งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการศึกษา ในโลกยุคใหม่ ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการศึกษา ในโลกยุคใหม่ ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการศึกษา ในโลกยุคใหม่ ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1

2 ปฏิรูปประเทศ ไทย ปฏิรูปอะไรบ้าง ปฏิรูปอะไรบ้าง 1. รายได้ 2. สิทธิ 1. รายได้ 2. สิทธิ 3. โอกาส 4. อำนาจ 3. โอกาส 4. อำนาจ 5. ศักดิ์ศรี 5. ศักดิ์ศรี # คนมีมีทุกอย่าง # คนไม่มีไม่มี ทุกอย่าง # คนมีมีทุกอย่าง # คนไม่มีไม่มี ทุกอย่าง

3 ทิศทางการพัฒนากำลังคน 1. มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณในการทำงาน - ความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อองค์กร - อดทน เสียสละ และทุ่มเทประณีตใน การทำงาน - รับผิดชอบต่อหน้าที่และตรงต่อเวลา - มีวินัยทางการเงิน คิดเรื่องความคุ้มค่า ของการลงทุน - กระตือรือร้น มีวุฒิภาวะ พร้อมในการ ปฏิบัติงาน - มุ่งมั่น คิดในทางบวก มุ่งความสำเร็จ ของงาน - ใฝ่รู้ มีภาวะผู้นำ - คำนึงถึงความปลอดภัยในการทำงาน และทรัพย์สินขององค์กร

4 ทิศทางการพัฒนากำลังคน ( ต่อ ) 2. มีความรู้และทักษะวิชาชีพ มีความรู้และทักษะเชิงช่าง พื้นฐาน มีความรู้และทักษะเชิงช่าง พื้นฐาน มีความรู้และทักษะวิชาชีพ หลากหลายสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับงาน มีความรู้และทักษะวิชาชีพ หลากหลายสาขาวิชา ที่เกี่ยวข้องกับงาน มีความสามารถในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ วิธีการทำงานและ นวัตกรรมของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม มีความสามารถในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ วิธีการทำงานและ นวัตกรรมของสินค้าและบริการ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

5 ทิศทางการพัฒนากำลังคน ( ต่อ ) 3. ความรู้และทักษะหลักที่ต้องการ ร่วมกัน (Core skills) ความสามารถในการ ติดต่อสื่อสาร ( ฟัง พูด อ่าน เขียน ) ความสามารถในการ ติดต่อสื่อสาร ( ฟัง พูด อ่าน เขียน ) ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและ ภาษาอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษและ ภาษาอื่น ๆ ความสามารถประยุกต์ใช้ IT ตัวเลขและการคำนวณ ความสามารถประยุกต์ใช้ IT ตัวเลขและการคำนวณ ในการปฏิบัติงาน ในการปฏิบัติงาน ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหาเป็น การทำงานเป็นทีม การทำงานเป็นทีม

6 ทิศทางการศึกษาใน โลกยุคใหม่ ทิศทางการศึกษาใน โลกยุคใหม่ โรงเรียนแห่งอนาคต ( ห้องเรียนแบบใหม่ ทั้งครู และนักเรียนใช้เทคโนโลยี ช่วย นักเรียนเรียนรู้ด้วย ตนเอง ) โรงเรียนแห่งอนาคต ( ห้องเรียนแบบใหม่ ทั้งครู และนักเรียนใช้เทคโนโลยี ช่วย นักเรียนเรียนรู้ด้วย ตนเอง ) ต้องสนองความต้องการ ( ฝ่ายจัดต้องปรับนโยบาย ตามที่ลูกค้าสนใจ ต้องทำ การตลาด ผู้จัดต้องแข่งขัน กัน ) ต้องสนองความต้องการ ( ฝ่ายจัดต้องปรับนโยบาย ตามที่ลูกค้าสนใจ ต้องทำ การตลาด ผู้จัดต้องแข่งขัน กัน )

7 ทิศทางการศึกษาใน โลกยุคใหม่ ( ต่อ ) มีการปรับหลักสูตรขนานใหญ่ ( ให้เหมาะกับโลกอุตสาหกรรม / ต้องสมดุลระหว่างสังคม ฐานความรู้กับสังคมสมานฉันท์ ) มีการปรับหลักสูตรขนานใหญ่ ( ให้เหมาะกับโลกอุตสาหกรรม / ต้องสมดุลระหว่างสังคม ฐานความรู้กับสังคมสมานฉันท์ ) ทุกอย่างเรียกร้องคุณภาพ ( ประสิทธิภาพ / ความรับผิดชอบ / ใช้เทคโนโลยีช่วยสอน เทคโนโลยี จะไม่แทนที่ครู แต่ครูไม่มี เทคโนโลยีจะถูกแทนที่โดยครูที่มี เทคโนโลยี ) ทุกอย่างเรียกร้องคุณภาพ ( ประสิทธิภาพ / ความรับผิดชอบ / ใช้เทคโนโลยีช่วยสอน เทคโนโลยี จะไม่แทนที่ครู แต่ครูไม่มี เทคโนโลยีจะถูกแทนที่โดยครูที่มี เทคโนโลยี )

8 ทิศทางการศึกษาใน โลกยุคใหม่ ( ต่อ ) ต้องทำงานประสานเครือข่าย กว้างขึ้น ** ( เครือข่ายแลก นวัตกรรม / แลกเปลี่ยนตัวต้นแบบ / ทำงานอย่างประสาน ผลประโยชน์ที่ลงตัว ) ต้องทำงานประสานเครือข่าย กว้างขึ้น ** ( เครือข่ายแลก นวัตกรรม / แลกเปลี่ยนตัวต้นแบบ / ทำงานอย่างประสาน ผลประโยชน์ที่ลงตัว )

9 แนวโน้มรูปแบบการจัด การศึกษายุคใหม่ : 1. การพัฒนาให้สถานศึกษาบริหาร จัดการอย่างเข้มแข็ง (Whole School Approach/School-Based Management) 2. สถานศึกษาเป็นฐานสร้างชุมชน เข้มแข็ง (Schools for Community Based Development Approach) 3. การสร้างเครือข่ายมาช่วย สถานศึกษา (Education networking/Partnership) แนวโน้มรูปแบบการจัด การศึกษายุคใหม่ : 1. การพัฒนาให้สถานศึกษาบริหาร จัดการอย่างเข้มแข็ง (Whole School Approach/School-Based Management) 2. สถานศึกษาเป็นฐานสร้างชุมชน เข้มแข็ง (Schools for Community Based Development Approach) 3. การสร้างเครือข่ายมาช่วย สถานศึกษา (Education networking/Partnership)

10 แนวโน้มการบริหารจัด การศึกษาของโลก   เน้น Learning Focus มากกว่า Teaching Focus โดยเฉพาะ Lifelong Learning   การบริหารการศึกษาใน ลักษณะของ Corporate Management จะมีมากขึ้น   Privatization จะมี ความสำคัญมากขึ้น : ภาคเอกชนดำเนินการมากได้ ดีกว่า   Market Oriented: การ บริหารการศึกษาจะอาศัย หลักการตลาดมากขึ้น

11 พฤติกรรมองค์กรที่เป็นเลิศ 11 ประการ 1. การนำองค์กร อย่างมี วิสัยทัศน์ 2. ความเป็นเลิศที่ มุ่งเน้น ลูกค้า 3. การเรียนรู้ของ องค์กร และ ของแต่ละ บุคคล 4. การเห็นคุณค่า ของพนักงาน และคู่ค้า 5. ความคล่องตัว 6. การมุ่งเน้น อนาคต 7. การจัดการเพื่อ นวัตกรรม 8. การจัดการโดย ใช้ ข้อมูลจริง 9. ความ รับผิดชอบต่อ สังคม 10. การมุ่งเน้นที่ ผลลัพธ์ และการสร้าง คุณค่า 11. มุมมองในเชิง ระบบ

12


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการศึกษา ในโลกยุคใหม่ ดร. สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้อำนวยการสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google