งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... นายวินิจ รักชาติ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัด กาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... นายวินิจ รักชาติ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัด กาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... นายวินิจ รักชาติ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัด กาญจนบุรี

2 ความหมายของผลงานทาง วิชาการ หมายถึง เอกสาร หรือหลักฐาน ที่จัดทำขึ้น จากความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ของผู้จัดทำ โดย การศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย และได้นำไปใช้ใน การแก้ปัญหา หรือพัฒนางานใน หน้าที่ จนเกิดผลดีต่อการพัฒนา คุณภาพขององค์กร และเป็น ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทาง วิชาการ

3 ขอบข่ายของผลงานทาง วิชาการ หมายถึง เอกสารหรือ หลักฐาน ที่แสดงถึง ความชำนาญหรือเชี่ยวชาญใน ด้านนั้น ๆ รวมถึงผลงานใน ลักษณะอื่น ซึ่งใช้ประโยชน์ใน การพัฒนางานในหน้าที่ และ พัฒนาคุณภาพขององค์กร โดยมีลักษณะดังนี้

4 * ตรงกับประเภทตำแหน่ง * เป็นผลงานที่เกี่ยวกับการ พัฒนางานในหน้าที่ และ พัฒนาคุณภาพขององค์กร * เป็นผลงานที่เกิดจากการ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ ความรับผิดชอบ

5 ผผลงานทางวิชาการที่ผู้ขอมิได้ จัดทำแต่ผู้เดียว แต่จัดทำร่วมกับผู้อื่น ให้ชี้แจงว่าผู้ขอมีส่วนร่วมทำ ในส่วน ใด ตอนใด หน้าใดบ้าง คิดเป็นร้อยละ เท่าไรของผลงานทั้งเล่ม  ให้ผู้ร่วมจัดทำทุกรายรับรอง และ ระบุว่าผู้ร่วมจัดทำ แต่ละรายจัดทำส่วนใดบ้าง

6 ลักษณะสำคัญของการจัดทำ ผลงานทางวิชาการ ด้านคุณภาพ ด้านประโยชน์

7 ด้านคุณภาพของผลงานทาง วิชาการ  รูปแบบ ถูกต้องตามหลักวิชาการ ตามรูปแบบของผลงาน ประเภทนั้น ๆ  เนื้อหาสาระ  ถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย  มีการค้นคว้า อ้างอิงถูกต้อง เชื่อถือได้  เรียบเรียงเนื้อหาได้ถูกต้องตาม หลักภาษา  จัดเรียงหัวข้อเนื้อหาเป็นระบบ เดียวกัน

8  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  ต้องมีส่วนที่แสดงให้เห็นถึง ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  มีเนื้อหาสาระและมีรูปแบบใหม่  ไม่คัดลอก หรือลอกเลียนผลงาน ทางวิชาการของ ผู้อื่นโดยมิชอบ ด้านคุณภาพของผลงานทาง วิชาการ

9  การอ้างอิง  ผลงานทางวิชาการที่เกิด จากการศึกษาค้นคว้าจาก เอกสารต่าง ๆ ต้องมีการ อ้างอิง จัดทำเชิงอรรถ บรรณานุกรมได้ถูกต้อง และ เป็นรูปแบบเดียวกัน ด้านคุณภาพของผลงานทาง วิชาการ

10  การพิมพ์และการจัดทำ รูปเล่ม  ผลงานทางวิชาการต้องมีการ จัดพิมพ์ให้สวยงามและถูกต้อง ตามหลักวิชาการ เช่น พิมพ์หัวข้อ การย่อหน้า การพิมพ์ตาราง การ พิมพ์เชิงอรรถ บรรณานุกรม การจัดทำรูปเล่ม มีปกหน้า ปก หลัง ใบรองปกหน้า ปกใน บทนำ สารบัญ บรรณานุกรม ภาคผนวก ด้านคุณภาพของผลงานทาง วิชาการ

11  ผลงานวิชาการควรแสดงให้เห็น ถึง  การนำไปใช้จริง  องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น  ผลจากการนำไปใช้ว่ามี ประโยชน์มากน้อยเพียงใด ด้านผลประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ

12 แนวทางการประเมินผลงานทาง วิชาการ  ด้านคุณภาพ  ความสมบูรณ์ของเนื้อหา สาระ พิจารณาจาก  ความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนตามหลักวิชาการ และ ทันสมัย  มีการค้นคว้า อ้างอิงถูกต้อง เชื่อถือได้  เรียบเรียงเนื้อหาได้ถูกต้อง ตามหลักภาษา  จัดเรียงหัวข้อเนื้อหาเป็น ระบบเดียวกัน

13  ความถูกต้องตามหลัก วิชาการ พิจารณาจาก  รูปแบบ ขั้นตอน ใน การนำเสนอต้องถูกต้อง ตาม หลักวิชาการของผลงาน ประเภท นั้น ๆ

14  การแสดงความคิดเริ่ม สร้างสรรค์และประสบการณ์ ที่ ก่อให้เกิดความรู้ใหม่ ผลงาน ใหม่  เป็นการนำสิ่งที่มีอยู่แล้ว มา ประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ ๆ ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม  ผลงานนั้นมีประโยชน์ต่อการ พัฒนางานในหน้าที่ และพัฒนา คุณภาพขององค์กร  ความคิดเริ่ม สร้างสรรค์ พิจารณาจาก

15  การพิมพ์และการจัดรูปเล่ม พิจารณาจาก ความสวยงาม ความถูกต้องตามหลักวิชาการ

16  ภายในเล่มประกอบด้วย  บทคัดย่อ ( ไม่เกิน 1 – 2 หน้า A4)  บทที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน  บทที่ 2 แนวคิดและทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง เอกสารผลงานทางวิชาการ

17  บทที่ 3 วิธีการศึกษา  บทที่ 4 ผลการศึกษา  บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ  บรรณานุกรม / เอกสารอ้างอิง  ภาคผนวก เอกสารผลงานทางวิชาการ

18  ผลงานเป็นประโยชน์ต่อ ความก้าวหน้าทางวิชาการ  สามารถเป็นแบบอย่างใช้เป็น แหล่งอ้างอิง หรือเป็น แบบอย่างในการปฏิบัติได้ เป็นอย่างดี  ด้าน ประโยชน์

19 ข้อเสนอแนวคิดเพื่อการ พัฒนางาน ผู้ขอประเมินต้องคำนึงเสมอ ว่า ประสงค์จะขอประเมินลงใน ตำแหน่งใด กลุ่มงานและสังกัด ใด การนำเสนอแนวคิดเพื่อการ พัฒนางานต้องตรงตาม ตำแหน่งกลุ่มงานและสังกัด นั้น ๆ

20 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt โดย... นายวินิจ รักชาติ อดีตผู้อำนวยการ สำนักงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จังหวัด กาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google