งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Open Source Software กับบทบาทของ สถานศึกษา ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ อุปนายกสมาคมโอเพนซอร์สแห่งประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Open Source Software กับบทบาทของ สถานศึกษา ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ อุปนายกสมาคมโอเพนซอร์สแห่งประเทศ ไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Open Source Software กับบทบาทของ สถานศึกษา ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ อุปนายกสมาคมโอเพนซอร์สแห่งประเทศ ไทย

2 ความรู้ความเข้าใจในโอเพน ซอร์ส ● ผลการศึกษาของ TDRI ที่ ( บทที่ 4) ● http://bls.buu.ac.th/~twatchai/Tawatchai/OSS/oss-ict.pdf ● การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สทั่วโลก ● การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในประเทศไทย ● การใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สในจีน เกาหลี ใต้ มาเลเซีย ● ราคา คุณภาพ เสถียรภาพ ● ค่าใช้จ่ายในการใช้ซอฟต์แวร์

3 การนำซอฟต์แวร์ไปใช้ใน สถานศึกษา ● การวิจัยการติดตามผลการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ สไปใช้ในสถานศึกษา ● http://www.moc.moe.go.th/node/2875 http://www.moc.moe.go.th/node/2875 ● ข้อเสนอแนะด้านการศึกษา ● ให้สถานศึกษาจัดสอนหลักสูตรด้านซอฟต์แวร์โอเพน ซอร์ส ● พัฒนาหลักสูตรและวางแผนการใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ สอย่างเป็นระบบ

4 ปฏิบัติการครอบงำผ่าน เทคโนโลยีซอฟต์แวร์ ● การครอบงำในวงการศึกษา ● ทำให้หายไป ทำให้ไม่มีใครรู้จัก ● การให้ความสำคัญเฉพาะแต่ผลตอบแทนทางด้าน การเงิน ● Campus License ● Kickback จาก license ง่ายกว่าจากค่าแรง

5 แบบวิถีโอเพนซอร์ส ● โอเพนซอร์สไม่ใช่เพียงวิธีการ แต่มีแบบวิถีของ ตนเอง ● โปร่งใส ● วัฒนธรรมคุณธรรมาธิปไตย (Meritocratic Culture) ● การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชนโอเพนซอร์ส ● ชุมชนโอเพนซอร์สเป็นชุมชนนักปฏิบัติ ● การคิดแบบโอเพนซอร์ส (Open Source Thinking)

6 การให้การศึกษาโอเพนซอร์ส ● คือความพยายามที่จะทำให้ผู้เรียน ● มีแนวคิดแบบโอเพนซอร์ส – ความอยากรู้อยากเห็น การยืนหยัด ความพยายาม ความ ปรารถนาอย่างแรงกล้า ความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ● เข้าใจวิถีแบบโอเพนซอร์ส ● เข้าใจวิธีวิทยาโอเพนซอร์ส (Open Source Methodology)

7 หลักสูตรและการจัดการศึกษา ● หลักสูตรอาชีวศึกษาสามารถใช้โอเพนซอร์ส เป็นอัต ลักษณ์ ● สามารถสร้างแนวคิดและวิถีแบบโอเพนซอร์ส ● รู้จักวิธีวิทยาแบบโอเพนซอร์ส ● สามารถศึกษาวิธีใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส ( ด้วยตนเอง ) ● สามารถควบคุมภาวะแวดล้อมแบบโอเพนซอร์ส – แม่ข่าย (server) ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแบบโอเพนซอร์ส ● เรียนรู้โดยการปฏิบัติ (Action Learning)

8 วิธีวิทยาโอเพนซอร์สและ แบบจำลองธุรกิจ คำอธิบายรายวิชา ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิทยาโอเพนซอร์สและ แบบจำลอง ธุรกิจ ยุทธวิธีโอเพนซอร์ส การควบคุม เวอร์ชันของซอฟต์แวร์ แหล่งรวมซอร์สโค้ด แหล่ง รวมเนื้อหา ธุรกิจแบบโอเพนซอร์สและธุรกิจ ซอฟต์แวร์ทั่วไป รวมถึงเครื่องมือในการทำงานร่วมกัน บนวิถีโอเพนซอร์ส

9 การบริหารจัดการระบบ คำอธิบายรายวิชา หน้าที่โดยทั่วไปของผู้บริหารระบบคอมพิวเตอร์ ขั้นตอน และกระบวนการในดูแลเครื่องแม่ข่าย ประเภทชนิด และการจัดการผู้ใช้ การควบคุมและจัดการโปรเซส การเพิ่มและลบผู้ใช้ การติดตั้งและถอดถอนอุปกรณ์ ของระบบ การปรับแต่งและดูแลระบบปฏิบัติการ การ ควบคุมและการจัดการเครือข่ายเบื้องต้น

10 สภาวะแวดล้อมของ สถานศึกษา ● ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในสถานศึกษา ● ซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการจัดการศึกษา ● ระบบรับสมัคร ● ระบบทะเบียนนักศึกษา ● ซอฟต์แวร์แม่ข่าย (Server) ที่ใช้ในสถานศึกษา ● Web Server ● Data Base Server

11 http://www.kuisociety.net/ iempairote@gmail.com


ดาวน์โหลด ppt Open Source Software กับบทบาทของ สถานศึกษา ธวัชชัย เอี่ยมไพโรจน์ อุปนายกสมาคมโอเพนซอร์สแห่งประเทศ ไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google