องมาจากปี 2001 ที่มี peak สอดคล้องกับสถานการณ์ปัญหาเอดส์ของประเทศ [รูปซ้าย เส้นแดง] อัตราตาย [รูปขวา] ก็ลดลงในลักษณะเดียวกัน

7 HIV in SEAR

8 COMPONENTS OF THE STRATEGY AND IMPLEMENTATION APPROACHES

9 ยุทธศาสตร์ควบคุมวัณโรค (Stop TB strategy)
1.ส่งเสริมคุณภาพการดำเนินงานตามแนวทางการ ควบคุมวัณโรคแห่งชาติ 2.เร่งรัดดำเนินงานผสมผสานวัณโรคและเอดส์ วัณโรค ดื้อยา วัณโรคในเรือนจำ กลุ่มเสี่ยงเฉพาะ และวัณโรค ในเด็ก 3.เสริมสร้างความเข้มแข็งระบบสาธารณสุขเพื่อการ ควบคุมวัณโรค 4.พัฒนาการมีส่วนร่วมของหน่วยบริการสาธารณสุขทั้ง ภาครัฐและเอกชน (Public-Private Mix - PPM) 5.พัฒนาการสื่อสารสาธารณะ และการมีส่วนร่วมของ สังคมและชุมชน 6.ส่งเสริมการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาการควบคุมวัณโรค DOT TB/HIV, MDR-TB, Prison, Migrant, Childhood HRD PPM สื่อสารความเสี่ยง ชุมชน CSO มีส่วนร่วม วิจัย

10 DRAFT POST-2015 GLOBAL TUBERCULOSIS STRATEGY
Linkage of 3 Pillars and Stop TB Strategy The Stop TB Strategy 1. Pursue high-quality DOTS expansion and enhancement 2. Address TB/HIV, MDR-TB and other challenges 3. Contribute to health system strengthening 4. Engage all care providers 5. Empower people with TB and communities 6. Enable and promote research The Post-2015 Global TB Strategy 1. Integrated, patient-centred TB care and prevention 2. Bold policies and supportive systems 3. Intensified research and innovation

11 (Conceptual Framework)
ลด อัตราป่วย อัตราตาย การดื้อยา เพิ่มอัตรา ความสำเร็จ การรักษา วัณโรค >87% ลดอัตราการ ขาดยา ลดอัตราตาย ระหว่างรักษา มีพี่เลี้ยงดูแล การกินยา(DOT) ค้นหาและวินิจฉัย เร็วในกลุ่มเสี่ยงสูง ผู้ป่วยวัณโรค ทุกรายได้ตรวจ HIV ผู้ป่วยวัณโรคที่ติดเชื้อ HIV ได้ ARV ส่งเพาะเชื้อและ ทดสอบความไว ต่อยาในผู้ป่วยที่ เสี่ยงดื้อยา ผู้ป่วยติดเชื้อ HIV ได้คัดกรองวัณโรค พัฒนาศักยภาพบุคลากรและมาตรฐาน “คลินิก วัณโรคคุณภาพ” พัฒนาศักยภาพบุคลากรและมาตรฐาน“ห้องปฏิบัติการชันสูตรวัณโรค”ด้านการเพาะเชื้อและทดสอบความไวต่อยา กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) รักษาล้มเหลว พัฒนาระบบข้อมูลเพื่อการกำกับและประเมินผล(M&E Framework) 1 2 3 4

12 Case notification from 2001-2012
Source : Bureau of TB, Dept.of Diseases Control, MOPH (updated 31 July 2013)

13 Treatment outcome, BTB-Updated : May 28, 2013 12/11/61

14 PPM guidelines (Stop TB Partnership) : ประโยชน์ของ PPM
Enhanced quality of diagnosis, treatment and patient support Increased case detection and reduced diagnostic delays Improved and equitable access Reduced cost of care and financial protection for the poor Ensured gathering of essential epidemiological data Improved management capacity

15 DRAFT POST-2015 GLOBAL TUBERCULOSIS STRATEGY
Optimize current tools, pursue universal health coverage and social protection Introduce new vaccine, new prophylaxis Average -10%/year -5%/year Current global trend: -2%/year -17%/year วิสัยทัศน์ เป้าหมาย ระยะไกล ระยะกลาง

16 PPM in TB control Strategies : Post-2015 strategy
งาน PPM อยู่ในเรื่อง Bold Policy & System support ต้องช่วยกันคิดว่า PPM จะช่วยในแต่ละเรื่องได้ อย่างไร การรายงาน การวินิจฉัย/รักษา การกำกับติดตาม ฯลฯ

17 สรุป การดำเนินงานวัณโรคในอดีตถึงปัจจุบันมีความสำเร็จ สูงระดับหนึ่ง แต่ยังมีส่วนขาดที่ต้องเร่งรัดต่อ PPM หน่วยบริการรักษาวัณโรค (Care Provider) ภาคเอกชนและภาครัฐนอก NTP เป็นกุญแจสำคัญของ การควบคุมวัณโรคให้สำเร็จ การมีส่วนร่วมของชุมชนและประชาสังคม (PPP) ต้อง เข้มข้นมากยิ่งขึ้น เพื่อให้กิจกรรมควบคุมวัณโรค ต่อเนื่องไปทุกภาคส่วน

18

19 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt น.พ.เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการสำนักวัณโรค

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google