งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกหัด Relative clauses

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกหัด Relative clauses"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกหัด Relative clauses
จัดทำโดย ด.ญ.ญาณวดี แก้วบัวดี เลขที่ ชั้น ม.3/10 เสนอ อาจารย์ไพเราะ มาตะราช

2 Choose the best answer. 1.The thief …….. plundered the bank yesterday was arrested who b. whom c. whose c. that

3 2.The police questioned the man …………..
car was stolen whom b. whose c. which d. of which

4 3. He gave a prize to the boy …………
work was the best whose b which c. who d. whom

5 4. I saw a lady ………… a blue dress
a. was wearing b. she was wearing c. who was wearing d. who wearing

6 5. The country from ………… he comes
is the United states of America where b. that c. in which d. of which

7 6. My house, the roof ………….. is made of brick,
is going to be sold which of which that d. to which

8 7. The person ……….…. I borowed this book
has left here for France. whom who whose from whom

9 8. I have a friend. …….. can speak two languages.
whose whom who that

10 9. The man …….. Billy advised Beth to see
has gone on holiday who that whose whom

11 10. The woman ……. wrote that novel
was married to an architect. whom who whose that

12 Correct less than 4 = improve
Agreement Correct = A Correct = B Correct = C Correct less than 4 = improve


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกหัด Relative clauses

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google