งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดย นางวรัฐพร ไพบูลย์วงษ์

2 Relative Clauses

3 Relative Relative (คำแสดงความสัมพันธ์) เป็นคำสรรพนามที่ทำหน้าที่
2 อย่างพร้อมกันในคราวเดียว คือ ใช้แทนคำนามที่อยู่ข้างหน้า (antecedent) ใช้เชื่อมประโยค (เป็นคำขึ้นต้นของ adjective clauses ) คำ Relative ได้แก่ who ผู้ซึ่ง (ใช้เฉพาะคนเท่านั้น) whom ผู้ซึ่ง ใช้เมื่อเป็น object ของกริยา หรือของpreposition which อันซึ่ง ใช้กับสัตว์หรือสิ่งของ that อันซึ่ง ใช้กับสัตว์สิ่งของ (แต่เน้นกว่า which )

4 1. หาคำ pronoun ในประโยคหลังที่ซ้ำกับคำนาม ในประโยคหน้า
ลักษณะการเชื่อมของ Relative clauses 1. หาคำ pronoun ในประโยคหลังที่ซ้ำกับคำนาม ในประโยคหน้า 2. ดูว่า pronoun นั้นทำหน้าที่อะไร (subject, object, object of preposition , possessive) 3. หาคำ relative (which , who , whom ,whose ,where) มาแทน pronoun นั้น 4. นำ clause ที่มีคำ relative ไปไว้หลังคำนามที่นำมาแทน

5 He is the man. He came here yesterday.
Example Who He is the man. He came here yesterday. = He is the man who came here yesterday. Whom - The boy whom you punished was quite innocent. * You can also use whom with preposition ( to whom / from whom / with whom etc.) - The man to whom I’m sending this parcel is my grandfather.

6 - The pen which is in your pocket belong to me. That
Example Which - The pen which is in your pocket belong to me. That - This is the house that jack built. * ข้อสังเกตในการใช้ that เป็น relative - มี comma หน้า that ไม่ได้ - ใช้ That จะใช้ which แทนได้เสมอ แต่ which จะใช้ that ไม่ได้เสมอไป * นิยมใช้ that มากกว่า which

7 Whose , of which (คำ relative แสดงความเป็นเจ้าของ)
- This is a boy . The father of the boy is our teacher. = This is the boy whose father is our teacher. Of which = ซึ่ง....ของมัน (วางไว้หน้าสิ่งที่แสดงเป็นเจ้าของ) - We are looking at the house . The windows of the house are broken. = We are looking at the house of which the windows are broken. * Of which นิยมใช้ในภาษาทางการ

8 - This is the tallest building that we have ever
That คำ relative ที่เน้นหนัก 1.เมื่ออยู่หลังคำแสดงที่สุด (Superlative) - This is the tallest building that we have ever built. 2.เมื่ออยู่หลังคำแสดงลำดับที่ (ordinal ) - This is the second car that we bought.

9 2. เมื่ออยู่หลังคำต่อไปนี้
2. เมื่ออยู่หลังคำต่อไปนี้ everything , something , anything , nothing , some , any , all , only , much , little , few - This is the only answer that we have. 3. เมื่อมี antecedent สองคำ คำหนึ่งเป็นบุคคล อีกคำ หนึ่งเป็นสัตว์หรือสิ่งของ ต้องใช้ that แทน - The book was about the people and the animals that the author had met on his travels.

10 หนังสือที่คุณให้ผมยืมนั้นสนุกมาก
Defining Clause Defining Clause (ประโยคชี้เฉพาะ) ได้แก่ adjective clause ที่ ชี้เฉพาะคำที่มันขยาย เพื่อบอกว่าเป็นอันนั้น (คนนั้น) ไม่ใช่อันอื่น (คนอื่น) The books which you lent me are very interesting. หนังสือที่คุณให้ผมยืมนั้นสนุกมาก * which you lent me ชี้เฉพาะหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่ม จาก หลายๆเล่มข้อความนี้จึงเป็น defining clause

11 จะไม่ใช้คำเชื่อมเมื่อ
Contact Clause Contact Clause คือ adjective clause ที่ไม่ใช้คำเชื่อม จะไม่ใช้คำเชื่อมเมื่อ 1. เมื่อเป็น Defining Clause(คือประโยคที่ไม่มี comma ) 2. เมื่อคำนั้นเป็น object เท่านั้น - The man you saw yesterday is my father. = The man who(m) you saw yesterday is my father. * ละ who(m) ได้ เพระเป็น object ของกริยา saw

12 สรุป 1. การละ(omit) คำ relative นั้น จะทำได้ต่อเมื่อเป็น object และไม่มี comma ข้างหน้า 2. that จะใช้เป็น relative หลัง comma ไม่ได้เด็ดขาด 3. คำที่อยู่หลัง comma ได้ ได้แก่ who, which, whom, whose เท่านั้น (จะละเสียไม่ได้) 4. คำ relative หลังชื่อเฉพาะ (เช่น ชื่อคน สถานที่) จะต้อง ใช้ comma เสมอ

13 1. The man ……came here last week is standing there.
who whom that whose

14 2. The magazine ……you lent me is very interesting.
where that who whose

15 3. The boy …….you met in the street is my brother.
who whom that whose

16 4. This is the library……I study by myself.
who whom that where

17 5. The house ….. I lived last year has been redecorated.
where which in which in whom

18 6. Last Wednesday I met someone…brother works in your department.
who whom where whose

19 7. Suree has found the letter …. her brother were looking for.
who that where whose

20 8. There are many terrors …..we want to escape from.
where whom who that

21 9. Our vacation,……we can get some rest, is coming soon.
who whom when which

22 10. Dr. George….. I met in Bangkok is flying to South Africa.
who whom that whose

23 11. The day on ….. the interview would take place had not been fixed.
which when in which from which

24 12. Women….work in hospitals are to be admired.
who whom that whose

25 13. The girl ….you often see lives next to my house.
who that whom whose

26 14. The man ….you spoke to in the street is my English teacher.
who whom that whose

27 15. That is the lady ….purse has been stolen.
who whom that whose

28 16. The house …… they are looking at is my house.
which whom where whose

29 17. Can you remember the person…..you borrowed this book from?
who whom that whose

30 18. My sister,…..you met yesterday, wants to speak to you.
who whom where whose

31 19. Her father,……has been to New York twice, is going there again.
who whom that whose

32 20. The Korat train,……should arrive at 5:10 p.m. is late.
who which where whose

33 21. Budapest,…..is on the Danube, is a beautiful city.
who whom which whose

34 22. Whisky,……is very expensive, is the national drink of Scotland.
who which where whose

35 23. In Norway,…..is a Scandinavian country, you can see the midnight sun.
which whom who whose

36 24. Smoking,…….is a bad habit, is nevertheless popular.
who whom where which

37 25. The teacher in the next room,…
25. The teacher in the next room,…. name I can never remember ,makes a lot of noise. who whom that whose

38 26. Grammar,….. I dislike, give me good grades.
who which where whose

39 27. Chulalongkorn University, ……is the oldest in Thailand, has many different faculties.
who whom whose which

40 28. Shakespeare,….is the world’s greatest dramatist, was born in a little cottage.
who whom that whose

41 29. The chief of police, ……work is very important, takes care of the public safety.
who whom that whose

42 30. Beethoven, …..music you have just been listening to, was one of the world’s finest composers.
who whom that whose

43 31. Chess,…….is a very old game, is difficult to play.
who whom which whose

44 32. The picture……..you were talking about was sold.
who whom that whose

45 33. It was the first bridge …….we walked across.
who whom that whose

46 34. The river …….runs through London is the Thames.
who whom that whose

47 35. I met the mechanic …..arm was broken in his accident.
who whom that whose

48 36. The horse …….we selected won the race.
who whom that whose

49 37. This is the best ….. I can do for you.
who whom that whose

50 38. The people …..went to the waterfall saw the accident.
who whom that whose

51 39. We saw some people …… car had broken down.
who whom that whose

52 40. I don’t see anything ……..you explained.
who whom that whose

53 The End

54 Thank you

55 False

56 True

57 สมาชิก 1.นางสาวขวัญภิรมย์ นกเทศ เลขที่ 11 ม. 3/3
1.นางสาวขวัญภิรมย์ นกเทศ เลขที่ ม. 3/3 2.นางสาวราตรี เตชอยู่สุขเจริญ เลขที่ ม. 3/3 3.นางสาวกฤษณา เฉลียว เลขที่ ม. 3/3 4.นางสาวนรารัตน์ ธรรมโชติ เลขที่ ม. 3/3 5.นางสาวสายทิพย์ เครือนาค เลขที่ ม. 3/3 6.นายสมบูรณ์ วัดอ่อน เลขที่ ม. 3/3


ดาวน์โหลด ppt แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษแบบเข้ม เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google