งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

2 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ / ว17 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2548 เรื่องมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

3 ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงานการสอน
ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงานการสอน ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น สายงานนิเทศการศึกษา

4 ประเภทผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงานการสอน ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครู

5 ชื่อวิทยฐานะ ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ

6 สายงานบริหารสถานศึกษา
ชื่อตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา

7 ชื่อวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการชำนาญการ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญพิเศษ

8 สายงานบริหารการศึกษา
ชื่อตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา

9 ชื่อวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญพิเศษ

10 ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น
สายงานนิเทศการศึกษา ชื่อตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์

11 ชื่อวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

12 มาตรฐานตำแหน่ง

13 ประเภท ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงาน การสอน
มาตรฐานตำแหน่ง ประเภท ผู้สอนในหน่วยงานการศึกษา สายงาน การสอน

14 ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานการสอน มีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการทำหน้าที่หลักด้านการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย มีการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้โดยเน้นความสำคัญทั้งความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงามและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

15 มาตรฐานตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง ครู
มาตรฐานตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง ครู หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียน ปฏิบัติงานทางวิชาการ ของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพนำเสนอความร่วมมือ กับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกัน พัฒนาเรียนรู้ การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

16 ลักษณะงานเพื่อปฏิบัติ
1. ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและ ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 2. จัดอบรมสั่งสอนและจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์

17 3. ปฏิบัติงานวิชาการของสถานศึกษา
4. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดระบบการดูแล ช่วยเหลือผู้เรียน 5. ประสานความร่วมมือกับผุปกครองและบุคคล ในชุมชนเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 6. ทำนุ บำรุง ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม แหล่ง เรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

18 7. ศึกษา วิเคราะห์วิจัย และประเมินพัฒนา
การของผู้เรียนเพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการสอน 8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

19 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ ทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับ ตำแหน่งนี้

20 2. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครูผู้ช่วยเป็นเวลา 2 ปี
โดยผ่านการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนา อย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ศึกษาใน กฎ ก.ค.ศ. หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

21 การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.1

22 ผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ใดผ่านการประเมินมีวิทยฐานะครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ หรือครูเชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 คศ. 3 คศ. 4 หรือ คศ. 5 ตามลำดับ

23 มาตรฐานวิทยฐานะ

24 มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

25 คุณภาพการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระ
มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระ การเรียนรู้ที่รับผิดชอบในระดับพื้นฐานมีความสามารถใน การออกแบบการเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน พัฒนา ผู้เรียน โดยแสดงความเห็นว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์จากแนวทางที่หลักสูตรกำหนดและ การพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ

26 มีทักษะการจัดการเรียนรู้และประเมินผล
ที่เหมาะสมกับสาระหรือกลุ่มสาระการเรียน ที่รับผิดชอบและความแตกต่างของผู้เรียนสามารถ พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ ของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้

27 เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
และจรรยาบรรณวิชาชีพ

28 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
1. ดำรงตำแหน่งครูที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการประเมินตาม หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือดำรง ตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

29 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
2. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 และให้ได้รับ เงินวิทยฐานครูชำนาญการพิเศษ

30 ชื่อวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ

31 ชื่อวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ ครูเชี่ยวชาญ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาผู้เรียนปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา พัฒนาตนเองและวิชาชีพ ประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกันพัฒนาผู้เรียน การบริการสังคมด้านวิชาการและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

32 คุณภาพการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้
มีความรู้ ความเข้าใจในสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบในระดับสูง มีความสามารถในการออกแบบ การเรียนรู้ บริหารจัดการชั้นเรียน โดยแสดงให้เห็นว่า มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย และนำผลไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอน และมีการพัฒนาตนเอง และพัฒนาวิชาชีพ

33 มีทักษะการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของสาระหรือกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่รับผิดชอบและความแตกต่างของผู้เรียน รวมทั้งมี การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สามารถพัฒนา ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของสาระหรือ กลุ่มสาระการเรียนรู้เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

34 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
1. ดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือ

35 2. ดำรงตำแหน่งครู ที่มีวิทยฐานะครูชำนาญ
การมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และ ผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด 3. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

36 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 และ ให้ได้รับเงินวิทยฐานะครูเชี่ยวชาญ

37 ชื่อวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

38 มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ หน้าที่และและความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับ มอบหมายจากผู้อำนวยการสถานศึกษา ในการช่วยบริหารกิจการ ของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน บุคคล การบริหารทั่วไป และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

39 คุณภาพการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและ มีความรอบรู้ทั่วไป ในระดับพื้นฐาน มีความสามารถ ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทั่วไป โดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีการปรับ ประยุกต์จากแนวทางที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดให้เหมาะสมกับ บริบทของสถานศึกษา และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ

40 มีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษา ส่งผลให้
ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมี ประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษา เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

41 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
1. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการหรือดำรงตำแหน่ง อื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะชำนาญการ- พิเศษ

42 2. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด
การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 และได้รับเงิน วิทยฐานะรองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

43 ชื่อวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

44 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผน การปฏิบัติ การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับ การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอื่นที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

45 คุณภาพการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงาน ในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานและมีความรอบรู้ทั่วไปในระดับพื้นฐาน มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้าน วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหารทั่วไป โดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์จากแนวทางที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและมีการพัฒนาตน และพัฒนาวิชาชีพ

46 มีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษา ส่งผลให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ จรรยาบรรณวิชาชีพ

47 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
1. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มีวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการหรือดำรง ตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด เทียบเท่ามาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่มีวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

48 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
2. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ.3 และได้รับ เงินวิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ

49 ชื่อวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

50 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา บังคับบัญชาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษา การวางแผนการปฏิบัติงาน การควบคุม กำกับ ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหารทั่วไป งานอื่นเกี่ยวข้อง และที่ได้รับมอบหมาย

51 คุณภาพการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร ในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน และมีความรอบรู้ทั่วไป ในระดับสูง มีความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป โดยแสดงให้เห็นว่ามีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย และนำผลไปใช้ในการพัฒนา สถานศึกษาและมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ

52 มีทักษะอย่างสูงในการบริหาร จัดการศึกษา
มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ การบริหาร จัดการศึกษา ส่งผลให้ครูและบุคลากร ในสถานศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

53 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
1. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มี วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษหรือ ดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มี วิทยฐานะเชี่ยวชาญ หรือ

54 2. ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ที่มี
วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 3. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

55 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 และได้รับ เงินวิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ

56 ชื่อวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ
มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ รองผู้อำนวยการ-สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชำนาญการพิเศษ

57 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและช่วยปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา การพัฒนางาน ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การเงิน และ ทรัพย์สิน การบริหารทั่วไป ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

58 การประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การจัดการศึกษาของ
บุคคล ท้องถิ่น และหน่วยงานอื่น กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลสถานศึกษาและปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กำหนดหรือมอบหมาย

59 คุณภาพการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร
มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร ในหน้าที่ กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงานและมีความรอบรู้ทั่วไป ในระดับพื้นฐาน มีความสามารถในการบริหารและ จัดการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา ด้านวิชาการ

60 งบประมาณ การบริหารงานบุคคลหรือการบริหาร
ทั่วไปโดยแสดงให้เห็นว่ามีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มีการปรับประยุกต์จากแนวทางที่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กำหนดให้เหมาะสมกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษา และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ

61 มีทักษะในการบริหาร จัดการศึกษาของเขต
พื้นที่การศึกษา ส่งผลให้สถานศึกษาในเขตพื้นที่ การศึกษาปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ

62 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
1. ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และผ่านการประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด หรือดำรง ตำแหน่งอื่นที่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ 2. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด

63 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 และได้รับ เงินวิทยฐานะรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาชำนาญการพิเศษ

64 มาตรฐานตำแหน่ง และมาตรฐานวิทยฐานะ

65 มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะ
ประเภท บุคลากรทางการศึกษาอื่น สายงาน นิเทศการศึกษา

66 ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนิเทศการศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ
สายงานนิเทศการศึกษา มีลักษณะงานที่ปฏิบัติ เกี่ยวกับการนิเทศการศึกษาทั้งสถานศึกษาของรัฐ สถานศึกษาของเอกชนและสถานศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กร และสถาบันต่าง ๆ การศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการ การวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม

67 ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนางานวิชาการและ
การจัดการศึกษาเพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง ในการบริหารงานวิชาการอย่างมีคุณภาพ และ ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

68 ชื่อตำแหน่ง ชื่อวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ

69 ชื่อตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์
มาตรฐานตำแหน่ง ชื่อตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและ งานนิเทศการศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียน การสอนให้ได้มาตรฐานการศึกษา ค้นคว้า

70 ทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่ อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

71 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 1. การนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้
1. การนิเทศการศึกษา โดยส่งเสริมให้ สถานศึกษาบริหารหลักสูตรสถานศึกษา จัดกระบวนการ เรียนรู้ มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษาชาติ พัฒนาการวัดและประเมินผล การศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ทางการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ

72 2. การศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็น
เอกสาร คู่มือ และสื่อใช้ในการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ครูได้ใช้ในการพัฒนาการจัดกระบวน การเรียนการสอน

73 3. การวิเคราะห์วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร
กระบวนการเรียนรู้ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ทางการศึกษา เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงาน วิชาการ พัฒนามาตรฐาน และการประกันคุณภาพ การศึกษาเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพร่แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และผู้สนใจทั่วไป

74 มาตรฐานวิทยฐานะ ชื่อวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

75 หน้าที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศ การศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ มาตรฐาน ศึกษาค้นคว้าทางวิชาการ และวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล เพื่อพัฒนา การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและ ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

76 คุณภาพการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผล การศึกษา การประกันคุณภาพ ระบบดูแลช่วยเหลือครูและผู้เรียน เครื่องมือ การนิเทศในระดับพื้นฐาน มีความสามารถในการวางแผนการ นิเทศการศึกษา งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล การจัดการศึกษา และจัดทำรายงาน โดยแสดง ให้เห็นว่ามีการนิเทศตามระเบียบแบบแผนที่กำหนดมีการพัฒนา ตนและพัฒนาวิชาชีพ

77 มีทักษะในการดำเนินการนิเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษา สามารถจัดการเรียนการสอนบรรลุเป้าหมายของ หลักสูตร เป็นผู้วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ

78 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์หรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี และ ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่มีวิทยฐานะ ชำนาญการ

79 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 2 และให้ได้รับ เงินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

80 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
1. มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาหรือ ทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งนี้ 2. ดำรงตำแหน่งครูมาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี สำหรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีและ 2 ปี สำหรับ ผู้มีวุฒิปริญญาโทขึ้นไปหรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า

81 3. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบุคลากร
ทางการศึกษาอื่น (ศึกษานิเทศก์) 4. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

82 การให้ได้รับเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 1 ผู้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ผู้ใดผ่านการประเมิน มีวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ ศึกษานิเทศก์- ชำนาญการพิเศษ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญหรือ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญพิเศษ ตามหลักเกณฑ์และ วิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด แล้วให้ได้รับเงินเดือน อันดับ คศ. 2 คศ.3 คศ. 4 หรือ คศ. 5 ตามลำดับ

83 ชื่อวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ชื่อวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการ และงานนิเทศ การศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้ มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการ จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติ หน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

84 งานวิชาการ งานติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล
การจัดการศึกษาและจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็น ว่ามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ปรับประยุกต์ ระเบียบแบบแผนการนิเทศที่กำหนดให้เหมาะสม กับสถานการณ์และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ

85 มีทักษะในการนิเทศที่คำนึงถึงความแตกต่างของ
ครู ส่งผลให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถจัด กระบวนการเรียนรู้เป้าหมายของหลักสูตรมีคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ

86 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
1. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี และ ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่มีวิทยฐานะชำนาญ- การพิเศษ

87 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
2. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 3 และให้ได้รับ เงินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

88 ชื่อวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ
ชื่อวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานวิชาการและงานนิเทศ การศึกษาเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนให้ได้มาตรฐาน ศึกษา ค้นคว้าทางวิชาการและวิเคราะห์ วิจัย ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน การสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและปฏิบัติหน้าที่อื่น ตามที่ได้รับมอบหมาย

89 คุณภาพการปฏิบัติงาน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา
มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการนิเทศการศึกษา หลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การวัด การประเมินผล การศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา ระบบดูแล ช่วยเหลือครูและผู้เรียนในระดับสูง มีความสามารถ ในการวางแผนการนิเทศการศึกษา งานวิชาการ

90 การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา
และจัดทำรายงานโดยแสดงให้เห็นว่า มีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คิดค้น วิจัย และนำผลไปใช้ในการ พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กระบวนการ จัดการเรียนรู้ และมีการพัฒนาตนและพัฒนาวิชาชีพ

91 มีเทคนิคในการนิเทศอย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถพัฒนาเครื่องมือนวัตกรรม การนิเทศ การศึกษา ส่งผลให้ครูและบุคลากรในเขตพื้นที่ การศึกษาสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้บรรลุ เป้าหมายของหลักสูตร มีคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้มีวินัย คุณธรรม จริยธรรมและ จรรยาบรรณวิชาชีพ

92 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับวิทยฐานะ
1. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ที่มีวิทยฐานะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ หรือดำรงตำแหน่งอื่นที่ ก.ค.ศ. เทียบเท่า มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และ ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนดหรือดำรงตำแหน่งอื่น ที่มีวิทยฐานะเชี่ยวชาญหรือ

93 4. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
เพื่อเป็นข้อมูลและสารสนเทศในการวางแผนนิเทศ และการพัฒนาทางวิชาการ 5. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

94 2. ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ที่มีวิทยฐานะ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี และผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด 3. ผ่านการพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด

95 การให้ได้รับเงินเดือนและเงินวิทยฐานะ
ให้ได้รับเงินเดือนอันดับ คศ. 4 และให้ได้รับ เงินวิทยฐานะศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ

96 หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ ว 18 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548
หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ / ว 18 ลงวันที่ 28 ตุลาคม 2548 เรื่อง มาตรฐานตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา ประเภทบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค (2) ( 3 สายงาน )

97 สายงานเจ้าหน้าที่ธุรการ
สายงานบันทึกข้อมูล สายงานเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี สายงานเจ้าหน้าที่พัสดุ สายงานห้องสมุด สายงานเจ้าหน้าที่พยาบาล สายงานเจ้าพนักงานธุรการ

98 สายงานเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
สายงานเจ้าพนักงานพัสดุ สายงานเจ้าพนักงานส่งเสริมสุขภาพ สายงานเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา สายงานบริหารทั่วไป สายงานระบบคอมพิวเตอร์ สายงานตรวจสอบภายใน

99 สายงานตรวจสอบภายใน สายงานวิชาการเงินและบัญชี สายงานนักวิชาการพัสดุ สายงานการเจ้าหน้าที่ สายงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล สายงานนิติการ

100 สายงานวิเคราะห์นโยบายและแผน
สายงานวิชาการศึกษา สายงานนักประชาสัมพันธ์ สายงานบรรณรักษ์ สายงานวิชาการโภชนาการ สายงานวิชาการสุขศึกษา สายงานนักวิชาการโสตทัศนศึกษา

101 สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานธุรการ
สายงานเจ้าหน้าที่บริหารพัสดุ สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชี สายงานเจ้าหน้าที่บริหารงานโสตทัศนศึกษา

102 มาตรฐานตำแหน่ง ตำแหน่งประเภท ทั่วไป สายงาน นักประชาสัมพันธ์

103 ลักษณะงานโดยทั่วไป สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน
สายงานนี้คลุมถึงตำแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับ การสำรวจ รวบรวม รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชน การเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสาร และเอกสารความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อการดำเนินการ

104 ประชาสัมพันธ์ การจัดปาฐกถา การจัดสัมมนา
การจัดนิทรรศการ เพื่อเผยแพร่ข่าวสารความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงาน หรือผลงาน ของหน่วยงานทางการศึกษาหรือของรัฐบาลหรือ นโยบายของรัฐบาล การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ของชาติ เพื่อเป็นสื่อเชื่อมโยงระหว่างรัฐบาลกับ ประชาชน การควบคุม การตรวจสอบ

105 การดำเนินงาน กระจายเสียง ทั้งทางสถานี
วิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุโทรทัศน์ให้เป็นไป ตามแผนงานและนโยบาย การประชาสัมพันธ์ หรือตามกฎหมาย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

106 ชื่อและระดับของตำแหน่ง
ตำแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตำแหน่ง ดังนี้คือ นักประชาสัมพันธ์ 3 ระดับ 3 นักประชาสัมพันธ์ 4 ระดับ 4 นักประชาสัมพันธ์ 5 ระดับ 5 นักประชาสัมพันธ์ 6 ระดับ 6 นักประชาสัมพันธ์ 7 ระดับ 7 นักประชาสัมพันธ์ 8 ระดับ 8

107 ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 3
ชื่อตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 3 หน้าที่และความรับผิดชอบ ปฏิบัติงานระดับต้นเกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ์ที่มีลักษณะงานยากพอสมควร ปฏิบัติงานภายใต้ การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบบ้าง หรือปฏิบัติงานตามคำสั่ง แบบอย่างหรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยู่บ้างและปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

108 ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงาน
ประชาสัมพันธ์ โดยปฏิบัติหน้าที่อย่างหนึ่งหรือ หลายอย่าง เช่น สำรวจ รวบรวม รับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน รวบรวมข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ช่วยจัดทำข่าวสาร เอกสารความรู้ด้านต่าง ๆ

109 เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ ดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จัดปาฐกถา อภิปราย สัมมนา จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ ให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือ ผลงานของหน่วยงานการศึกษาหรือของรัฐบาลหรือ นโยบายของรัฐบาล รวมตลอดถึงศิลปวัฒนธรรม ของชาติ ชี้แจง ตอบปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับ

110 การปฏิบัติงานของหน่วยงานการศึกษา ช่วยศึกษา
วิเคราะห์ เสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่น ที่เกี่ยวข้อง

111 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางสังคมศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนด ว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

112 ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในงานประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมกับ การปฏิบัติงานในหน้าที่ 2. มีความรู้ ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กฎหมายว่าด้วย ระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร ราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

113 3. มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ และสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งของ ประเทศไทย 4. มีความสามารถในการสำรวจข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

114 5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสม
กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ 6. มีความสามารถในการสื่อสาร รับฟังและชี้แจง ผู้อื่นอย่างเหมาะสม

115 The End


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google