งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Object pronouns Aj. Ramita Temtae

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Object pronouns Aj. Ramita Temtae"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Object pronouns Aj. Ramita Temtae

2

3 Object pronoun สรรพนามกรรม หรือ Object pronoun คือคำนามที่ทำหน้าที่เป็นกรรมในประโยคซึ่งก็คือสิ่งถูกประธานของประโยคกระทำกริยานั้น ๆ นั่นเอง ซึ่งได้แก่

4

5 Object Pronouns A pronoun is a substitute for a noun. An object pronoun is the object of the sentence. For example: Melinda put the flowers in a vase. Melinda put them in a vase.

6

7

8

9

10

11 Suree gives bones to her dog.

12 A girl plays with the dolls.

13 Mary is cooking dinner for Kate.

14 Circle only the object pronouns.
1. Jim called her before the show started to make sure she would come. 2. They all sang Happy Birthday to him while he laughed and smiled.

15 Circle only the object pronouns.
3. Uncle Jerry sent me a package from France while he was on vacation. 4. When the dog barked, my brother gave it a bone. 5. The little old man smiled broadly when she served him the chocolate cake.

16 1. I can’t see Mary. 2.Mary is next to Peter. 3. Can you help Peter and Mary? 4. We got a letter in our mailbox that belongs to the Andersons.

17 5. The kitchen store sells a special tool to cut the green apple.
6. All of the neighbors threw a surprise party for your parents and I. 7. Before we go to the movies, I should call Sally and Jeff.

18 รูปพหูพจน์ บุรุษที่ 1 (First Person)
me ฉัน = ใช้แทนตัวผู้พูดที่ถูกกระทำ มีความหมายรูปเอกพจน์ us เรา,พวกเรา = ใช้แทนตัวผู้พูด ที่ถูกกระทำ มีความหมายรูปพหูพจน์ บุรุษที่ 2 (Second Person) you เธอ,ท่าน = ใช้แทนตัวผู้ที่เราพูดด้วยที่ถูกกระทำ มีความหมาย รูปเอกพจน์และรูปพหูพจน์ บุรุษที่ 3 (Third Person) him เขาผู้ชาย = ใช้แทนเพศชายคนเดียวรูปเอกพจน์ her หล่อน = ใช้แทนเพศหญิงคนเดียวรูปเอกพจน์ it มัน = ใช้แทนสัตว์ สิ่งของ ที่มีเพียงหนึ่งเดียวรูปเอกพจน์ them เขา/มันทั้งหลาย = ใช้แทนได้ทั้งคน สัตว์ สิ่งของที่มีตั้งแต่ 2 ขึ้นไป รูปพหูพจน์

19


ดาวน์โหลด ppt Object pronouns Aj. Ramita Temtae

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google