งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การออกแบบและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การออกแบบและเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การออกแบบและเทคโนโลยี
สาระที่ 3 การออกแบบและเทคโนโลยี

2 เทคโนโลยี (Technology)
ความสำคัญของเทคโนโลยี 1.เป็นพื้นฐานปัจจัยจำเป็นในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ 2.เป็นปัจจัยหลักที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนา 3.เป็นเรื่องราวของมนุษย์ และธรรมชาติ

3 ระดับของเทคโนโลยี 1.เทคโนโลยีระดับพื้นบ้านหรือระดับพื้นฐาน (Low Technology) 2.เทคโนโลยีระดับกลาง(Intermediate Technology) 3.เทคโนโลยีระดับสูง(High Technology)

4 กระบวนการทางเทคโนโลยี ประกอบด้วย 7 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1. คือ กำหนดปัญหาและความต้องการ ขั้นที่ 2. คือ รวบรวมข้อมูล แสวงหาวิธีการแก้ปัญหา ขั้นที่ 3. คือ เลือกวิธีแก้ปัญหา ขั้นที่ 4. คือ ออกแบบและปฏิบัติการ ขั้นที่ 5. คือ ทดสอบ ขั้นที่ 6. คือ ปรับปรุงแก้ไข ขั้นที่ 7. คือ ประเมินผล

5 การออกแบบ การออกแบบ (Design) คือการลำดับความคิดหรือจินตนาการ เป็นขั้นตอนเพื่อนำไปสู่การวางแผนการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ หลักการเบื้องต้นของการออกแบบคือการถ่ายทอดความคิดหรือจินตนาการให้เป็นรูปธรรมผ่านทักษะการวาดภาพเพื่อการสื่อสาร โดยใช้องค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบเช่นเส้น รูปร่าง 2 มิติ และรูปทรง 3 มิติ ผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์เพื่อใช้ในการออกแบบ แบบเป็นผลงานจากการออกแบบซึ่งเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และฝีมือของนักออกแบบมีลักษณะดังนี้ ภาพ แบบร่าง แบบจำลอง

6 ความสำคัญของการออกแบบ
ความสำคัญของการออกแบบมีหลายประการดังนี้ ผลงานออกแบบเป็นตัวแทนความคิดของผู้ออกแบบได้ทั้งหมด ช่วยจัดระเบียบของสาระข้อมูลเกี่ยวกับงานหรือชิ้นงานให้มีความชัดเจน ผลงานออกแบบจะช่วยสร้างสรรค์สัญลักษณ์ ช่วยในการทำงานเป็นไปตามขั้นตอนอย่างเหมาะสมและประหยัดเวลา ช่วยควบคุมการเลือกใช้วัสดุ ช่วยจัดลำดับความสำคัญและแสดง เส้น สี ระยะ ลักษณะผิว รูปทรง และรูปร่าง ให้กลมกลืนกัน

7 ประเภทของการออกแบบ การออกแบบทางสถาปัตยกรรม การออกแบบผลิตภัณฑ์
การออกแบบทางวิศวกรรม การออกแบบตกแต่ง การออกแบบสิ่งพิมพ์

8 วิธีการออกแบบผลิตภัณฑ์
ในการออกแบบจึงควรพิจารณาปัจจัยในการออกแบบและหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์เป็นสำคัญ ปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ มีดังนี้ การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการผลิต การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของผู้บริโภค การออกแบบที่มีคุณค่าทางความงาม

9 หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์
หน้าที่ใช้สอย ความปลอดภัย ความแข็งแรง ความสะดวกสบายในการใช้ ความสวยงาม ราคาพอสมควร ซ่อมแซมได้ง่าย วัสดุและวิธีการผลิต การขนส่ง

10 การเขียนแบบ 1.  การเขียนแบบรูปด้าน      เป็นการเขียนแบบที่ถ่ายทอดจากความคิดมาเป็นรูปด้านต่างๆ ของวัตถุ สิ่งของ หรือผลิตภัณฑ์ให้เป็นรูป 2 มิติ แสดงความกว้างยาว และให้รู้ขนาดและสักส่วนเ่ท่านั้น 2.  การเขียนแบบทัศนียภาพ       เป็นเารเขียนภาพวัสดุสิ่งของต่างๆที่สามารถมองเห็นลักษณะ 3 มิติ

11 การเขียนภาพฉาย ภาพฉาย การเขียนภาพแบบไอโซเมตริก การเขียนแบบออบลิค
การเขียนภาพแบบเพอร์สเปกทีฟ ภาพเพอร์สเปกทีฟแบบรวมสายตา 1 จุด ภาพเพอร์สเปกทีฟแบบรวมสายตา 2 จุด ภาพเพอร์สเปกทีฟแบบรวมสายตา 3 จุด

12 การเขียนภาพแบบไอโซเมตริก

13

14 การเขียนแบบจำลอง วิธีการเขียนแบบจำลอง มาตราส่วน (Scale) มาตราส่วนจริง
มาตราส่วนย่อ มาตราส่วนขยาย

15 การใช้ซอฟต์แวร์ในงานออกแบบ
โปรแกรมซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการออกแบบ โปรแกรม Adobe Illustrator โปรแกรม Blender

16

17 การใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ในการนำเสนองาน
โปรแกรม Microsoft PowerPoint


ดาวน์โหลด ppt การออกแบบและเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google