งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

2nd SHARE Workshopon the Impact of Qualifications Frameworks and Learning Outcomes on Higher Education In ASEAN Curriculum Design Using the Outcome-based.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "2nd SHARE Workshopon the Impact of Qualifications Frameworks and Learning Outcomes on Higher Education In ASEAN Curriculum Design Using the Outcome-based."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 2nd SHARE Workshopon the Impact of Qualifications Frameworks and Learning Outcomes on Higher Education In ASEAN Curriculum Design Using the Outcome-based Model at Chulalongkorn University M.R. Kalaya Tingsabadh, Ph.D. Former Vice President Chulalongkorn University

2 Background Information
C.U. was established 100 years ago A fully comprehensive university 24 Faculties, Colleges, Schools 40,000 students (2/3 undergraduates and 1/3 graduates) Producing just over 10,000 graduates per year (1/2 Bachelors, 1/2 Masters and Doctorals: about 500 PhDs)

3 Types of Curriculum Bachelor 100 13 113 Graduate Diploma 22 2 24
Level Thai English Total Bachelor 100 13 113 Graduate Diploma 22 2 24 Master 188 43 231 Higher Graduate Diploma 57 1 58 Doctoral 88 26 114 455 85 540

4 Faculty PhD Master Bachelor รวม 1,777 985 76 2,838 62.61% 34.71% 2.68%
100%

5 C.U. Graduate Attributes since 1970s
Having Knowledge and Good Morals

6 Curriculum Design Before 2008
Input-Process-Output Curriculum structure: Total credits Compulsory subjects Elective subjects e.g. Bachelors 4 years – minimum 120 credits, general education 30 credits, core subjects 84 credits, free electives 6 credits

7 Curriculum Transparency since 1990s
Course syllabus for every subject content; objectives; teaching methods; weekly schedule; evaluation criteria; references; Paper-based evaluation by students and lecturers

8 Major Changes in Curriculum Development in 2008
Thailand Qualifications Framework C.U. Outcome-based Curriculum Initiatives

9 Thailand Qualifications Framework (2009)
Show PDF

10 Chulalongkorn University
Outcome-based Curriculum Initiatives

11 Activities at C.U Formulating the attributes of C.U. graduates with full participation from stakeholders: Deans, Directors, Deputy Deans for Academic Affairs and for Student Affairs, Programme Directors, Faculty Members as well as Heads of Faculty Academic Affairs Offices (*students) Explaining to all stakeholders about the underlying ideas of outcome-based curriculum

12 Outcome-based Curriculum
Environment Support PROCESS What to learn Content intracurricular and extracurricular OUTPUT INPUT Output New students Graduates How to learn Evaluation Strategies & Methods

13 Dublin Descriptors Knowledge and understanding
Applying knowledge and understanding Making judgements Communication Learning skills

14 Key Competences for Lifelong Learning - A European Reference Framework
1. Communication in the mother tongue 2. Communication in the foreign languages 3. Mathematical competence and basic competences in science and technology 4. Digital competence 5. Learning to learn

15 Key Competences for Lifelong Learning - A European Reference Framework
6. Interpersonal, intercultural and social competences and civic competence 7. Entrepreneurship 8. Cultural expression There are a number of themes that are applied throughout the Framework: critical thinking, creativity, initiative taking, problem solving, risk assessment, decision taking, and managing feelings constructively play a role in all eight key competences.

16 Chulalongkorn University Attributes of Graduates
“Valuable Global Citizens”

17 Approved by C.U. University Council in 2010

18 C.U. Graduate Attributes
1.Being knowledgeable (well-rounded and in-depth) 2.Being able to think (Critically, creatively, and having problem solving skills) 3.Having an inquiring mind and knowing how to learn 4.Having leadership qualities 5.Maintaining good health 6.Possessing essential capabilities (professional skills, IT skills, communication skills, mathe-matical and statistical skills, management skills) 7.Having good morals 8.Being community-minded and socially responsible 9.Sustaining Thainess in a globalized world

19

20

21 TQF Decree MOE of Thailand issued a decree instructing that all H.E. programmes in Thailand must be redeveloped using the TQF model within two years benefitting the OBC drive at C.U. impossible to accomplish within the time limit as C.U. had 540 programmes but had to push on – providing funding for seminars at the programme level

22 Immediate Action Requesting OHEC to use C.U. Attributes in this major curriculum development as they are comparable to the Descriptors and LOs of TQF Obtained official approval This approval helped reduce opposition. We can use our own graduate attributes that we ourselves helped construct

23 Very Big Question How to make this colossal task truly improve the academic standard of C.U.? TQF provided solution. TQF requires programmes to fill in so many forms Solution: CU-CAS (Chulalongkorn University Curriculum Administration System)

24 C.U. Curriculum Administration System
CU-CAS was developed to facilitate curriculum management 3 parts Course syllabus: content; learning outcomes linking to teaching/development methods and evaluation techniques; weekly schedule; evaluation criteria; references; Course evaluation based on learning outcomes Evaluation reports on learning outcomes for each faculty member, program committee, and department chair

25 CU-CAS Links many available databases e.g. student registry, course registry, faculty registry, course attendance records per semester, grade records. Links course objectives to graduate attributes and to course evaluation Produces real time evaluation results Provides useful information for programme administrators

26 DEMONSTRATION OF CHULALONGKORN UNIVERSITY – CURRICULUM ADMINISTRATION SYSTEM (CU-CAS)

27 Chulalongkorn University Curriculum Administration System
(CU-CAS)

28 CU-CAS is a web-based information system linking with the faculty data-base of the HR office, the registration database of the Registrar’s Office, the academic program database of the Academic Administration Division and the student database of the IT Office. CU-CAS was developed to fulfill the requirement of the Thailand Qualification Framework (TQF) and to automate the whole system combining the publication of course syllabus with online teaching assess-ment by students and lecturers

29 หน้าจอแรกของระบบ CU-CAS

30 Login เข้าระบบ CU-CAS

31 เลือกแถบ Course Syllabus เพื่อเตรียมกรอกข้อมูล

32 คลิกที่ New icon เพื่อค้นหารายวิชาที่ต้องการสร้าง course syllabus และ แบบประเมิน

33 หน้าจอหลังจาก คลิก New icon มาแล้ว

34 พิมพ์รหัสรายวิชาที่ต้องการจะกรอกข้อมูล แล้วกด search

35 คลิก New icon ของรายวิชาเพื่อสร้างพื้นที่กรอกข้อมูล

36 หลังจากคลิกมาแล้วจะปรากฏหน้าต่างนี้

37 ให้เลือก ภาคการศึกษา ปีการศึกษา และตอนเรียน ที่จะกรอกข้อมูล แล้วแถบข้อมูลอื่นจะปรากฏตามมา

38 หลังจากนั้นให้เลือกแถบ Course description เพื่อเลือกและกรอกข้อมูลตามหัวข้อต่างๆที่กำหนดไว้

39 1. กรอกข้อมูลทั่วไปของรายวิชาในแถบ General 2
1.กรอกข้อมูลทั่วไปของรายวิชาในแถบ General 2.หลังจากนั้น คลิกเลือก แถบ Course description

40 1. ตรวจสอบเนื้อหารายวิชาในแถบ Course description 2
1.ตรวจสอบเนื้อหารายวิชาในแถบ Course description 2.หลังจากนั้น คลิกเลือก แถบ Outcome system

41 1. เลือกใช้ Outcome system ให้เหมาะสมตามหลักสูตรที่รายวิชาเปิดสอน 2
1. เลือกใช้ Outcome system ให้เหมาะสมตามหลักสูตรที่รายวิชาเปิดสอน 2.หลังจากนั้น คลิกเลือก แถบ Behavoiral objective

42 เลือกและกรอกข้อมูลในแถบ Behavoiral objective ให้สอดคล้องกับการสอนในรายวิชา

43 หลังจากกรอกข้อมูลในแถบ Behavoiral objective เรียบร้อยแล้ว ให้เลือกแถบ Instructors เพื่อใส่รายชื่อผู้สอน

44 เมื่อเลือกแถบ Instructors แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้คลิกเครื่องหมาย + เพื่อใส่ชื่อผู้สอน

45 เมื่อใส่ชื่อผู้สอนเสร็จแล้วให้เลือกแถบ Weekly details เพื่อกรอกรายละเอียดการสอนแต่ละสัปดาห์

46 หลังจากคลิกเลือกแถบ Weekly details แล้วจะปรากฏหน้าจอดังภาพ แล้วให้คลิก New icon เพื่อกรอกและเลือกข้อมูล

47 เพื่อกรอกและเลือกข้อมูล รายละเอียดการสอนรายสัปดาห์ ตรวจสอบให้เรียบร้อยเป็นอันสมบูรณ์

48 Course description Curriculum mapping Course syllabus Evaluation form
After the course syllabus is completed CU-CAS automatically generates Course description Curriculum mapping Course syllabus Evaluation form

49 Course Description ตัวอย่าง เนื้อหารายวิชาโดยสังเขป

50 Curriculum Mapping ตัวอย่าง Curriculum mapping

51 Course Syllabus ตัวอย่างประมวลรายวิชา (Course Syllabus)

52 ตัวอย่างประมวลรายวิชา (Course Syllabus) (ต่อ)

53 Evaluation Form ตัวอย่างแบบประเมิน

54 CU-CAS online evaluation
The evaluation form of each registered subject is automatically generated and sent by to every student at the end of every semester. The students click the link to each subject and evaluate before submitting through the system.

55 Evaluation Form เมื่อนิสิตคลิก link ของแบบประเมินใน ของนิสิต จะปรากฏแบบประเมินให้นิสิตทำทันที

56 เมื่อนิสิตคลิก link ของแบบประเมินใน E-mail ของนิสิต จะปรากฏแบบประเมินให้นิสิตทำทันที

57 Viewing of evaluation results

58 Icon สีเขียว จะเป็นรายงานส่วนบุคคล

59 Instructor report ตัวอย่างรายงานส่วนบุคคลของผู้สอน

60 คลิกที่ icon สีเทา จะเป็นรายงานประเมินผลภาพรวมรายวิชา

61 Subject report ตัวอย่างรายงานผลการประเมินเป็นภาพรวมรายวิชา

62 Program report ตัวอย่างรายงานผลการประเมินเป็นภาพรวมหลักสูตร (Program report)

63 ตัวอย่างรายงานผลการประเมินเป็นภาพรวมหลักสูตร (Program report) (ต่อ)

64 Problems Future development
Cooperation from students Cooperation from faculty members Future development Single curriculum database E-portfolio for students Advisor support system Better curriculum design

65 Thank you for your attention


ดาวน์โหลด ppt 2nd SHARE Workshopon the Impact of Qualifications Frameworks and Learning Outcomes on Higher Education In ASEAN Curriculum Design Using the Outcome-based.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google