งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียนชื่อ “เรื่อง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียนชื่อ “เรื่อง”"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียนชื่อ “เรื่อง”
ความมุ่งหมายของการเขียนชื่อเรื่อง ๑. ให้รู้ใจความที่ย่อสั้นที่สุดของหนังสือ ๒. ให้สะดวกแก่การเก็บค้น ๓. ให้สะดวกแก่การอ้างอิง

2 “เรื่อง”ที่ดี มีลักษณะ
๑. ย่อสั้นที่สุด ๒. เป็นประโยคหรือเป็นวลี ๓. พอรู้ใจความว่าเป็นเรื่องอะไร ๔. เก็บค้นอ้างอิงได้อ้าง ๕. แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นได้

3 เก็บค้นอ้างอิงได้ง่าย
๑. ผู้เก็บ อ่านชื่อเรื่องก็สามารถแยกเก็บเข้าหมวดหมู่ ตามประเภทเรื่องได้ ๒. ผู้ค้น พอบอกชื่อเรื่องก็สามารถค้นหาได้ โดยไม่ยุ่งยาก ๓. ผู้อ้างอิง สามาถบอกชื่อเรื่องให้ผู้อื่นเข้าใจได้ โดยไม่สับสนไขว้เขว

4 การเขียนเรื่อง การขึ้นต้นด้วยกริยา จะชัดเจนดี
เช่น ขออนุมัติ ขออนุญาต ขอให้ ๒. การขึ้นต้นด้วยคำนาม จะไม่ชัดเจน เช่น เครื่องพิมพ์ดีด

5 เรื่องที่ยาวเกินความจำเป็น
เรื่อง การลงโทษข้าราชการพลเรือนที่กระทำผิดวินัยข้าราชการ พลเรือน เรื่อง การลงโทษข้าราชการ เรื่องที่ไม่เป็นประโยคหรือวลี เรื่อง เครื่องพิมพ์ดีด เรื่อง เครื่องพิมพ์ดีดหาย เรื่อง การซื้อเครื่องพิมพ์ดีด เรื่องที่ไม่รู้ใจความ เรื่อง แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

6 เรื่องที่เก็บค้นอ้างอิงยาก
เรื่อง ซ่อมถนน เรื่อง ซ่อมถนนที่เสียหายเพราะน้ำท้วม เรื่อง การซ่อมถนนสุขุมวิทซอย ๒๑ เรื่องที่แยกความแตกต่างจากเรื่องอื่นไม่ได้ เรื่อง ขอความร่วมมือ เรื่อง ขอความร่วมมือในการจัดสัมมนานักบริหาร เรื่อง ขอความร่วมมือในการสำรวจสำมะโนประชากร

7 ขออนุมัติเลื่อนเงินเดือนเป็นกรณีพิเศษ ขออนุญาตนำเงินตราออกนอกประเทศ ขอผ่อนผันการคัดเลือกเข้ารับราชการทหาร ขอหารือเกี่ยวกับระเบียบสารบรรณ ขอเชิญวิทยากรบรรยาย

8 หลักการเขียนหนังสือราชการ
หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ ๑. เขียนให้ถูกต้อง ๒. เขียนให้ชัดเจน ๓. เขียนให้รัดกุม ๔. เขียนให้กะทัดรัด ๕. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์

9 การเขียนให้ถูกต้อง ถูกแบบ ๒. ถูกเนื้อหา ๓. ถูกหลักภาษา ๔. ถูกความนิยม
ถูกแบบ ๒. ถูกเนื้อหา ๓. ถูกหลักภาษา ๔. ถูกความนิยม ๕. ถูกใจผู้ลงนาม

10 คือ การจัดทำหนังสือให้ถูกรูปแบบและโครงสร้างของหนังสือราชการ
เขียนให้ถูกแบบ คือ การจัดทำหนังสือให้ถูกรูปแบบและโครงสร้างของหนังสือราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖ ก่อนจะเขียนหนังสือติดต่อราชการจะต้องพิจารณาก่อนว่าจะใช้หนังสือแบบใดสำหรับติดต่อราชการ เช่น รูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายนอก รูปแบบและโครงสร้างหนังสือภายในรูปแบบ รูปแบบและโครงสร้างหนังสือประทับตรา

11 การเขียนให้ถูกต้อง ถูกแบบ ๒. ถูกเนื้อหา ๓. ถูกหลักภาษา ๔. ถูกความนิยม
ถูกแบบ ๒. ถูกเนื้อหา ๓. ถูกหลักภาษา ๔. ถูกความนิยม ๕. ถูกใจผู้ลงนาม

12 การเขียนให้ถูกเนื้อหา
เนื้อหาหรือข้อความของหนังสือราชการทั่วไปควรประกอบด้วยเนื้อหา ๓ ส่วน ดังนี้ ๑. ส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้มีหนังสือไป ๒. ส่วนความประสงค์ที่ทำให้มีหนังสือไป ๓. ส่วนสรุปความ

13 ด้วยกรมสรรพากรจะจัดการฝึกอบรมการเขียนหนังสือราชการ ให้กับข้าราชการบรรจุใหม่หลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตำแหน่งระดับ ๓ จำนวน ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ และกำหนดให้มีการบรรยายวิชาระเบียบงานสารบรรณ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมฤดีมาศ โรงแรมสยามซิตี้เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ส่วนเหตุ กรมสรรพากรพิจารณาเห็นว่าสำนักนายกรัฐมนตรีมีวิทยากร ที่มีความรู้ในหัวข้อวิชาระเบียบงานสารบรรณ จึงขอเรียนเชิญวิทยากรจากสำนักนายกรัฐมนตรีไปบรรยายหัวข้อวิชาตามวัน เวลาและสถานทีดังกล่าว ส่วน ความประสงค์ ส่วนสรุปความ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์วิทยากรบรรยายดังกล่าวด้วย จักขอบคุณมาก

14 การเขียนให้ถูกเนื้อหา
สำหรับหนังสือประทับตรา นิยมเขียนเนื้อหาหรือข้อความของหนังสือเฉพาะ ส่วนความประสงค์ที่ทำให้มีหนังสือไป ไม่นิยมเขียนให้มี ส่วนที่เป็นเหตุที่ทำให้มีหนังสือไป และ ส่วนสรุปความ

15 สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙
ที่ นร ๐๑๐๕/ว ๒๒๙ ถึง กระทรวงมหาดไทย ส่วน ความประสงค์ สำนักนายกรัฐมนตรีขอส่งหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบวันสถาปนาปีที่ ๗๐ มาเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการต่อไป สำนักนายกรัฐมนตรี ๒๘ มิถุนายน ๒๕๔๙ ภาคภูมิ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร. ๐ ๒๒๘๒ ๒๖๙๔ โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๗๘๙๖

16 คำเริ่มต้นของการเขียนส่วนที่เป็นเหตุที่มีหนังสือไป
นิยมใช้คำเริ่มต้นหนังสือ ดังนี้ × ๑. ด้วย นั้น ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป ๒. เนื่องจาก ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป ๓. ตาม นั้น ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป ๔. ตามที่ นั้น ตามด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป ๕. อนุสนธิ นั้น ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป

17 ส่วนเหตุที่มีหนังสือไป
ในกรณีที่เป็นการเริ่มเรื่องใหม่ ไม่เคยติดต่อ หรือรับรู้กันมาก่อน ให้เริ่มต้นการเขียนหนังสือส่วนที่เป็นเหตุด้วยคำว่า “ด้วย” หรือ “เนื่องจาก” × ด้วย นั้น ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป ควรใช้เป็นการบอกกล่าวเล่าเหตุหรือเกริ่นขึ้นมาลอย ๆ เนื่องจาก ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป ใช้ในกรณีที่อ้างเป็นเหตุอันหนักแน่นที่จำเป็นต้องมี หนังสือไป

18 ตัวอย่างการเริ่มเรื่องใหม่
แบบที่ ๑ × ด้วย นั้น ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป ด้วยกรมสรรพกรจะจัดการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการให้กับข้าราชการบรรจุใหม่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับ ๓ จำนวน ๕๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ และกำหนดให้มีการบรรยายวิชาระเบียบงานสารบรรณ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมฤดีมาศ โรงแรมสยามซิตี้ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

19 ตัวอย่างการเริ่มเรื่องใหม่
แบบที่ ๒ เนื่องจาก ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ อนุมัติให้กรมการปกครองใช้เงินงบกลางสร้างอาคารที่ทำการของกรมการปกครองใหม่ในวงเงินงบประมาณ ๓๐๐ ล้านบาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย กรมการปกครองจึงขอให้สำนักงบประมาณได้พิจารณาจัดสรรเงินงบกลางให้กรมการปกครองด้วย

20 แบบอ้างเรื่องเดิม แบบที่ ๑
ตาม นั้น ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป กรณีเขียนหนังสือภายนอก อ้างถึง หนังสือกรมสรรพกร ที่ กค ๐๑๐๓/๑๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมสรรพากรแจ้งว่า จะจัดการอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการให้เจ้าพนักงานธุรการ ระดับ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ และขอเชิญข้าราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นวิทยากรบรรยาย วิชาระเบียบงานสารบรรณ ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมฤดีมาศ โรงแรมสยามซิตี้ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

21

22 ที่ นร ๑๒๐๔/๒๓๖๘ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐ ๑๕ มีนาคม ๒๕๓๘ เรื่อง วิทยากรบรรยาย เรียน อธิบดีกรมปศุสัตว์ อ้างถึง หนังสือกรมปศุสัตว์ ด่วนมาก ที่ กษ ๐๖๑๐/๒๖๓๕ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๘ ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมปศุสัตว์แจ้งว่า จะจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนางาน บริหารทั่วไป” จำนวน ๓ รุ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๓๘ น ณ โรงแรมสวนบัวธานีรีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๔ เมษายน ๒๕๓๘ ณ โรงแรมภูเก็ตไอแลนด์รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๓๘ ณ โรงแรมพาวีเลี่ยนริมแควธานีรีสอร์ทจังหวัดกาญจนบุรี จึงขอเชิญ เจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรดังกล่าวความ ละเอียดแจ้งแล้ว นั้น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้ว มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ กองกฎหมายและระเบียบกลาง มาเป็นวิทยากรบรรยาย ดังนี้

23 แบบอ้างเรื่องเดิม แบบที่ ๑
ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป ตาม นั้น กรณีเขียนหนังสือภายใน × × × × × × × × × × × × × × × × × อ้างถึง หนังสือกรมศุลกากร ที่ กค ๐๕๐๓/๑๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ × × ตามหนังสือกรมศุลกากร ที่ กค ๐๕๐๓/๑๐ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๔๗ กรมศุลกากรแจ้งว่า จะจัดการอบรมหลักสูตรการเงินการคลังให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร ระดับ ๓ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ และขอเชิญข้าราชการกรมสรรพากร เป็นวิทยากรบรรยาย วิชาภาษีอากร ในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๔๗ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ ณ ห้องประชุมฤดีมาศ โรงแรมสยามซิตี้ เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้ว นั้น

24 การใช้รูปแบบหนังสือในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี
บันทึกข้อความ สำนักกฎหมายและระเบียบกลาง โทร ๒๖๔ ส่วนราชการ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่ วันที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๓๘ การใช้รูปแบบหนังสือในการเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรี เรื่อง เรียน ผู้อำนวยการกองกลาง ตามหนังสือกองกลาง ที่ นร ๐๑๐๑/๙๖๐ ลงวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๐ ได้เสนอ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ผ่าน รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และ สำนักกฎหมายและ- ระเบียบกลางเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งว่า ในการนำส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีสมควรจะใช้หนังสือภายนอกหรือหนังสือภายในติดต่อกับ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี โดยกองกลางได้เสนอความเห็นในการใช้หนังสือดังกล่าว เพื่อประกอบการพิจารณา ๒ ประการ ดังความละเอียดแจ้งอยู่แล้วนั้น สำนักกฎหมายและระเบียบกลางพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ใช้หนังสือภายนอก ติดต่อกับสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีและเสนอความเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาต่อคณะรัฐมนตรีตามที่เคยปฏิบัติมาต่อไปตามเดิมและได้นำ เรื่องนี้เสนอปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมีคำสั่งเห็นชอบตามที่สำนักกฎหมาย- และระเบียบกลางเสนอ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือสำนักกฎหมายและ- ระเบียบกลาง ที่ นร ๐๑๐๖/๑๒๑๖ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

25 แบบอ้างเรื่องเดิม แบบที่ ๒
แบบอ้างเรื่องเดิม แบบที่ ๒ ตามด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป ตามที่ นั้น ตามที่ได้เกิดพายุไต้ฝุ่นเกย์ที่จังหวัดชุมพรเมื่อวันที่ เดือน พ.ศ เป็นเหตุทำให้ประชาชนเป็นจำนวนมากได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง ขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และไร้ที่อยู่อาศัย นั้น กรมประชาสงเคราะห์จึงขอเชิญชวนข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของส่วนราชการนี้ร่วมกันบริจาคเงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่ม

26 แบบอ้างเรื่องเดิม แบบที่ ๓
ตามด้วยเหตุที่มีหนังสือไป อนุสนธิ นั้น อนุสนธิมติคณะกรรมการ ในการประชุม ครั้งที่..../...เมื่อวันที่ ได้มอบหมายให้กรม รับเรื่อง ไปพิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรม นั้น

27 ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม อย่างไร
ส่วนเหตุ 5W 1H WHO WHAT WHERE WHEN WHY HOW ใคร ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ ทำไม อย่างไร

28 การเขียนให้ถูกต้อง ถูกแบบ ๒. ถูกเนื้อหา ๓. ถูกหลักภาษา ๔. ถูกความนิยม
ถูกแบบ ๒. ถูกเนื้อหา ๓. ถูกหลักภาษา ๔. ถูกความนิยม ๕. ถูกใจผู้ลงนาม

29 หลักภาษาไทยที่ควรระวัง มี ๒ เรื่อง
ถูกหลักภาษา หลักภาษาไทยที่ควรระวัง มี ๒ เรื่อง รูปประโยค ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ

30 ประโยคแต่ละประโยคต้องมีกริยาเสมอ
รูปประโยค ประธาน กริยา กรรม ประโยคแต่ละประโยคต้องมีกริยาเสมอ ประธานและกรรมของประโยคอาจละไว้ ในฐานที่เข้าใจ ข้อความอาจจะประกอบด้วยประโยค หลายประโยค โดยเชื่อมด้วยคำสันธาน เช่น และ กับ รวมทั้ง ตลอดจน

31 รูปประโยค ไม่มีกรรม รถใหญ่วิ่งช้า รถเล็กวิ่งเร็ว
ไม่มีกรรม รถใหญ่วิ่งช้า รถเล็กวิ่งเร็ว มีกรรม รถสีดำชนรถสีขาว รถสีดำชนรถสีขาวดังสนั่น ประธานร่วม อธิบดีแก่หกล้มหัวฟาดพื้นและตายในเวลาต่อมา คนอ้วนกินอาหารหนักได้มากและกินอาหาร หวานได้มากด้วย กริยาร่วม อธิบดีแก่กับอธิบดีหนุ่มไปเที่ยวด้วยกัน อธิบดีแก่กับอธิบดีหนุ่มเล่นหมากรุกด้วยกัน

32 ถูกหลักภาษา หลักภาษาไทยที่ควรระวัง มี ๒ เรื่อง ๑. รูปประโยค
๒. ความสัมพันธ์ระหว่างข้อความ

33 วิเคราะห์ความสัมพันธ์
ประโยคประกอบด้วย ประธาน กริยา กรรม ก.พ. ลงมติให้สำนักงานผู้ดูแลนักเรียน จัดหาสถานศึกษาและเรื่องอื่น ๆ ให้นักเรียนผู้นี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนจัดหาสถานศึกษา และเรื่องอื่น ๆ ให้นักเรียนผู้นี้

34 สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนจัดหาสถานศึกษา และเรื่องอื่น ๆ ให้นักเรียนผู้นี้
สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนจัดหาสถานศึกษาให้นักเรียนผู้นี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนจัดหาเรื่องอื่น ๆ ให้นักเรียนผู้นี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนจัดการเรื่องอื่น ๆ ให้นักเรียนผู้นี้ สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนจัดหาสถานศึกษาและจัดการ เรื่องอื่น ๆ ให้นักเรียนผู้นี้

35 การเขียนให้ถูกต้อง ถูกแบบ ๒. ถูกเนื้อหา ๓. ถูกหลักภาษา ๔. ถูกความนิยม
ถูกแบบ ๒. ถูกเนื้อหา ๓. ถูกหลักภาษา ๔. ถูกความนิยม ๕. ถูกใจผู้ลงนาม

36 สรรพนาม ถ้อยคำ สำนวน วรรคตอน
ถูกความนิยม สรรพนาม ถ้อยคำ สำนวน วรรคตอน

37 ความนิยมในสรรพนาม การใช้สรรพนามแทนผู้มีหนังสือไป
เนื่องจากผู้ลงนามในหนังสือราชการ เป็นการ ลงนามในฐานะเป็นตัวแทนของส่วนราชการ จึงนิยมใช้ชื่อส่วนราชการเป็นสรรพนามแทนผู้ลงนามในหนังสือไป จะไม่นิยมใช้ข้าพเจ้า กระผม

38 ตัวอย่าง ใช้ชื่อส่วนราชการเป็นสรรพนาม
ตัวอย่าง ใช้ชื่อส่วนราชการเป็นสรรพนาม กรมสรรพากรพิจารณาแล้วเห็นว่า กระทรวงแรงงานขอหารือว่า กระทรวงมหาดไทยพิจารณาแล้วขอเรียนว่า ไม่นิยมใช้ ข้าพเจ้าขอเรียนว่า กระผมขอเรียนว่า เว้นแต่จะเป็นการลงนามในหนังสือในฐานะส่วนตัว

39 สรรพนาม สำนักนายกรัฐมนตรี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สำนักนายกรัฐมนตรีจะจัดการฝึกอบรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะจัดการฝึกอบรม กองการเจ้าหน้าที่จะจัดการฝึกอบรม/คณะอักษรศาสตร์จะจัด ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

40 สรรพนาม ถ้อยคำ สำนวน วรรคตอน
ความนิยม สรรพนาม ถ้อยคำ สำนวน วรรคตอน

41 ความนิยมในถ้อยคำ สำนวน
ให้ใช้ภาษาราชการ ไม่ใช้ภาษาพูด ๑. พร้อมนี้ได้แจ้งไปทางจังหวัดแล้วเหมือนกัน ทั้งนี้ได้แจ้งให้จังหวัดทราบด้วยแล้ว ๒. ไม่มีข้อเท็จจริงอะไรเพิ่มเติม ไม่มีข้อเท็จจริงอันใดเพิ่มเติม ๓. ประชาชนได้รับความเดือดร้อนแสนสาหัส ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างยิ่ง

42 ความนิยมในถ้อยคำ สำนวน
ถึงตอนนี้ บัดนี้ ๓ อาทิตย์ ๓ สัปดาห์ เวลาผ่านมานานแล้ว เวลาล่วงเลยมานานแล้ว ตายตัว ถาวร ยังไม่รับแจ้งผลการพิจารณาเลย ยังไม่รับแจ้งผลการพิจารณาแต่ประการใด แต่งตัว แต่งกาย เครื่องบินตกผู้โดยสารตายหมด ไม่มีใครรอด เครื่องบินตกผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมด ไม่มีผู้ใดรอดชีวิต การปฏิบัติดังกล่าวผิดระเบียบ การปฏิบัติดังกล่าวยังไม่สอดคล้องกับที่ระเบียบกำหนด ไม่รู้มาก่อนว่าต้องการข้อมูล เป็น ไม่ทราบว่าประสงค์จะขอรับข้อมูล

43 โรคหมาบ้า ควรใช้ โรคพิษสุนัขบ้า
โรคหมาบ้า ควรใช้ โรคพิษสุนัขบ้า เจอ ควรใช้ พบ บอกว่า ควรใช้ แจ้งว่า เยอะแยะ ควรใช้ มากมาย ให้แจ้งเรื่องนี้ไปได้เลย ให้แจ้งเรื่องนี้ไปให้ส่วนราชการทราบได้ อธิบดีถูกเชิญให้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์ อธิบดีได้รับเชิญให้เป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์

44 คิด ควรใช้ คำนวณ ขณะนี้มีปริมาณคำขอที่เข้าสู่การพิจารณา ปริมาณปีละ ๓,๐๐๐ คดี รวมกับเอกสารที่ เก็บรักษาไว้ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ จนถึงปัจจุบัน อีกประมาณ ๓๖๐,๐๐๐ คดี คิดประมาณ เป็นจำนวนเอกสารไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐,๐๐๐ แผ่น

45 คำเสริมสร้าง คำทำลาย คำทำลาย ไม่ตั้งใจศึกษาจึงสอบตก
คำเสริมสร้าง คำทำลาย คำทำลาย ไม่ตั้งใจศึกษาจึงสอบตก คำเสริมสร้าง ถ้าตั้งใจศึกษาก็คงสอบได้ โครงการที่เสนอใช้ไม่ได้ โครงการที่เสนอเป็นโครงการที่ดี แต่ยังไม่เหมาะสมที่ดำเนินการขณะนี้ ท่านเข้าใจผิด ความเข้าใจของท่านยังคาดเคลื่อน

46 ขอให้นำเสนอต่อไปด้วย โปรดนำเสนอต่อไป
คำบังคับ คำขอร้อง ขอให้ส่ง โปรดส่ง ขอให้ไปติดต่อ โปรดไปติดต่อ ขอให้นำเสนอต่อไปด้วย โปรดนำเสนอต่อไป

47 สรรพนาม ถ้อยคำ สำนวน วรรคตอน
ความนิยม สรรพนาม ถ้อยคำ สำนวน วรรคตอน

48 ความนิยมในวรรคตอน ด้วยปรากฏว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า...... คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ จึงเรียนมาเพื่อ

49 วรรคตอน ด้วยปรากฏว่ามีกรณีที่ข้าราชการกระทำการทุจริตเกี่ยวกับเงินฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการ และผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษสถานเบา โดยเห็นว่าการปฏิบัติเกี่ยวกับงานฌาปนกิจไม่ใช่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ การกระทำดังกล่าวไม่เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ก.พ. ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่พระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.๒๕๑๙ บัญญัติให้ถือว่าการฌาปนกิจสงเคราะห์ของส่วนราชการที่ได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว เป็นงานที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ดังนั้น การทุจริตเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการทีการฌาปนกิจสงเคราะห์ส่วนราชการนั้นได้ขึ้นทะเบียนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยกำหนดแล้ว จึงเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ เป็นความผิดร้ายแรงที่จะต้องลงโทษสถานหนัก และมีมติคณะรัฐมนตรีวางแนวทางการลงโทษไว้ว่า ควรไล่ออกจากราชการ จะปรานีลดหย่อนผ่อนโทษลงได้ก็เพียงปลดออก ก.พ. จึงลงมติให้ซ้อมความเข้าใจในเรื่องนี้มาเพื่อกระทรวง ทบวง กรมและจังหวัดทราบและถือเป็นหลักปฏิบัติต่อไป จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอได้โปรดแจ้งให้ข้าราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการฌาปนกิจสงเคราะห์ข้าราชการทราบ และสังวรณ์ไว้ด้วย

50 ยานี้ดี กินแล้วแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน
วรรคตอน ยานี้ดี กินแล้วแข็ง แรงไม่มี โรคภัยเบียดเบียน ยานี้ดี กินแล้วแข็งแรง ไม่มีโรคภัยเบียดเบียน เด็กกินกล้วย แขกร้อนจนลิ้นพอง เด็กกินกล้วยแขก ร้อนจนลิ้นพอง ห้ามข้าราชการสตรีนุ่งกางเกง ในเวลาปฏิบัติราชการ ห้ามข้าราชการสตรีนุ่งกางเกงใน เวลาปฏิบัติราชการ

51 หางเสียง อนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการต่อไป อนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศได้ ขอเชิญท่านไปพบเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการให้เรียบร้อยต่อไป

52 ตัวสะกด การันต์ ต้องถูกต้อง
ประสพการณ์ ที่ถูกต้อง ประสบการณ์ อนุญาติ ที่ถูกต้อง อนุญาต เจตนารมย์ ที่ถูกต้อง เจตนารมณ์ หลีกเลี่ยงคำที่มีความหมายขัดแย้งกัน ตำรวจค่อย ๆ คลานเข้าโอบล้อมผู้ร้ายอย่างรวดเร็ว

53 การเชื่อมคำหรือประโยคไม่นิยมใช้คำเชื่อมซ้ำ
และ กับ รวมทั้ง ตลอดจน ๑. การจัดระเบียบพนักงาน รวมทั้งและการกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือนพนักงานเทศบาล ให้ตราเป็น พระราชกฤษฎีกา ๒. จะถือว่าผู้ใดกระทำผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ได้ ก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีหน้าที่ราชการ และได้กระทำการหรือละเว้นกระทำการตามหน้าที่นั้นโดยมิชอบ กับและจะต้องมีเจตนาที่จะให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์อันมิชอบ × ×

54 การเชื่อมคำหรือประโยคไม่นิยมใช้คำเชื่อมซ้ำ
ที่ ซึ่ง อัน คนที่เป็นพลเมืองของประเทศใด ซึ่งที่ทำการอันที่เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศนั้นควรได้รับการประณามว่าเป็นผู้ทรยศต่อประเทศชาติ × ×

55 คำ จัก จะ จัก เป็น คำช่วยกริยา บอกกาลภายหน้า แสดงเจตจำนง เช่น จักกิน จักนอน จะ เป็น คำช่วยกริยา บอกอนาคต เช่น จะไป จะนอน จะขอบคุณมาก

56 ๑. ถูกแบบ ๒. ถูกเนื้อหา ๓. ถูกหลักภาษา ๔. ถูกความนิยม ๕. ถูกใจผู้ลงนาม
การเขียนให้ถูกต้อง ๑. ถูกแบบ ๒. ถูกเนื้อหา ๓. ถูกหลักภาษา ๔. ถูกความนิยม ๕. ถูกใจผู้ลงนาม

57 หลักการเขียนหนังสือราชการ
หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ ๑. เขียนให้ถูกต้อง ๒. เขียนให้ชัดเจน ๓. เขียนให้รัดกุม ๔. เขียนให้กะทัดรัด ๕. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์

58 หลักการเขียนหนังสือราชการ
เขียนให้ชัดเจน ชัดเจนในเนื้อความ ชัดเจนในจุดประสงค์ ชัดเจนในวรรคตอน

59 หลักการเขียนหนังสือราชการ
เขียนให้ชัดเจน สามวันจากนารีเป็นอื่น

60 หลักการเขียนหนังสือราชการ
ชัดเจนในจุดประสงค์ กรม จึงขอเรียนเชิญวิทยากรจาก สำนักนายกรัฐมนตรีไปบรรยายวิชาระเบียบ งานสารบรรณ ในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒. ๐๐ น.

61 หลักการเขียนหนังสือราชการ
เขียนให้ชัดเจนในวรรคตอน

62 หลักการเขียนหนังสือราชการ
หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ ๑. เขียนให้ถูกต้อง ๒. เขียนให้ชัดเจน ๓. เขียนให้รัดกุม ๔. เขียนให้กะทัดรัด ๕. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์

63 หลักการเขียนหนังสือราชการ
เขียนให้รัดกุม มีความหมายเดียว ครอบคลุมเนื้อหา

64 เขียนให้รัดกุม การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน เลื่อนได้ปีละ หนึ่งขั้น การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน ปกติเลื่อนได้ปีละหนึ่งขั้น ขออภัยที่ไม่อาจให้ใช้สถานที่ในวันดังกล่าวได้ หากเป็นวันอื่นก็ไม่ขัดข้อง ขออภัยที่ไม่อาจให้ใช้สถานที่ในวันดังกล่าวได้ หากเป็นวันอื่นและสถานที่ว่างก็ไม่ขัดข้อง

65 หลักการเขียนหนังสือราชการ
หลักทั่วไปที่นิยมยึดถือในการเขียนหนังสือราชการ ๑. เขียนให้ถูกต้อง ๒. เขียนให้ชัดเจน ๓. เขียนให้รัดกุม ๔. เขียนให้กะทัดรัด ๕. เขียนให้บรรลุวัตถุประสงค์

66 หลักการเขียนหนังสือราชการ
เขียนกะทัดรัด ไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ไม่ใช้คำซ้ำ ไม่เขียนวกวน

67 เขียนกะทัดรัด เขียนโดยไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ขอให้กรมการปกครองดำเนินการสืบสวนให้ได้ ความว่าผู้ใดทุจริต ยักยอกเงินรายนี้ ขอให้กรมการปกครองสืบสวนให้ได้ความว่าผู้ใดทุจริต ยักยอกเงินรายนี้ ทางจังหวัดพิจารณาแล้วขอเรียนว่า จังหวัดพิจารณาแล้วขอเรียนว่า × × × ×

68 × × × × × × × × × × × × เขียนกะทัดรัด
เขียนโดยไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ด้วยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรฝ่ายอำนวยการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนภารกิจหน้าที่ที่สำคัญของฝ่ายอำนวยการ และเพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ ความชำนาญให้สามารถปฏิบัติงานฝ่ายอำนวยการได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กำหนดการฝึกอบรมรุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๐ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการตำรวจระดับ รองสารวัตร จำนวน ๗๐ คน และ รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒ – ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๐ มีผู้เข้ารับการอบรมเป็นข้าราชการตำรวจระดับ ผู้บังคับหมู่ จำนวน ๗๐ คน ณ ห้องภัทรบอลรูม โรงแรมเสนาเพลส ถนนพหลโยธิน ๑๑ กรุงเทพมหานคร โดยในหลักสูตรการฝึกอบรมได้กำหนดให้มีการบรรยายหัวข้อวิชา “งานสารบรรณและการร่างหนังสือราชการ” × × × × × × × × × × × ×

69 × × × × × เขียนให้กะทัดรัด
เขียนโดยไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย ผู้นี้ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยไม่ชอบ เพื่อ่ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ซึ่งการกระทำเช่นนี้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ซึ่งจะต้องได้รับโทษไล่ออกจากราชการ ซึ่งมีมติคณะรัฐมนตรีว่าจะปรานีลดหย่อนโทษลงมาได้เพียงปลดออก ซึ่งจะลดโทษลงมาเป็นให้ออกไม่ได้ × × × × ×

70 × × × × เขียนให้กะทัดรัด เขียนโดยไม่ใช้คำฟุ่มเฟือย
คณะกรรมการได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๔๗ โดยในการประชุมดังกล่าว ปรากฏว่าได้มีการพิจารณาให้มีการเปลี่ยนแปลงบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งในคณะอนุกรรมการ × × × ×

71 ไม่ใช้คำซ้ำ ผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมด ไม่มีผู้ใดรอดชีวิต
เครื่องบินตกที่ประเทศฝรั่งเศส ผู้โดยสารเสียชีวิตทั้งหมด ไม่มีผู้ใดรอดชีวิต ไม่มีผู้ใดรอดชีวิต เป็นคำซ้ำไม่ต้องเขียน สถานีตำรวจนครบาลนางเลิ้งได้รับแจ้งว่า มีศพผู้เสียชีวิตลอยน้ำในคลองผดุงกรุงเกษม ผู้เสียชีวิต เป็นคำซ้ำไม่ต้องเขียน

72 เขียนวกวน สิทธิที่จะได้รับค่าขนสิ่งของกลับนั้น ผู้ที่จะได้รับสิทธิดังกล่าวก็เฉพาะนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเท่านั้น สำหรับกรณีผู้นี้ซึ่งได้รับทุนของรัฐบาลต่างประเทศไปศึกษา จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าขนสิ่งของดังกล่าว นักเรียนทุนรัฐบาลไทยเท่านั้น ที่มีสิทธิได้รับค่าขนสิ่งของกลับ สำหรับกรณีผู้นี้ได้ทุนของรัฐบาลต่างประเทศไปศึกษา จึงไม่มีสิทธิได้รับค่าขนสิ่งของดังกล่าว

73 ส่วนสรุปความ จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาให้ทราบด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปด้วย

74 ทักษะที่ใช้ในการร่างหนังสือ
การอ่าน การคิด จับประเด็น สรุปความ การเขียน

75 เสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชา
“บันทึก” คือ ข้อความซึ่งผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้บังคับบัญชา สั่งการแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือข้อความที่ เจ้าหน้าที่ หรือหน่วยงานระดับต่ำกว่า ส่วนราชการระดับกรมติดต่อกันในการปฏิบัติ ราชการ โดยปกติให้ใช้ กระดาษบันทึกข้อความ

76 การเขียนบันทึก บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา บันทึกสั่งการของผู้บังคับบัญชา
บันทึกติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่ บันทึกติดต่อระหว่างส่วนราชการ

77 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชา
บันทึกย่อเรื่อง บันทึกรายงาน บันทึกขออนุญาต ขออนุมัติ บันทึกเสนอความเห็น

78 หลักการบันทึก ปัญหา ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย ข้อพิจารณา ข้อเสนอ
ประเด็นที่เป็นปัญหาของเรื่องที่จะพิจารณา ข้อเท็จจริง ข้อมูลประกอบการพิจารณา ความเป็นมาของเรื่อง ข้อกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น กฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ข้อพิจารณา การวิเคราะห์เรื่องเพื่อเสนอความเห็น อย่างมีหลักเกณฑ์ ข้อเสนอ การเลือกวิธีการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด

79 หลักการบันทึก ๑. เรื่องเดิม
๑.๑ ในคราวประชุม ครม. เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ นรม. ได้มอบหมายให้ สงป. เป็นเจ้าภาพร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องพิจารณาเกี่ยวกับการประกันภัยรถราชการ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่บุคคลที่สามและเพื่อบรรเทาภาระค่าเสียหายที่พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบ

80 หลักการบันทึก ๑.๒ สงป. ได้เชิญผู้แทนกรมการประกันภัย กรมการขนส่งทางบก กรมบัญชีกลาง สปน. และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เข้าร่วมพิจารณาเรื่องนี้แล้ว มีความเห็นสรุปได้ ดังนี้ ๑.๒.๑ เห็นด้วยกับการคุ้มครองบุคคลผู้ประสบภัย จากรถราชการ และเห็นด้วยกับการบรรเทาภาระค่าเสียหายที่พนักงานขับรถต้องรับผิดชอบด้วยการจัดให้มีการเอาประกันภัยภาคบังคับ

81 หลักการบันทึก ๑.๒.๒ การประกันภัยภาคบังคับ ส่วนราชการเอาประกันภัยได้โดยไม่ต้องแก้ไข พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ๑.๒.๓ การประกันภัยโดยสมัครใจ ให้ส่วนราชการพิจารณาตามความเหมาะสมของภารกิจที่มีความจำเป็นและเสี่ยงภัยจริง ๆ เช่น รถที่ใช้ตรวจจับผู้กระทำความผิดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นต้น

82 หลักการบันทึก ๑.๒.๔ ค่าใช้จ่ายในการประกันภัยภาคบังคับและ
โดยสมัครใจชั้น ๓ รวมกันแล้ว ส่วนราชการอาจเอาประกันภัยได้ในอัตราไม่เกิน ๗,๖๐๐ บาท/คัน/ปี ๑.๒.๕ ส่วนราชการบางแห่งมีการประกันภัยรถราชการและรถประจำตำแหน่งโดยใช้เงินนอกงบประมาณ เป็นสวัสดิการแก่พนักงานขับรถและเงินส่วนตัวของผู้ใช้ รถประจำตำแหน่ง

83 หลักการบันทึก ๑.๒.๖ การประกันภัยชั้น ๑ และชั้น ๒ ยังไม่มีความจำเป็น ส่วนราชการสามารถบริหารจัดการ โดยนำเงินที่จะจ่ายเบี้ยประกันดังกล่าว ไว้ใช้ซ่อมรถราชการจะเหมาะสมและ คุ้มค่ากว่า

84 หลักการบันทึก ๒. ข้อเท็จจริง ๒.๑ สงป. ได้เสนอความเห็นในการกำหนดให้
รถราชการเอาประกันภัย ดังนี้ ๒.๑.๑ รถราชการของสำนักงานในต่างประเทศ มีมติ ครม. กำหนดหลักเกณฑ์ให้มีการประกันภัยรถยนต์ส่วนกลาง รถประจำตำแหน่งได้ในแบบคุ้มครองบุคคลที่สาม หรือตามที่กฎหมายประเทศนั้นกำหนดและกรณีที่จำเป็นต้องประกันภัยต่างไปจากที่กล่าวข้างต้น ให้ประกันภัยได้ตามความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศ เห็นควรให้มีการเอาประกันภัยตามหลักเกณฑ์เดิม

85 หลักการบันทึก ๒.๑.๒ ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปดำเนินการพิจารณาแก้ไข พรบ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้รถราชการต้องคุ้มครองผู้ประสบภัยในอัตราไม่น้อยกว่ารถเอกชนหรืออาจยกเลิกบทบัญญัติที่ยกเว้นรถราชการไม่ต้องจัดให้มีการประกันภัยความเสียหายเพื่อให้รถราชการต้องจัดให้มีการเอาประกันภัยภาคบังคับ เพื่อให้ผู้ประสบภัยจากรถราชการได้รับการคุ้มครองเทียบเท่ากับการประสบภัยจากรถเอกชน โดยให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้จ่ายค่าเบี้ยประกันภัยจากเงินใด ๆ ของส่วนราชการได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมกับภารกิจ

86 หลักการบันทึก ๒.๑.๓ การประกันภัยแบบสมัครใจชั้น ๓ ให้กระทรวงพาณิชย์รับไปพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และความเหมาะสม ของภารกิจและจำนวนรถที่หน่วยงานราชการจำเป็นต้องประกันภัย โดยพนักงานขับรถยังต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ยกเว้นกรณีอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และมิได้ประมาทเลินเล่อ ๒.๑.๔ สงป. จะร่วมกับส่วนราชการพิจารณากำหนดประเภท จำนวนและหลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจำจังหวัดให้เหมาะสมกับความจำเป็นต่อภารกิจของหน่วยงาน

87 หลักการบันทึก ๒.๒ สงป. ได้ขอให้ สลค. นำความเห็นดังกล่าวเสนอ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ๒.๓ สลค. ขอให้ สปน. พิจารณาเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของ ครม. ๓. ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย กรุณาลงนามหนังสือแจ้ง สลค. ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

88 หลักการบันทึก ๓. ข้อพิจารณา
สกร พิจารณาแล้วเห็นว่า เรื่องนี้ สงป. ได้มีหนังสือเชิญผู้แทน สปน. ไปเข้าร่วมในระยะเวลากระชั้นชิด ผู้แทน กคล. จึงไปเข้าร่วมประชุมพิจารณาเรื่องนี้กับสำนักงบประมาณ กรมการประกันภัย กรมการขนส่งทางบก กรมบัญชีกลาง และ สตช. แล้ว จึงเห็นสมควรให้ความเห็นชอบตามที่ สงป. เสนอ ๔. ข้อเสนอ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบด้วย กรุณาลงนามหนังสือแจ้ง สลค. ตามที่เสนอมาพร้อมนี้

89 บันทึกย่อเรื่อง เขียนให้รู้ใจความของเรื่องโดยสมบูรณ์ชัดเจน ให้เสียเวลาอ่านเรื่องให้น้อยที่สุด ให้เข้าใจเรื่องง่ายที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การเขียนชื่อ “เรื่อง”

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google