งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร
สอนศิษย์ให้..คิดเป็น อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร

2

3

4

5 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
อุบลวรรณ การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

6 การคิด เชิงวิพากษ์ การวิพากษ์ วิจารณ์ Critical Thinking Criticizing

7 การคิดเชิงวิพากษ์ การวิพากษ์ วิจารณ์
ให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์ การตั้งคำถาม สนใจเรื่องประเด็นที่ถกเถียง วิเคราะห์อารมณ์หรือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ ให้ความสำคัญกับการหาข้อเสียหรือจุดด้อย สนใจเรื่องบุคคล ใช้อารมณ์หรือความรู้สึกเป็นที่ตั้ง

8 การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
ออกแบบ การสอนให้คิด การคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)

9 ชั้นว่า....(egocentrism)
เพื่อนชั้นว่า... (Sociocentrism) เชื่อว่า... (Unwarranted Assumption) หวังว่า... (Wishful Thinking) เคยเห็นว่า... (Relativistic Thinking)

10

11

12

13

14

15

16

17

18 ผิด ถ้า... พลาดแล้ว แย่

19 MAKE. Nothing is a mistake. There’s no win and no fail. There’s only
(John Cage)

20 E 5 Engage สร้างความสนใจ Explore สำรวจความรู้ Explain อธิบาย
Elaborate ขยายความรู้ Evaluate ประเมิน

21 Stanford D.School

22

23 การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)
มือถือ การคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking)

24 มือถือ ลูกค้า? บุคลิก? ใช้งาน?

25 จับกลุ่ม พัฒนาสินค้า “มือถือ”
จับกลุ่ม พัฒนาสินค้า “มือถือ”

26 บทบาทสมมติ ผู้ผลิต / ผู้ขาย / ผู้ซื้อ “มือถือ”

27

28

29 การประเมินความก้าวหน้า
การประเมินผลสรุป

30

31 เครื่องมือ/วิธีการประเมิน
เกณฑ์การให้คะแนน (Scoring Rubrics) ผังความคิด (Concept Maps / Mind Maps) แบบตรวจสอบ (Checklists) การประเมินตนเอง (Self Reflection) การสังเกต (Observation) เพื่อนช่วยแนะนำ (Peer Review) การเขียนบทความ (Journals) การตั้งคำถาม (Questioning) การรวบรวมผลงาน (portfolio) บันทึกหลังการเรียน (Logs) ฯลฯ เครื่องมือ/วิธีการประเมิน

32 Scoring RUBRIC Example

33 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539
พระบรมราโชวาท พิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 สิงหาคม 2539

34 “ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดให้ดี ปฏิบัติให้ถูก การคิดได้ดีนั้น มิใช่การคิดได้ด้วยลูกคิด หรือด้วยสมองกล เพราะโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆได้อย่างสมบูรณ์... คิด

35 ...การขบคิดวินิจฉัยปัญหา จึงต้องใช้สติปัญญา คือคิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพื่อหยุดยั้งและป้องกัน ความประมาทผิดพลาด และอคติต่างๆมิให้เกิดขึ้น ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ เป็นไปอย่างเที่ยงตรง ทำให้เห็นเหตุเห็นผลที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัด ทุกขั้นตอน” คิด

36 อ้างอิง


ดาวน์โหลด ppt อ.ดร.อุบลวรรณ หงษ์วิทยากร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google