งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

OCCUPATIONAL HEALTH CHARIN YENJAI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "OCCUPATIONAL HEALTH CHARIN YENJAI."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 OCCUPATIONAL HEALTH CHARIN YENJAI

2 Occupational Health Industrial Hygiene
จุด input จะเป็นสีเทาทั้งหมด สีน้ำตาลเป็นสีของตึก และโครงสร้างเป็นสีเหลี่ยม งานวิจัยเป็นสีฟ้า แล้วไหลเป็นข้อมูล 6 เหลี่ยม

3 Occupational Health Occupational Diseases Prevent 2 Control
All Occupation จุด input จะเป็นสีเทาทั้งหมด สีน้ำตาลเป็นสีของตึก และโครงสร้างเป็นสีเหลี่ยม งานวิจัยเป็นสีฟ้า แล้วไหลเป็นข้อมูล 6 เหลี่ยม problems

4 Industrial Hygiene Recognition Evaluation Control Industrial Worker
จุด input จะเป็นสีเทาทั้งหมด สีน้ำตาลเป็นสีของตึก และโครงสร้างเป็นสีเหลี่ยม งานวิจัยเป็นสีฟ้า แล้วไหลเป็นข้อมูล 6 เหลี่ยม problems

5 Related Website (Thailand)
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ สมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและ อนามัยในการทำงาน (ประเทศไทย) ศูนย์ข้อมูลวัตถุอันตรายกรมควบคุมมลพิษ กองตรวจความปลอดภัย ก.แรงงาน

6 Related Website (Thailand)
ฐานความรู้ด้านความปลอดภัย ของสารเคมีและโรคจากการทำงาน สภาเครือข่ายกลุ่มผู้ป่วยจากการทำงาน และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กลุ่มศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้าน อาชีวเวชศาสตตร์ รพ.นพรัตน์ราชธานี

7 Related Website (foreign)
สมาคมนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม USA National institute for Occupational Safety and health Occupational safety and health administration International labour organization

8 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
อาชีวะ หรือ อาชีพ (Occupational) + อนามัย(Health) ความปลอดภัย (Safety) สุขภาพอนามัยที่สุขสมบูรณ์ของผู้ประกอบอาชีพ สภาวะที่ปราศจากอันตราย การบาดเจ็บ และความสูญเสีย การดูแลสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของ ผู้ประกอบอาชีพ ให้มีความสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม LOGO

9 (WHO & ILO) ผู้ประกอบอาชีพ
ขอบข่ายความรับผิดชอบของงานอาชีวอนามัยฯ (WHO & ILO) การส่งเสริม การป้องกัน การปกป้องคุ้มครอง จัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสม ปรับงานกับคนให้เข้ากัน ผู้ประกอบอาชีพ งานอาชีวอนามัยและ ความปลอดภัย

10 Occupational Problem Level
Developed Countries Developing Countries 3. Under Develop - Countries

11 TLVs (Threshold Limit Value) BEIs (Biological Exposure Index)
Standard guide TLVs (Threshold Limit Value) BEIs (Biological Exposure Index)

12 TLVS TLV – TWA (Time Weight Average) TLV – Ceiling
Conc. TLV Time TLV – Ceiling Conc. TLV Time TLV – STEL (Short Term Exposure Limit) Conc. TLV Time

13 Occupational Health and Safety Organizations
ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygiene) TLVs (Threshold Limit Value) BEIs (Biological Exposure Indices) NIOSH (National Institute of Occupational Safety and Health) Hazards Sampling Method Hazards Analytical Method OSHA (Occupational Safety and Health Administration) promulgate a law

14 PHYSICAL HAZARDS PHYSICAL HAZARDS CHEMICAL HAZARDS BIOLOGICAL HAZARDS
INTRODUCTION OCCUPATIONAL HEALTH สาธารณสุขศาสตร์ PHYSICAL HAZARDS PHYSICAL HAZARDS CHEMICAL HAZARDS BIOLOGICAL HAZARDS BIOLOGICAL HAZARDS PHYSICAL HAZARDS PSYCHOSOCIAL HAZARDS

15 Physical Environmental Hazards
Noise Lighting Radiation Vibration Temperature Extreme Pressure

16 Chemical Environmental Hazards
Gas Dust Fume Mist Vapor & Solvent

17 Biological Environmental Hazards
Virus Fungus Bacteria Protozoa Poisonous animals

18 Psychosocial Environmental Hazards
Relationship Career Path Responsibility etc.

19 ERGONOMIC ACCIDENT INTRODUCTION SHIFT WORK REPETITIVE WORK
OCCUPATIONAL HEALTH สาธารณสุขศาสตร์ ERGONOMIC SHIFT WORK REPETITIVE WORK ACCIDENT

20

21

22 การดูดซึมและการกระจายของสารเคมีเมื่อเข้าสู่ร่างกาย
ผิวหนัง สารเคมีเข้าร่างกาย กิน หายใจ สะสม ระบบไหลเวียนเลือด ทำลายอวัยวะเป้าหมาย จุด input จะเป็นสีเทาทั้งหมด สีน้ำตาลเป็นสีของตึก และโครงสร้างเป็นสีเหลี่ยม งานวิจัยเป็นสีฟ้า แล้วไหลเป็นข้อมูล 6 เหลี่ยม สารเคมีถูกขับออกจากร่างกายทาง เกิดอาการผิดปกติ ปัสสาวะ อุจจาระ เหงื่อ ลมหายใจ น้ำตา น้ำลาย น้ำนม Acute Chronic

23 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานอาชีวอนามัยฯ
นักอาชีวอนามัย นักสุขศาสตร์อุตสาหกรรม จป. วิศวกรความปลอดภัย แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ พยาบาลอาชีวอนามัย นักกายภาพบำบัด นักพิษวิทยา

24 หน่วยงานที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และ สวล.
เหตุรำคาญประชาชน เทศบาล - สาธารณสุข ฟิสิกส์ เคมี ความร้อน ฝุ่น ละออง กระทรวงแรงงาน ควัน ไอ แก็ส ใย ควบคุมสภาพการ ทำงาน-ภาวะแวดล้อม (ตามกฎหมาย) กระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม Ergonomic สิ่งที่ทำให้ บาดเจ็บ กระทรวงสาธารณสุข เชื้อโรค จิตใจ สำนักโรคจากการประกอบอาชีพ และ สวล. กระทรวงอุตสาหกรรม กรมโรงงาน วิจัย...คน-สภาพ การทำงาน โรงพยาบาลต่างๆ - ออกใบอนุญาต ควบคุมตามแบบ และเงื่อนไข ตรวจรักษาโรค - คน

25 อันตรายจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ
(Physical Health Hazard)


ดาวน์โหลด ppt OCCUPATIONAL HEALTH CHARIN YENJAI.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google