งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป. ป. ช. ( นายอุทิศ บัวศรี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป. ป. ช. ( นายอุทิศ บัวศรี )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป. ป. ช. ( นายอุทิศ บัวศรี )

2 บทบาทของสำนักงาน ป. ป. ช. ประจำจังหวัด ( สปจ.) และสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัด ( สถจ.) สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสำนักงาน ป. ป. ช. ประจำจังหวัด - ร่วมกันชี้แจงแนวทางการดำเนินงานแก่ อปท. ในพื้นที่ - ดำเนินการจัดจ้างที่ปรึกษา - เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำหนด TOR ที่ปรึกษา ให้ความเห็นทางวิชาการในการกำหนด TOR - ดำเนินการตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในแต่ละงวดงาน - เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกำกับและติดตามการจ้าง ที่ปรึกษา ให้ความเห็นทางวิชาการในระหว่างการดำเนิน โครงการ

3 ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด การประชาสัมพันธ์ โครงการ ขอข้อมูลรายชื่อแบบ สำรวจ Internal / External ของ หน่วยงานที่ต้อง ประเมิน และส่งให้ที่ ปรึกษา การวางแผนการ จัดเก็บข้อมูล รวบรวม เอกสาร Evidence- Based ของ หน่วยงานที่ ต้องประเมิน และส่งให้ ที่ปรึกษา แจ้งหน่วยงานที่รับการ ประเมินทราบ และ สำรวจข้อมูล internal / external รวบรวม ข้อมูลการถูก ชี้มูล ความผิดของ หน่วยงานที่ ต้องประเมิน และส่งให้ ที่ปรึกษา รวบรวมข้อมูลทั้งหมด 1.Internal 2.External 3.Evidence-Based 4. ข้อมูลการถูกชี้มูล ความผิด ตรวจสอบข้อมูลและ ประมวลผลคะแนน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มอบหมายให้สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่นจังหวัด เป็นผู้รับผิดชอบ ดำเนินโครงการ ITA

4 ที่ปรึกษา สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด จัดส่งผลคะแนน Evidence–Based ให้กับหน่วยงานที่เข้า รับการประเมิน หน่วยงานที่เข้ารับการ ประเมินยื่นอุทธรณ์ผล Evidence – Based ภายใน 15 วัน ( หาก พ้นกำหนดจะถือว่าได้ ยืนยันผลการประเมิน ) ที่ปรึกษาพิจารณาการ อุทธรณ์ และแจ้งผลให้ หน่วยงานที่เข้ารับการ ประเมินทราบ และส่งผล การอุทธรณ์ให้สำนักงาน ส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัด แจ้งผลการอุทธรณ์ให้สำนักงาน ป. ป. ช. เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาหา ข้อยุติ ( กรณีหน่วยงานไม่เห็นด้วยกับ ผลอุทธรณ์ ) จัดทำรายงานสรุปผล การประเมิน ทั้งรายภาพรวมและ รายหน่วยงานให้ สำนักงานส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น จังหวัด การจัดส่งผลการประเมิน ITA พร้อม ข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เข้ารับการ ประเมิน การจัดส่งผลการประเมิน ITA ให้ สำนักงาน ป. ป. ช.


ดาวน์โหลด ppt โดย ผู้ช่วยเลขาธิการ คณะกรรมการ ป. ป. ช. ( นายอุทิศ บัวศรี )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google