งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Assoc. Prof. Pawin Puapornpong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Assoc. Prof. Pawin Puapornpong"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Assoc. Prof. Pawin Puapornpong
Dystocia Assoc. Prof. Pawin Puapornpong

2 สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมมาก่อน
อ่าน เอกสารคำสอน หนังสือที่แนะนำให้อ่านเพิ่มเติม Website: จดคำถามที่สงสัยเพื่อมาอภิปรายในชั่วโมง

3 วัตถุประสงค์ บอกและเข้าใจภาวะแทรกซ้อนของการคลอด ได้แก่ การคลอดยาก
บอกและเข้าใจภาวะแทรกซ้อนของการคลอด ได้แก่ การคลอดยาก สามารถวินิจฉัยและทราบแนวทางการรักษาการ คลอดยากจากความผิดปกติของ power, passage และ passenger

4 วัตถุประสงค์ บอกและเข้าใจภาวะแทรกซ้อนของการคลอดที่มีความเร่งด่วน ได้แก่ มดลูก แตก และการคลอดทารกติดไหล่ (shoulder dystocia) สามารถวินิจฉัยและทราบแนวทางการรักษามดลูกแตก ทราบแนวทางการรักษาการคลอดทารกติดไหล่ (shoulder dystocia) ทราบวิธีการใช้สูติศาสตร์หัตถการ ทราบการวินิจฉัยและแนวทางการรักษา abnormal partogram

5 Dystocia dystocia หมายถึง การคลอดยาก
obstructed labor หมายถึง การคลอดติดขัด Prolonged labor หมายถึง การคลอดที่เนิ่นนาน

6 Dystocia or Obstructed labor
Cause: Passage Passenger Power

7 Passage Pelvimetry Inlet Midplane Outlet

8 Pelvimetry Diagonal conjugate diameter Interspinous diameter
Pubic angle Intertuberous diameter

9 Passenger Fetal weight estimation Palpation Ultrasound CT scan/ MRI

10 Power Uterine contraction Palpation External monitoring
Internal monitoring

11 Montevideo unit Use for uterine contraction assessment
Need intrauterine pressure monitoring Good uterine contraction: more than 200 Montevideo unit in 10 minutes

12 Assessment History&physical examination Partogram Friedman curve

13 Management Diagnosis Counseling&Treatment

14 Abnormal presentation
Occiput posterior position/occiput transverse position Breech presentation Face presentation Brow presentation Transverse lie; shoulder/acromion presentation Compound presentation

15 Pelvic types Gynecoid type Android type Anthropoid type
Platypelloid type Mixed type

16 Caldwell-Moloy Classification
Gynecoid Pelvis (50%) Pelvic brim is a transverse ellipse (nearly a circle) Most favorable for delivery Android Pelvis (Male type) Pelvic brim is triangular Convergent Side Walls (widest posteriorly) Prominent ischial spines Narrow subpubic arch More common in white women Anthropoid Pelvis Pelvic brim is an anteroposterior ellipse Gynecoid Pelvis turned 90 degrees Narrow ischial spines Much more common in black women Platypelloid Pelvis (3%) Pelvic brim is transverse Kidney shape Flattened gynecoid shape

17 Breech assisting

18 Arm delivery assisting
Classical method Lovset’s method

19 การช่วยคลอดศีรษะ Mauriceau-smellie-veit method
Forceps to aftercoming head (Piper forceps)

20 Deflexion attitude Bregma presentation Brow presentation
Face presentation

21 Thank you ศึกษาเพิ่มเติมจาก


ดาวน์โหลด ppt Assoc. Prof. Pawin Puapornpong

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google