งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ บรรยายในโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ บรรยายในโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ
รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ บรรยายในโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์ ประจำปี 2557 ณ ศูนย์วิทยบริการสิรินธร มมร. วิทยาเขตอีสาน 1 กรกฎาคม 2557

2 MBU’s target…

3

4 Because… Excellence is not an act, It’s a habit

5 Let’s to Make It Happen !! If all are Ok ….

6 Curriculum Development: How to attain the academic excellence ?
Undergraduate Degree Graduate Degree

7 Basic concepts for curriculum development
Why Aim Curriculum document What Content Curriculum implementing How Act

8 Holistic Picture whenever you work

9

10 What is the aim of Education ?
students’ learning

11 What are learning expectations ?

12 learning expectation in 21 century pedagogy ?
1956 2001

13 What ??

14 Key words…always to keep in mind

15 What more… for 21st Century Pedagogy ?
2007

16

17 So Education in 21st century aims to….
Achieve higher level of Bloom’s Taxonomy from “Remembering” to “creating” Add the Digital Bloom’s Taxonomy from “Remembering” to “creating”

18

19

20 Main problem in 20th century….
Just focus on “Remembering” From old concept: Teach = Talk, Listen = Learn

21 Education for learning and Learning for the future (of students)
So… The main concept you need for your effective curriculum development is ……….. Education for learning and Learning for the future (of students)

22 Knowledge society Global society

23 Future -the digital society,
21st century society ? Curriculum for digital society / 21st century society / knowledge society

24 And also method has to change !!
So…Change !!! Aim change !! Situation change !! Content has to change !! And also method has to change !!

25 Content & Method have to change !!
HOW ?

26 focused on pedagogy for 21st century
Not just remembering and understanding level, but more to applying, analyzing , evaluating, and creating level. Reflect on writing …… Rational Coursework Course description …… Focus on pedagogy for 21st century (not for 20th century)

27 21st century concepts to keep in your mind whenever you develop the curriculum

28 Treat student… as 21st century learner

29 Use digital technology… as an integral part of students’ life

30 Use online resources… for teaching and learning

31 Example: 3 in1 for English program
How to Use Skype to Teach English How to Teach English on the Internet How to Teach the English Language Online Curriculum for Teaching English As a Second Language How to Use the Internet in English Language Learning How to Make Students Interested in Learning English by Using the Internet Learn English Listening Skills More in wU_cSkMa4BOzWgKgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=739#q=how+to+teach+English %2C+you+tube&tbm=isch&imgdii=_

32 Example: 3 in1 for …………… 21st century education Leadership
WeiwU_cSkMa4BOzWgKgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=739#q=21st+century+ed ucation&tbm=isch Leadership WeiwU_cSkMa4BOzWgKgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600&bih=739#q=leadership&tbm =isch ASEAN community sch&sa=X&ei=WeiwU_cSkMa4BOzWgKgJ&ved=0CAYQ_AUoAQ&biw=1600 &bih=739#q=asean+community&tbm=isch

33 หนังสือสองเล่มนี้เขียนจาก online resources 99%

34 Create learning culture… for 21st century

35

36 Develop Teachers’ skills… for 21st century

37 Use teaching style… for 21st century
Less us, … More them Study less, …. More learn Teach less, … More learn Teacher

38 Focus on… know how to learn than to know

39 know how to learn for 21st century… (online) Inquiry-based learning

40 know how to learn for 21st century… (online) Problem-based learning

41 know how to learn for 21st century… (online) Project-based learning

42 know how to learn for 21st century… Anytime, anywhere learning
Life long learning

43 classroom for 21st century… digital classroom

44

45

46 21st century leader

47 Finally !!

48 ข้อแนะนำภาคปฏิบัติ จาก concepts ต่าง ๆ ที่กล่าวถึงข้างต้น หากท่าน Keep all in Mind แล้ว ก็ควรลงมืออภิปรายร่วมกัน และเขียนเอกสารหลักสูตรร่วมกัน โดยหัวข้อที่ สำคัญ คือ สถานการณ์ภายนอกหรือการพัฒนาที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาในการวางแผนหลักสูตร ... ผลกระทบต่อการพัฒนาหลักสูตรและความเกี่ยวข้องกับพันธกิจของสถาบัน.... และ ความสัมพันธ์ (ถ้ามี) กับหลักสูตรอื่น ที่เปิดสอนในคณะ/ภาควิชาอื่นของสถาบัน ปรัชญา ความสำคัญ และวัตถุประสงค์ของหลักสูตร แผนพัฒนาปรับปรุง (ผู้เรียน) รายวิชาบังคับ รายวิชาเลือก และรายวิชาพื้นฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ในเวลาจำกัด จุดเน้นควรอยู่ที่ “อักษรสีแดง” โดยเฉพาะรายวิชาบังคับ

49 ข้อคิดขอฝาก การจัดทำเอกสารหลักสูตร เป็นจุดเริ่มต้นของการ “พัฒนาผู้เรียน” ที่ถูกทิศทาง ต้อง กำหนดให้สอดคล้องกับสภาพสังคมแห่งอนาคต เป็นสังคมของผู้เรียน เพราะผู้เรียนในวันนี้ โดยเฉพาะระดับปริญญาตรี ต้องเป็นผู้ใหญ่ในสังคมแห่งอนาคต เป็นสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว แตกต่างจากสังคมที่เราๆ เคยผ่านมา ต้องพัฒนาพวกเขาให้ สามารถยืนหยัดในสังคมแห่งอนาคตนั้นได้อย่างมีศักดิ์ศรีและอย่างมีความสุข โดยเฉพาะ “รายวิชา” ที่จะกำหนดในหลักสูตรจะต้องทบทวนถามตัวเราเองหลายๆ ครั้งว่า “จะทำให้ ผู้เรียนมีความเก่ง มีความดี มีทักษะ มีความสามารถ มีศักยภาพเพียงพอที่จะไปแข่งขันกับ ผู้เรียนในสถาบันอื่นๆ รวมทั้งสามารถหางานทำ รวมทั้งทำงานได้อย่างมีความสุข และมี ความก้าวหน้าในวิชาชีพของเขาในอนาคตหรือไม่” ให้ตระหนักว่า สิ่งที่เราทำในปัจจุบัน หมายถึง “ชีวิตของผู้เรียน” ดังนั้น ตั้งใจทำให้ดีที่สุด (Do the best)

50 หลักสูตรปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา ทำเช่นนี้หรือไม่ ?
ทำครับ !!

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62 ที่ควรหลีกเลี่ยงมากๆ คือ การรับนักศึกษาเกินกำหนด ที่ส่งผลต่อการบริหารหลักสูตรที่ผิดไปจากมาตรฐานของหลักสูตรและเกณฑ์ของ สกอ..... อันตราย หากมีการตรวจสอบแล้วจะเกิดปัญหา

63


ดาวน์โหลด ppt แนวการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรในยุคโลกาภิวัตน์ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ รศ. ดร. วิโรจน์ สารรัตนะ บรรยายในโครงการสัมมนาพัฒนาหลักสูตรคณะศึกษาศาสตร์และคณะสังคมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google