งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย
(RSAT) 5-Dec-18

2 ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง RSAT Health Center

3 HIV Counseling and Testing & STI Screening
ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง เปิดให้บริการให้การปรึกษาเพื่อการตรวจเอชไอวีโดยสมัครใจ (VCT) และการตรวจคัดกรองซิฟิลิส ใน 2 แห่ง ของประเทศไทย ได้แก่ ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง รามคำแหง เปิดให้บริการ วันพฤหัสบดี, วันศุกร์, วันจันทร์ เวลา น. วันเสาร์, วันอาทิตย์ เวลา น. ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้ง หาดใหญ่ เปิดให้บริการ วันอังคาร ถึงวันเสาร์ เวลา น.

4 5-Dec-18

5 Test ให้คำปรึกษาและตรวจวินิจฉัยเอชไอวี แบบ SDR ตรวจคัดกรองซิฟิลิส
ออกหน่วย mobile VCCT ในชุมชน 5-Dec-18

6 การจัดบริการ การจัดบริการมี 2 รูปแบบ คือ แบบทั่วไป และแบบเข้าร่วมงานวิจัยกับศูนย์วิจัย โรคเอดส์ สภากาชาดไทย การจัดบริการแบบทั่วไป ให้บริการ ดังนี้ ตรวจคัดกรอง HIV ตรวจคัดกรอง ซิฟิลิส กรณีผลเลือด HIV Positive ให้บริการ ตรวจ CD4 ป้ายหูดหงอนไก่ (บริการพิเศษ เฉพาะราย) บริการส่งต่อ Care Support (ตามสิทธิ์) ติดตามข้อมูลหลังการส่งต่อเข้าสู่ระบบบริการตามสิทธิ์ 6 เดือน - 1 ปี 5-Dec-18

7 การจัดบริการ การจัดบริการแบบเข้าร่วมงานวิจัย Test&Treat community-based กับศูนย์วิจัยโรค เอดส์ สภากาชาดไทย ให้บริการ ดังนี้ ตรวจคัดกรอง HIV ตรวจคัดกรอง ซิฟิลิส ตรวจคัดกรองหนองใน 3 ช่องทาง คือ อวัยวะเพศชาย ทวารหนัก และช่องปาก ตรวจไวรัสตับ C (ทุกคน) กรณีผล HIV-Positive จะดำเนินการตรวจ CD4 ตรวจเช็คความพร้อมของร่างกายก่อนเริ่มยา ARV เช่น ค่าการทำงานของตับ ไต ความผิดปกติของเม็ดเลือด ตรวจค่าระดับน้ำตาลในเลือด ไขมันในเส้นเลือด (ทุก 6 เดือน) เป็นต้น จ่ายยาต้านไวรัสHIV ณ สถานที่ทำวิจัย 18 เดือน (จ่ายยาตามสิทธิการรักษาพยาบาล) ยาต้านหลังการสัมผัสเชื้อเอชไอวี nPEP ยาต้านก่อนการสัมผัสเชื้อเอชไอวี PrEP (PrEP Sub-study) ส่งต่อรักษาตามสิทธิการรักษาพยาบาล เช่น ประกันสังคม บัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า เป็นต้น 5-Dec-18

8 Treat บริการตรวจหาค่า CD4 หลังการตรวจเอชไอวีทันที สำหรับเคสผลเลือดบวก
สนับสนุนการเข้าถึงการรักษาด้วยยาต้านไวรัส เช่น การย้ายสิทธิ และการนำพาเข้าสู่การรับบริการ ให้บริการจ่ายยาต้านไวรัส (ภายใต้โครงการวิจัย) ให้การดูแลและสนับสนุนทางด้านจิตใจ ส่งต่อและติดตามการรักษาซิฟิลิส 5-Dec-18

9 Retain Negative ติดตามเคสให้มาตรวจเลือดซ้ำ ให้บริการ PrEP Positive
ติดตามเคสให้อยู่ในระบบการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งติดตามการตรวจ CD4, Viral load ดูแลและสนับสนุนวินัยการกินยา และอื่นๆ 5-Dec-18

10 โครงการ Princess PrEP “เพร็พ พระองค์โสม”
5-Dec-18

11 สถิติผู้รับบริการ ภายใน ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้งรามคำแหง
ตรวจหาเชื้อเอชไอวี และตรวจคัดกรองซิฟิลิส (คน*) เฉลี่ยที่ 342 รายต่อเดือน * ทั้งรายใหม่และรายเก่า 5-Dec-18

12 สถิติผู้รับบริการ ภายใน ศูนย์สุขภาพฟ้าสีรุ้งรามคำแหง
การให้บริการ PrEP (คน) 5-Dec-18

13 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 9 ศูนย์บริการชุมชน (DIC : Drop in Center) สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย วันที่ 13 มกราคม 2559 5-Dec-18

14 5-Dec-18

15 5-Dec-18

16 5-Dec-18

17 ข้อเสนอแนะในภาพรวม จัดทำป้ายหรือสติ๊กเกอร์แสดงวันเปิด-ปิด บริการและข้อตกลงในการรับบริการที่ชัดเจน จัดทำป้ายบอกทางรับบริการที่ศูนย์ สิ่งที่ศูนย์บริการชุมชนขอรับการสนับสนุนจากสำนักโรคเอดส์ วัณโรค และโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์ มีหลายภาคส่วนเข้ามาให้การสนับสนุน ทั้ง รักษ์ไทย UNAIDS แต่มาเป็นระยะๆ หาก งบประมาณปี 2559 หมดไป GF ไม่มีทุนสนับสนุน มีแนวทางจะช่วยให้ก้าวต่อไปอย่างไร ควรมีระบบการเก็บข้อมูลและช่องทางการรายงานข้อมูลที่ไม่หลากหลายและไม่ซ้ำซ้อน อยากขยายพื้นที่ให้บริการ สามารถขยายผลมาตรฐานศูนย์บริการชุมชนเพื่อรับการสนับสนุนจากแหล่งทุนอื่นได้ ต้องการอุปกรณ์สำหรับเจาะเลือดและถุงอนามัยสตรี 5-Dec-18

18 การประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน 9 ศูนย์บริการชุมชน ครั้งที่ 2 (DIC : Drop in Center) ณ สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มิถุนายน 2559 5-Dec-18

19 ด้านการติดตามประเมินผล
สรุปผลการประเมิน ครั้งที่ 2 สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับเพชร (Diamond) เกณฑ์การประเมิน ด้านสถานที่ ด้านบริหารจัดการ ด้านบริการ ด้านการติดตามประเมินผล 5-Dec-18

20 ขอบคุณครับ 5-Dec-18


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานมาตรฐานศูนย์บริการชุมชน สมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google